Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1577/1632)

Til Christian Friis.

Om en svensk Afsendings Modtagelse. — Geh. Ark.

Du Skaldt y morgen ued halffgon Otthe ued thuende herremend laade syge denne suenske, at man udaff hanss herriss breff haffuer fornommen hannem nogit att haffue att beretthe, huorfor hand sig, ymod kl 2) ny naar, med hoffiunckerne epther hannem paa Slottit skall begiffue.

Derhuoss skall dii aff hannem begere att uyde, om han nogit creditif haffuer. Vdi disse breffue, som y dag siet Er, neffniss hand eller tytuleris inted for gesanter.

Udskrift: Chanseieren till hande 3) .