Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Thomesen Sehested FRA: Christian 4. (1632/1648)

Til Christen Thomesen Sehested.

Kongen vil vide, hvem der paa hans Vegne skal anklage en Præst, som er løben bort fra sin Menighed. — Geh. Ark.

Eptherdi Ieg glemde y dag for Maltiid At lade dig forsta myn mening, At Ieg uyl uyde, Huem der skal pa myne uegne klage den Prest an for Bysspen Och Prouesterne, Som haffuer forløbiit syn menighed, Aff arsag, som hand siiger, Att hand haffuer werrit pęrturbent aff En Røst, som talede tiil hannem, Da skaldtu Nu lade mig sliigdt uyde. Vale. Køben: Slott den 6 Nouem: Anno 1643 1) .

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian Tommissen til hande.

s. 143 Under Trykningen af dette Bind ere Udgiverne blevne opmærksomme paa følgende Breve, som burde have været medtagne i dets første Afdeling.