Danmarks Breve

BREV TIL: Iver Vind FRA: Christian 4. (1646-04?)

April 1646? 2)
Til Iver Vind.

Erklæring om Dorothea Elisabeths uægte Fødsel. — Geh. Ark.

Naar man Regner tylbage fraa Egiidij dag Anno 1629, pa huilcken dag fru kyrsten fødde horungen til werden, Tiil den 23 Nouem: Anno 1628, pa huylcken tyd fru kyrsten Epther gammel kuynde uys och maner Endeligen ma verre bleffuen med samme vnge, Da Er ded iust 14 dage Epther S: Mortens afften, paa huilcken hun luckte dørren ymellom oss.

Herpaa kommer Riin: och Pondtij Pylaty comparation 3) .

s. 85 In fine,

Wii Suerger heer for gudlz Øiien och ansiicht, Oss med Ingen 1) kuyndesperson att haffue hafft nogen legemliig omgengelsse fraa den dag, att uy gaff fru kyrsten worris Echteskab troe, Indtil Nogle vgger Epther forbemeldte S: Mortens dag, Saa sandt hiielppe oss gud y himmelen heer tymeligen och hiissid y all Euyge Euyghed, Ammen. Naar fru kyrsten Nu gør paa syn syde Syn Eed Epther lowen y den mening som uorris, Daa Er alting klaardt. Mens Slager ded feyl etc.

Udskrift: Iffuer wiind tiil hande.