Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1640?)

1640?
Til Korfits Ulfeldt 1) .

Tømmermanden Villads Christensen skal tiltales for Forsømmelse ved Tilsynet med et i Neustadt bygget Skib. — Geh. Ark.

Eptherdi En tømmermand ued Naffn wiillas 2) haffuer uerrit befahliit att haffue opsiicht med ded skiib, som Albret Baldtzer Berns tiil Nyenstad for mig skulle biigge, At ded Epther den Skabelun, ieg derpa giiordt haffde, bleff forferdigit, Och ieg Eptherat ieg fornam, at samme skiib indtil fortyningen at uerre ferdig, Da bleff En Skabelun diidhen sendt, huorepther samme skiib skulle fortynis, Och Ieg nu maa for myne Øiien see, Samme skabelun y ingen made at uerre fuld, Der dog samme wyladtz biillig haffde burd at waare mig ad, der hand saa, at samme skiib inted bleff fortynit Epther den Skabelun, ieg diidhen sendt haffde, Huorfor der skall holdis Rett offuer samme tømmermand, Och hendis dom offuer hannem, huad St[r]aff hand skall Liide for sliig hans begangen wtroeskab.