Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1645-03-17)

17. Marts 1645.
Til de danske Fredskommissærer.

Kongen er tilbøjelig til at opgive Fordringen paa Skadeserstatning, men vil ingen Indrømmelser gjøre med Hensyn til Sundtoldfrihed for dem, der sejle paa de svenske Østersøprovinser. — Geh. Ark.

Aff Eders vnderdanigste skriiffuelse sub dato den 12 Huius 5) haffuer uy Nadigst forstanden, Eder at begere s. 82 uorris wiidere Nadigste resolution offuer dy thuende puncta, nemblig om di penge, dy bør att giiffue Epther fordragit 1) , Och saa dy, som 2) seiiler pa Lifland, ma ga ftis 3) genom sundit, Huorpaa uy Eder Nadigst indted forholder, At ded første Er letter att gørre End ded andit. Naar interponenterne uyl siige, at sliigdt kan Epthergiiffuis uden disreputation, daa haffuer ded siine ueiie, mens ded andiit skeer Indted.

Reiisser att gørre hiid tiil oss Endten for En Eller anden Arsag skiild, Ded gørris Indted fornøden, Aldenstund y kan dageliigen haffue bud herymellom. Befahlendis Eder hermed Sambdt och y Seer den gode gud y hymmelen. Aff køben: slott Den 17 Martij Anno 1645.

Christian 4) .