Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1647-07-15~)

Omtr. 15. Juli 1647.

Udkast til Bestemmelser om Straf for Misbrug af Accisefriheden. — Langebeks Afskr. i Kyl. Bibl., Ny kgl. Saml., 4., 980 3) .

Nar nogen tager wlovlig Accise Seddel, da skall den straffis epther hans Iderste formue, Och hand, som sadan falsk accise Seddel vdgiiffuer, skal giffue for huer amme vyn Eller tønde Øl, hand giiffuer accise seddel pa och icke kommer til hans Eiigen brug, til straff fiihre hundrede daler til konningen Och Ett hundrit Rix daler til den, som ded beuysligen angiiffuer, Och derforuden hans s. 92 Accise seddel Epther den dag inted at gelde eller achtis mehre 1) .