Danmarks Breve

BREV TIL: Jesper Brochmand FRA: Christian 4. (1644-02-27)

27. Febr. 1644.
Til Biskop Jesper Brochmann.

Kongen opfordrer ham til at foranledige, at Universitetet og Gejstligheden yde Kronen Laan af Penge og Sølv. — Afskr. i Univ. Ark., Acta Consistorii 1634—45, Fol. 425 2) .

Salutem in Ch: Iesu. Kiere Dn: Doctor, Efftersom Eder den itzige tilstand nocksom bekient er, at penge nest Guds Naade er det fornemste, som kand gribes till at s. 80 corrigere det med, som oss nu paahengis, Huorfor I skall erfare, om man aff Professoren(!), Prester oc andre, som aff Eder dependerer, kand erlange nogen Redepenge oc Sølff, Pengene at forrente Aarligen oc Sølffuit at betale effter sin werd, naar den høyeste will aff Naade vnde oss en bedre tilstand. Thi Cronen er forplictet till at betale det, som er anwendt till Rigens tieniste oc befrielse, saa at ingen paa god betalning haffuer at thuifle. Vale. Rossenborg den 27 Febr: Anno 1644.

Christian.