Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1636-07-19)

19. Juli 1636.

Bemærkninger angaaende Bygningen af Christiansø Fæstning. — Geh. Ark., Kancelliark., Militærvæsen.

Fra A indtil B Skal muren for ded første gørris En allen høiier, end klyppen er paa ded steed, som er tegnid med A.

Samme Mur er befahliid at skulle med piiller indentiil uerre foruaarid, Som skulle løbbe Op tiil klippen. Och Eptherdi at ded er at formode, at Sammestedtz uyl falde Om wyntheren En Stor hab Snee, Som muren kan gørre Skade, naar den Smelther, Daa Skall ymellom Piillerne gørris hull, huor igennom wandiid kan haffue Siin lob.

Fraa B Indtil D Skall muren Offuentil werre liige høy.

Fraa D indtiil K skall muren Offuentil werre liigehoy.

Porten skall Nogenlunde Stafferis med huggen Steen.

Naar ded lacker hen Imod wiintheren, att man inted kan Mure lenger, daa skall muhren beteckis med Neffuer Och wragdeeler.

Rendersborger hus den 19 Iulij Anno 1636.

Christian 2) .