Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Thomesen Sehested FRA: Christian 4. (1642-12-10~)

Omtr. 10. Decbr. 1642.
Til Christen Thomesen Sehested.

Han skal i Arkivet henlægge nogle Papirer angaaende Afhentningen af Kongens Salt fra Spanien. — Geh. Ark., Indkomne Breve t. danske Kancelli, 1642.

Dette Er ded, som Iørgen wiind Och Hanibal Sested haffuer tracterit med Borgerskabiit y køben: om Saaldt- s. 79 handelen y Spannien Och concluderit med gabriell Marsiiler och Albredt Balsser Bernss, Huilckit Ghanselern skall lade legge y huellingen 1) .