Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1632/1648)

Til Korflts Ulfeldt 3) .

Et Badekar og nogle Forke skulle sendes til Kongen. Til Dr. Peter Paynck skal der skaffes en Del store Oxeben og noget Egeved. — Langebeks Afskr. (efter Orig. hos Klevenfeldt) i Geh. Ark.

Memoriall.

1. Der staar en Suede Badstue pa københaffn, som skall gørris ett foder tiil aff leder och sendis hiid.

2. Saframdt der endnu fyndis nogle aff dy forcker pa Riistkammerit, huoraff en deell bleff sendt henad Engeland, da skal dy sendis hiid.

3. D: Peter Pay skall skaffis en deell store Oxeben, som Slachterne kaster bordt, sa och saa megiit Egiitre, som hand kan brende samme Ben med tiil Aske.

s. 126 4. Hannem skall ochsa skaffis saa megit Egii ued tyl att brende Aske aff en party kaalstrunker 1) aff kaabusskal 2) .