Danmarks Breve

BREV TIL: Morten Madsen Leiel FRA: Christian 4. (1577/1632)

Til Mag. Morten Madseu og Mag. Christen Jensen.

Kongen vil ikke finde sig i Kirstine Munks Indblanding i hende uvedkommende Sager. Hun skal blive, hvor han vil have det. — Geh. Ark.

NB.

Hun maa slet inted vnderstaa sig at gørre nogen ordinandiz udi nogen maade, som ieg fornemmer, at hun s. 115 haffuer nylligens begindt, Menss ickun uisseligen troe, at ieg nocksom sielffuer kan forrette huissom er 1) command ere.

Hun haffuer ochsaa nilligen ladid sig fornemme, at om hun icke kunde faa altiing tillrette igen, daa uille hun draage derfraa, Menss hun skall waare sig for, att ieg ued nock, huorlediss man skall tractere gaalne folck, saatt dy nock skall bliffue, huor man wiill haffue dem 2) .

Udskrift: M: Morten Och M: Christen till hande.