Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1577/1632)

Til Christian Friis.

En Sekretær i tydske Kancelli skal rejse til Pommern og foreslaa Hertug Ulrik der et Giftermaal ind i det gottorpske Hus. — Geh. Ark.

Ieg kan icke liiger Errindere mig, End att Ernestuss 2) , den tydtske Sekreeterer, io Er en Pommerener och haffuer reissit med nogle aff dii herrer sammestedtz. Nu er der En, som hedder her: wldrick, huilcken er vgifft 3) , och man gerne saa, att hand sig med ted huss holstein god-torpske liinie forhøiratede, huorfor du med samme Ernesto kandt taale, att hand diidhen kunde resse och lauet for-slaa, huad skee kunde. Naar du med hannem haffuer s. 100 talit, saa uill ieg uidere med dig derom taale, dog att hand interims gør sig ferdig att reisse.

Udskrift: Chanseleren til hande.