Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1632/1648)

Til Rentemestrene.

Om Fade til Øl til Børnehuset samt om Lærred til Børnene i dette. — Geh. Ark.

Rentemeisterne skal lade købe ty aff dy største wynfad, dy kan bekomme, til att legge Ølliid y tiil Børnen y børnehussiid, paaded att Ølliid altiid kan uerre En maanid gammel, førend ded bliiffuer forspiissiid. Samme wynfad skall leggis ind y den kelder, som Er nu for-ferdigiid y ded store briggers.

s. 119 Ded skall Erfahris, huor mange allen lerrid der be-høffuis tiil Børnen y hussid, Naar man Paa En gang uylle flii dennom Skyorter och laagen.