Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Thomesen Sehested FRA: Christian 4. (1632/1648)

Til Christen Thomesen Sehested.

Om Fyrrør til Soldaterne. — Geh. Ark.

Med dy fyrrør Er ded best, At dy saledis 1) vddeldt yblandt Soldaterne, Som sagdt Er, Nemblig At der bliiffuer nogle aff dem Huoss huer companiis capitein des Armes, Och att tiil samme fiirrør for disseue bliiffuer bestyldt En Byssemager, som kan ware dem.

Naar man Marserer med folckiit, Och man haffuer inted at bruge fiirrøren, da bør dy lygge pa wogne uel foruarit, Indtil Man uyl Bruge dem, Ellers Er Bysserne Skeendt, inden 14 dage gar tiil Ende. Imens at Marsen gaar Igennom Riigit, da kan samme fiirrør letteligen komme fordt pa Bønderuogen, Mens siiden wiil der wogne till, som dertiil aliene Er bestiildt.

Udskrift: Chanseleren H: Christian tommissen til hand 2)