Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1645-03-06)

6. Marts 1645.
Til de danske Fredskommissærer.

Kongen billiger deres Optræden overfor de svenske Kommissærer, men vil ikke udstede den af dem ønskede Fuldmagt. — Geh. Ark. 1)

Eders skriiffuelse, ued uorris trummeter framskickit, Er os tilhande kommen, Och deraff forstanden, huad imellom Eder och suensken Er passerit 2) . Eders suar pa derris snack kan ingen, y huem ded och uerre kan, laste eller forbedre. Den suenske Chanseler 3) Er hiidtziig, Mens hand lader siig uel siige, nar hand finder Mand for siig. At uy skulle gifue den fulmaght ud, som der begeris, s. 81 ded sker Indted, fordi att wy inted toer(?) intet(?) 1) , mens fordi, at ded Er werhørdt, at nogen potentat hafuer giordt Sligt 2) . Att dii suenske derfor skulle kuytere tractaterne, derfor att y Sende Nogen aff Eders myddell hiid 3) , ded Er indted troeligdt, Tii ded tør dy indted gørre for den gemene Mand skiild. Valete. Aff køben: Slot den 6 Martij Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Danmarckis Riigis Raad, som Nu paa grensemodit fyndis 4) , tiil hande.