Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1632/1648)

Til Korfits Ulfeldt 1) .

200 Baadsmænd skulle oplæres til Tjeneste paa Tøjhuset. — Langebeks Afskr. (efter Orig. hos Klevenfeldt) i Geh. Ark.

Eptherdi dy Manidtz tiener er nu alle affskaffit aff tøyhussit, daa uyl der tagis 200 Mand ud aff Badtzmenden, som man y windter kan lehre tiil, ty man kan snarer faa Badtzmend end Bøsseskøtter, Och skal man haffue wmag och Bekostning for derris Skyld, da er ded bedre att spendere nogit pa dem, som man kan haffue tiieniste aff, end en haab kompaner, som løbber derris kaas, naar dy kan nogiit.

Dette folck ma uerre wngdt folck, dog giiffte 2) .