Danmarks Breve

Rettelser og Tilføjelser. 1. Bind ...

s. 146 Rettelser og Tilføjelser.

1. Bind (1589-1625).

S. 84 Anm. 3. Om den her nævnte Kaptajn „Ceridon“ kan følgende oplyses: Af et 8. Novbr. 1615 i Weimarode efter den danske Konges Befaling afholdt Forhør, der skulde oplyse, hvorledes Hertugen (Ernst Ludvig) af Sachsens Fane 15. Juli 1612 gik tabt ved Kungsbro og Rytterne fangedes (jvfr. A. Larsen, Kalmarkrigen S. 226), fremgaar det, at den franske Kaptajn Serida — Gabriel Serida kaldes han paa Aktstykkets Bagside — den nævnte Dag gik over til de Svenske. (Geh. Ark., Danske Kong. Hist., Fasc. 82 ab.)

- 157. Orig. til Nr. 129 findes i Geh. Ark. (tidligere i Kgl. Bibl.).

- 432 Anm. 1. Boderne paa Mønten er vistnok Boderne i Møntergade. (Dr. O. Nielsen.)

- 464 L. 3 f. o. Kommaet efter „Skrifftliigen“ flyttes hen foran dette Ord.

2. Bind (1626—31).

S. 316 L. 14 f. n. Ellitsø. læs: Erritsø.

- 388 (Registeret). Otterberg, læs: Ottersberg.

3. Bind (1632-35).

S. 349 Anm. 2. Kirstine Munk opholdt sig paa Stjernholm fra 2.

April til 21. Juli 1635 (Fortæringsregister ved Stjernholms Lensregnsk. i Geh. Ark.).

4. Bind (1636—40).

S. 395. Brevet Nr. 451 er ikke fra 1640, men fra 1626. Det udgaar derfor helt paa dette Sted, men er optaget II, 41.

s. 147 5. Bind (1641-44).

S. 313. Den Kaptajn, der stak en anden Herremand ihjel, som Kongen skriver i Brevet af 3. Marts 1643, var Lavrits Galtung. Den dræbte var Axel Movat (Muat) den yngre, der ogsaa var Søkaptajn. Se Lind, Kristian IV og hans Mænd paa Bremerholm S. 296. 306.

- 453 L. 2 f. n. Aarstallet 1630 er usikkert, se ovfr. S. 115.

- 501 - 5 - Rigsraader, læs: Kommissarier.

6. Bind (1645-48).

S 18. Brevet Nr. 26 er næppe til Esaias Fleischer, som siden 1639 ikke var Hofapotheker (Grundtvig, Meddelelser fra Rentekammerarch. 1872 S. 193). Snarere er det vel til Samuel Meier (jvfr. VI, 119).

- 46 Anm. 1. 10. Septbr. 1629 udgik der Kongebrev om, at der skulde gjøres Afregning med Kaptajn Torcy (Sjæll. Tegn. XXIV, 251).

- 173 L. 5 f. n. Amt, læs: Herred.

7. Bind (Tillæg).

S. 21 L. 4 f. n. Efter „Schwerin“ sættes Komma.

41 Anm. 1. Jep Tømmermand er vist snarest den i Nr. 26 og 29 nævnte Jep Jørgensen.

- 114. I Overskriften til Nr. 35 sættes „Leiel“ ind efter „Madsen“.