Danmarks Breve

KONG CHRISTIAN DEN FJERDES EGENHÆND...

KONG
CHRISTIAN DEN FJERDES
EGENHÆNDIGE BREVE.

UDGIVNE VED
C. F. BRICKA OG J. A. FRIDERICIA

AF
SELSKABET FOR UDGIVELSE AF KILDER TIL DANSK HISTORIE.

7. BIND.
Tillæg

MED UNDERSTØTTELSE AF
MINISTERIET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET.

KJØBENHAVN.
FORLAGT AF UNIVERSITETSBOGHANDLER G. E. C. GAD.
1891

s. II KONG
CHRISTIAN DEN FJERDES
EGENHÆNDIGE BREVE.

UDGIVNE VED
C. F. BRICKA OG J. A. FRIDERICIA

AF
SELSKABET FOR UDGIVELSE AP KILDER TIL DANSK HISTORIE.

TILLÆG

MED UNDERSTØTTELSE AF
MINISTERIET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET.

KJØBENHAVN.
FORLAGT AF UNIVERSITETSBOGHANDLER G. E. C. GAD.
1891.

s. III Kjøbenhavn. I Cohens Bogtrykkeri.

s. IV Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie har den 11te Februar 1877 og 14de Februar 1886 besluttet at udgive Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve ved Arkivar C. F. Bricka og Underbibliothekar J. A. Fridericia under Tilsyn af Universitetsbibliothekar S. Birket Smith og Underbibliothekar C. Weeke.

C. F. Bricka. Kr. Erslev. J. A. Fridericia. S. Gjellerup. Fr. Krarup. W. Mollerup. O. Nielsen. Henry Petersen. V. A. Secher. S. Birket Smith. Johannes C. H. R. Steenstrup. A. Thiset. G. L. Wad. C. Weeke.

s. V Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie

stiftedes i Januar 1877 med det Formaal at fremme Studiet af Fædrelandets Historie ved Offentliggjøreisen af nogle af de mange Aktstykker, Breve, Krøniker og andre Kilder, som endnu henligge utrykte eller ere mindre tilfredsstillende udgivne. Planen for Selskabet er den at betro Udgivelsen af de enkelte Kilder til et eller flere Medlemmer af Selskabet eller til Udenforstaaende, saaledes at de almindelige Regler for Udgivelsesmaaden vedtages af Selskabet, og saaledes at Udgivelsen kontrolleres gjennem et af Selskabet nedsat Udvalg.

Selskabet har hidtil udgivet:

Kong Frederik den Førstes danske Registranter, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1879.

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udgivne ved C. F. Bricka og J. A. Fridericia. 1—17. Hefte. 1878—91.

Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog, udgivet ved O. Nielsen. 1880—81.

Danske Kancelliregistranter 1535—1550, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1881—82.

Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV’s Tid, udgivne ved Kr. Erslev. 1—3. Bind. 1883—90.

Libri memoriales capituli Lundensis. Lunde Domkapitels Gavebøger, udgivne ved C. Weeke. 1884—89.

Corpus constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558—1660, udgivne ved V. A. Secher. 1—3. Binds 1. Hefte. 1887—91.

Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie, udgivne ved J. A. Fridericia. 1888.

Forretningsudvalgets Medlemmer ere for Tiden: S. Gjellerup, Henry Petersen, V. A. Secher.

s. VI Forord.

Indholdet af nærværende Bind falder i to Afdelinger. Den første (S. 1—92 med et Supplement S. 143—45) omfatter daterede Breve og udaterede, hvis Udfærdigelsestid kan angives mer eller mindre bestemt, med andre Ord Breve, som egentlig skulde have haft Plads i de foregaaende Bind af denne Udgave, men som vi enten ikke kjendte, da Brevene fra vedkommende Aar gjordes færdige til Trykning, eller hvis Udstedelsestid vi da ikke vare paa det rene med. Den anden Afdeling (S. 93—142) bestaar af udaterede Breve, som vi ikke have kunnet henføre til nogen bestemt Tid. Den er igjen delt i to Underafdelinger: før og efter 1632. Omtrent ved dette Aar indtræder nemlig den Forandring med Kongens Skrift, at han, som med Aarene var bleven mer og mer rundhaandet med Brugen af Kommaer, nu anbringer dette Tegn i Kegelen mellem hvert Ord, og vi have derfor ved Hjælp af dette Kjendetegn skjelnet mellem de to Perioder. Indenfor hver af disse Underafdelinger ere Brevene ordnede paa følgende Maade: 1) ganske ubestemmelige, 2) de, der ere ældre end et bestemt Aar, 3) de, der ere yngre end et bestemt Aar, 4) de, som rent formodningsvis kunne henføres til et eller flere bestemte Aar, uden at Formodningen dog er saa stærk, at vi derfor have turdet medtage dem i den første Afdeling.

Medens i de to første Bind de Breve, som Molbech ikke har i sin Udgave, ere betegnede paa en egen Maade (ved en s. VII Stjerne efter Nummeret), er denne Eegel ikke fulgt i dette Bind, af hvis Breve kun meget faa findes hos Molbech.

Udgaven af Christian IV’s egenhændige Breve, som hermed er sluttet, omfatter ialt 2731 Numre *) .

Det er en Selvfølge, at naar et Arbejde har strakt sig over et længere Tidsrum, vil det i Kegelen ikke helt igjennem være gjort ganske ensartet, og naar vi nu se tilbage paa vort Udgiverarbejde, der har staaet paa i over 13 Aar, maa vi bekjende, at det ikke falder udenfor Kegelen: vi spore nogen Uensartethed, mindre i Behandlingen af Texten, hvor vi formentlig i det væsentlige stadig have fulgt de samme Principer, end i Anmærkningerne og Registrene. Men vi haabe, at selv med disse Svagheder og selv med de Mangler, som en kritisk Benyttelse af Værket og en fortsat Fremdragen af nyt Materiale utvivlsomt ville lægge for Dagen, vil Udgaven dog stifte Nytte.

Med Hensyn til Rubriken »Rettelser og Tilføjelser« maa bemærkes, at vi i den foruden ligefremme Berigtigelser kun undtagelsesvis have optaget et Par supplerende Oplysninger, som vi tilfældig have haft liggende. Det har ikke været vor Hensigt her at fortsætte vore ældre Noter eller knytte nye Anmærkninger til Texten. Medens Udgaven er skreden fremad, er der offentliggjort adskilligt, som der nu kunde være Grund til at henvise til, og vore egne Studier have ogsaa sat os i Stand til bedre end før at oplyse et og andet, men vi anse det for rettest at fastholde den engang opstillede Regel, ikke at give Supplementer til Noterne.

I Forordene til de forskjellige Bind have vi nævnet de Autoriteter og Institutioner, hvis pekuniære Understøttelse det skyldes, at denne Udgave har kunnet se Lyset, og nu, da Foretagendet er gjennemført, bringe vi dem paa Selskabets Vegne atter en Tak, særlig Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-væsenet. Vi gjentage ogsaa vor Tak til de Mænd, som paa anden Maade have staaet os bi, først og fremmest til d’Hrr. Universitetsbibliothekar S. Birket Smith og Underbibliothekar ved det store kongl. Bibliothek C. Weeke, som ogsaa for dette s. VIII Binds Vedkommende have været Selskabets Tilsynshavende. For det betydelige Arbejde, de i Aarenes Løb have ofret paa dette Værk, skyldes dem Tak ikke blot af os Udgivere, men ogsaa af alle, som bruge det.

Kjøbenhavn, i September 1891.

C. F. Bricka.

J. A. Fridericia. s. IX