Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1577/1632)

Til Christian Friis.

Om et Forhør over en (unævnt) Kvinde og en Student, med hvem hun skal konfronteres. Om Kongens, hans Børns og Raadets Kirkegang den næste Dag. — Geh. Ark.

Hinderss bekendelse haffuer ieg siet, huorpaa ieg dog tilforne icke haffuer thuifflit, eptherdi hun er obstinat, menss best syniss att befhale hoffpredikanten med en aff dii andre her y bien hiinder att besøge, saaoch att den studenter nogit skarff bliffuer tiltalit, och siiden hanss s. 110 person hiinder vyst, pated maaskee hun aff hanss ner-uerelsse kunde Alterreriss.

Y morgen skall Raadit med Prindtzen och Børnen søge Slodtzkircken, huor hoffpredikanten skall gøre tyeniste. Ieg achter att gaa y holmenss kyrcke 1) .

Udskrift: Chanseleren.