Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1577/1632)

Biskoppen af Sjælland skal forberede sig paa en latinsk Tale i Anledning af nederlandske Gesandters Nærværelse i Kjøben-havn. — Geh. Ark.

s. 109 Epthersom ted sig laader ansee, att Staaterniss reyse sig saauyt uill protrahere, saatty paa Søndag nestkommen-diss vden thuyffuell erre udi københaffuen, huorfor Bispen 1) skall tilsygiss, att haud sig paa En Latinisk Predicken Stafferer, Och att hand aduaariss, att udi samme Predicken ingen vnødige Disputationer moveris 2) .