Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1635-12~)

Decbr. 1635.

Om Johan Braems Privilegium paa Hvalfiskefangst. — Geh. Ark.

Ded er dig Nocksom beuyst, at Iohan Brams Concession pa Hualfieskfangit er Expirerit, och hand ochsa sig, siist ieg uar y køben:, lod fornemme siig inted uyder at uylle med samme handel haffue at skaffe.

Nu ieg haffuer giiffuen andre forloff tiil at bruge samme handel, da vnderstar hand siig at forbyde dem sliigdt, med mynder dy uyl giiffue hannem 200000 f, som hannem inted anstar 1) . Huorfor du skaldt ware hannem s. 62 ad, At hand sligdt Indsteller, om hand uil ellers siig selffuer well. Ty ded tør hand inted tencke, At ded staar tiil hannem at tage penge Endten for sHualfangiit eller Haunen.

Huad dy haffuer suplicerit, som fyskeriit igen forundt Er, ded gaar herhuos.

Datum ut in literis.

Bagpaa: Post scriptum.