Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1645-03-23)

23. Marts 1645.
Til de danske Fredskommissærer.

Kongen gaar ind paa Opgivelsen af Skadeserstatningen og paa, at de liflandske Stæder faa Sundtoldfrihed, samt giver Tilladelse til at slutte Fred uden at opnaa Bremen Stifts Tilbagegivelse. — Geh. Ark.

Epthersom wy Nadigst aff Eders vnderdanige skriiffuelse 5) haffuer forstanden worris Naboers store wbiillighed, Och s. 83 uy aff Eders forrige haffuer forstanden den, Åt man kan fa frid, om dy penfe 1) blef efterlat, som dii skulle giiffue, och dii Steder, di hafyer y Lifland, motte weere y sundit liige ued dem y Sverig, Da Erre uy dermed tilfridtz, at ded skeer. Saframdt ded stift Bremen indted kan erholdis, Da maa ded bliiffue derued. Befahlendis Eder samdt och y seer den gode gud y himmelen. Aff køben: Slodt den 23 Mar: Anno 1645.

Christian 2) .