Danmarks Breve

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve (8.bind)

Brevudgiver:
Carl Frederik Bricka, 1845-1903 Julius Alberg Fridericia, 1849-1912
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: af Mecklenburg-Güstrow, Elisabeth; FRA: Christian 4.; (1584-05-15)
15. Maj 1584 . Til Hertuginde Elisabeth af Meklenborg . Prinsen meddeler sin Bedstemoder, at han selv, hans Forældre og Søskende befinder sig vel. — R.A. Meine freundtlige dienst vnd was Ich sonsten kindtliger lieb, Ehr vnd gutten vermag zuuor, hochgeborne Furstein, freundtlig

BREV TIL: af Mecklenburg-Güstrow, Ulrik; FRA: Christian 4.; (1591-12-09)
9. Decbr. 1591 . Til Hertug Ulrik af Meklenborg . Han sender Hertugen en sjælden, i Norge fanget Fisk. — Geh. u. Haupt-Arch, i Schwerin. Auch freundlicher Hertzlieber Herr grossvatter, wollen wir E: L: freund und Sohnlich nicht verhalten, das wir einem seltzamen Fisch, so zu

BREV TIL: af Brandenburg, Joachim Frederik; FRA: Christian 4.; (1597-06-02)
2. Juni 1597 . Til Markgrev Joachim Frederik af Brandenborg . Kongen undskylder, at de indbyrdes Forhandlinger er blevet forsinkede og lover snarest muligt at sende sine Gesandter til Brandenborg. — Brandenburg-Preussisches Hausarchiv i Charlottenburg, Berlin. Meinen freundlic

BREV TIL: af Brandenburg, Joachim Frederik; FRA: Christian 4.; (1597-09-22)
22. Septbr. 1597 . Er formentlig P. S. til et ikke egenhændigt Brev af denne Dato ; se Brev af 17. Nov. ) Til Markgrev Joachim Frederik af Brandenborg . Kongen meddeler, at Bilageret først kan fejres 27. Novbr. Han har intet imod, at hans Gemalinde fører en Hofmesterinde og seks Jomfrue

BREV TIL: af Brandenburg, Joachim Frederik; FRA: Christian 4.; (1597-11-17)
17. Novbr. 1597 . Til Markgrev Joachim Frederik af Brandenborg . Kongen anmoder om Svar paa sin Indbydelse af 22. Septbr. til Bilageret i Haderslev den 27. Novbr., da han endnu ikke har modtaget noget saadant. — Brandenburg-Preussisches Hausarchiv i Charlottenburg, Berlin. Fre

BREV TIL: af Brandenburg, Joachim Frederik; FRA: Christian 4.; (1603-04)
April 1603 . Til Kurfyrst Joachim Frederik af Brandenborg . Kongen anmoder ham om at mødes med sig i Wittstock til en fortrolig Samtale om vigtige Anliggender. — Preussisches Geh. Staatsarchiv i Dahlem, Berlin . Freundlicher, hertzvielgeliebter vather vnd bruder, es ist an de

BREV TIL: af Mecklenburg-Schwerin, Sophie; FRA: Christian 4.; (1605-06)
Juni 1605 . Til Hertuginde Sophie af Meklenborg Sophie f. 1569, Datter af Hertug Adolf af Gottorp, g. m. Johan IV af Meklenborg, som døde 1592 og efterfulgtes af sin Søn Adolf Frederik (f. 1588). ). Kongen har efter Aftale beset Skytset i Schwerin. Da det imidlertid har

BREV TIL: af Brandenburg, Johan Sigismund; FRA: Christian 4.; (1609-04-09)
9. April 1609 . Til Kurfyrst Johan Sigismund af Brandenborg . Kongen har efter Kurfyrst Johan Sigismunds Anmodning befalet sin Raad Joachim Hübner at bistaa Kurfyrsten, til Kommissionen angaaende den preussiske Sag er forbi. — Preussisches Geh. Staatsarchiv i Dahlem, Berlin. F

BREV TIL: af Brandenburg, Johan Sigismund; FRA: Christian 4.; (1610-05-05)
5. Maj 1610 . Til Kurfyrst Johan Sigismund af Brandenborg . Det paatænkte danske Gesandtskab til Dresden vil ogsaa komme til ham efter Kongens ved en Sammenkomst i Warnemünde for kort Tid siden afgivne Løfte. Kongen minder om forskellige Raad, som han ved samme Lejlighed har givet ham,

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1611-12-19)
19. Decbr. 1611 . Spørgsmaal, angaaende hvilke der skal holdes Forhør over to fra Sverige komne, anholdte Skotter. — R. A. Spørsmall, huorpaa disse thuende Skotter, som aff Suer- rig Er ankommen, Skall Punchtuis atspørriiss, Enhuer Ser- deliss I T. Kane. U. A. Sverige, Akter ved

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1612-06-08)
8. Juni 1612 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen udtaler sin Tilfredshed med Krigens Gang. Han staar nu i Begreb med at gøre et Tog ind i Sverige. — Brandenburg-Preussisches Hausarchiv i Charlottenburg, Berlin. Freundtliche, hertzliebe Schuester, wan ess dihr noch

BREV TIL: Lunge, Jørgen; Horn, Klas; FRA: Christian 4.; (1612-06-27)
Omtr. 27. Juni 1612 . Udkast til et Brev fra Jørgen Lunge til Clas Horn og til et aabent Brev til de svenske Befalingsmænd i Anledning af Clas Horns løgnagtige Ytringer om den danske Konge. — R. A. Ein briff auss Jørgen lungen mund ahn Clauss horn. Dass Er bey dem trum

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1612-07-05)
5. Juli 1612 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Da Kongen kan anbefale hende et godt Parti, anmodes hun om snarest at meddele ham, hvilken af hendes Døtre der endnu ikke er forlovet, og at sende ham et Kontrafej af den paagældende.— Brandenburg- Preussisches Hausarchiv i Charlotte

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1612-08-26)
26. August 1612 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen beretter, at han, paa Grund af et Rygte om, at den svenske Flaade agtede at angribe Enkedronningens Livgeding, var sejlet ud med Flaaden, først til Kalmar og derfra til Danzig for at opsøge Svenskerne, som imidlertid for læ

BREV TIL: af Brandenburg, Johan Sigismund; FRA: Christian 4.; (1613-10-10)
10. Oktbr. 1613 . Til Kurfyrst Johan Sigismund af Brandenborg . Kongen opfordrer sin Svoger til ikke at lade sig hindre af Markgrev Ernst’s Død i at komme til den aftalte Sammenkomst. — R. A. Fot. af Orig. i Amtsforvalter Palsbos Autograf samling, Holstebro. Freundtlicher, lie

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1613-10-25)
25. Oktbr. 1613 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen udtaler sig om den lidet tilfredsstillende Sagernes Tilstand i Brandenborg og lover, efter hendes Anmodning, at vente endnu nogen Tid (paa Johan Sigismunds Komme). — Brandenburg-Preussisches Hausarchiv i Charlottenburg, Ber

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1613-12-21)
21. Decbr. 1613 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Da Kongen nu har ventet forgæves i syv Uger, og Skibet er i Orden, vil han rejse tilbage til Kongeriget. — Brandenburg-Preussisehes Hausarchiv i Charlottenburg, Berlin. Freundtliche, hertzliebe Schuester, weil ich meiner

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1614-01-31)
31. Januar 1614 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen udtaler sig om de brandenborgske Underhandlinger med Sachsen, som næppe kan føre til noget Resultat, med mindre Kejserens Medvirken tilstedes, og om Kurfyrstens hastige Religionsforandring, som sikkert vil faa uheldige Følg

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1614-02-04)
4. Febr. 1614 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen henviser til den i hans sidste Brev givne Besked og anmoder om Joachim Hübners Hjemsendelse. — Brandenburg-Preussisches Hausarchiv i Charlottenburg, Berlin. Freundtliche, liebe Schuester, wan ess dihr Noch wol ergin

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1614-02-28)
28. Febr. 1614 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen beder om nogle Vinstokke og spørger om Aarsagen til, at der, efter hvad Rygtet fortæller, antages mange nye Officerer ved det brandenborgske Hof. — Brandenburg-Preussisches Hausarchiv i Charlottenburg, Berlin. Freu

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1614-03-14)
14. Marts 1614 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen minder om sin Samtale med hende i Hamborg angaaende hendes Datter. Han beder hende skaffe sig en Kok og ønsker at faa en Dreng anbragt i Lære hos hendes Apoteker. — Brandenburg-Prrussisches Hausarchiv i Charlottenburg, Berli

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1614-03-18)
18. Marts 1614 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen svarer paa hendes Anmodning om et Pengelaan, at han ikke selv har Penge tilovers, men at et Laan kan rejses i Holsten, dog paa stramme Vilkaar. Hübner kan hun beholde, saa længe hun har Brug for ham. — Brandenburg-Preussisch

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1614-04-14)
14. April 1614 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen meddeler, at han har haft Besøg af Hertugen af Brunsvig, Hertuginde Augusta og Greven af Schaumburg, og anmoder om, at Brevbæreren maa komme i Lære hos Kurfyrstindens Apoteker. — Brandenburg-Preussisches Hausarchiv i Charlot

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1614-04-25)
25. April 1614 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen meddeler, at han ikke kan efterkomme Kurfyrst Johan Sigismunds Indbydelse til at aflægge ham et Besøg, at Hertugen af Brunsvig med det første vil komme til Brandenborg, og at Apotekerlærlingen vil blive sendt af Sted om faa

BREV TIL: af Brandenburg, Anna; FRA: Christian 4.; (1614-10-03)
3. Oktbr. 1614 . Til Kurfyrstinde Anna af Brandenborg . Kongen vil som Svar paa hendes Anmodning om et Pengelaan spørge sin Moder, om hun vil yde et saadant. I bekræftende Fald maa han have Sikkerhed i Lenzentolden. Han lykønsker til hendes Datters Bryllup med Hertugen af Brunsvig, udta

BREV TIL: af Slesvig-Holsten-Gottorp, Johan Adolf; FRA: Christian 4.; (1615-07-21)
21. Juli 1615 . Til Hertug Johan Adolf af Gottorp . Kongen anbefaler Brevbæreren, som han længe har haft i sin Tjeneste, til Hertugen, med Anmodning om at antage ham til Ledsager for sine Sønner paa deres Udenlandsrejse. — R. A. Freundtlicher, Lieber Schuager vndt Bruder, Wa

BREV TIL: Munk, Kirsten; FRA: Christian 4.; (1615-08-24)
24. August 1615 . Til Kirstine Munk . Hendes Moder skal undskylde Kongen hos Pernille Gyldenstierne, fordi han, paa Grund af sit hastige Opbrud, ikke efter sit Løfte har besøgt hende. Han agter at drage over Flensborg og Rendsborg til Hamborg. — Neuhaus Bymuseum. Hiertenss all

BREV TIL: Munk, Kirsten; FRA: Christian 4.; (1615-09-01)
1. Septbr. 1615 . Til Kirstine Munk . Kongen beretter om Forholdene i Brunsvig, hvor det gaar haardt til, og haaber snart at være hjemme igen. — Neuhaus Bymuseum. Hiertenss allerkeriste hierte, gud y himmelen beuaare dig fraa aldt wndt, ted Ønsker ieg dig aff aldt mit hie[r]te

BREV TIL: af Braunschweig-Wolfenbüttel, Elisabeth; FRA: Christian 4.; (1615-11-03)
3. Novbr. 1615 . Til Hertuginde Elisabeth af Brunsvig . Kongen beretter om sin Mægling i Striden mellem Brunsvig og Lyneborg og om Størrelsen af et nederlandsk Korps, der er undervejs. Hertug Frederik (af Gottorp)’s Forehavende, at kæmpe paa Stædernes Side, vil sikkert ikke blive virk

BREV TIL: af Braunschweig-Lüneburg, Georg; FRA: ukendt (1615-11-06)
5. Novbr. 1615 . Til Hertug Georg af Brunsvig-Lyneborg . Kongen takker ham og hans Brødre for sit nylig aflagte Besøg og sender Penge til Hvervning. — Staatsarchiv Hannover. Freundtlicher, lieber vetther. Ich bitte ganss freund vettherlichen, du wolless deine Bruder semdtlic

BREV TIL: Munk, Kirsten; FRA: Christian 4.; (1615-12-14)
14. Decbr. 1615 . Til Kirstine Munk . Kongen vil holde Jul, ikke paa Antvorskov, men paa Frederiksborg, hvor hun skal komme til ham. — Neuhaus Bymuseum. Hiertenss Allerkeeriste hierte, gud y himmelen beuare dig fraa aldt ted, dig kan uerre skaadeligdt baade till siell och Liif

BREV TIL: Munk, Kirsten; FRA: Christian 4.; (1615-12-27)
27. Decbr. 1615 . Til Kirstine Munk Dette Brev er kommenteret af Bering Liisberg i Gads Danske Magasin 1909 S. 301 f. ). Kongen minder hende om den af ham til hende paa Lundegaard i August s. A. udstedte skriftlige Forpligtelse, som hun efter hans Hjemkomst fra Tyskland

BREV TIL: Marsvin, Ellen; FRA: Christian 4.; (1615-07-10)
10. Juli 1616 . Til Ellen Marsvin . Kongen udtaler sig angaaende forskellige i et Brev fra hende rejste Spørgsmaal, navnlig angaaende en Forstrækning paa 40 000 Dlr. og angaaende Salget af Nørlund og Rudbjærggaard. Han lover altid at ville staa hende og Kirstine Munk bi. — Neuhaus Bymus

BREV TIL: af Brandenburg, Johan Sigismund; FRA: Christian 4.; (1617-09-07)
7. Septbr. 1617 . Til Kurfyrst Johan Sigismund af Brandenborg . Kongen beklager den urolige Tilstand i Preussen og raader ham til at blive der nogen Tid. — Preussisches Geh. Staatsarchiv i Dahlem, Berlin. Freundtlicher, Lieber Schuager vndt Bruder, Ich habe auss deiness gesant

BREV TIL: Marsvin, Ellen; FRA: Christian 4.; (1618-08-15)
15. August 1618 . Til Ellen Marsvin . Hun skal blive hos Kirstine Munk, til denne er blevet rask, og overvære Barnets forestaaende Daab. —. Neuhaus Bymuseum. Keere Ellen, Ieg uille, attu saa lenge skulle bliffue huoss kyrsten, intill gud uill, att hun bliffuer til pass igen, O

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1619-08-08~)
Omtr. 8. August 1619 . Resolution paa en Memorial angaaende Bygningsarbejder paa Antvorskov samt Befaling til Afstraffelse af nogle Bønder. — R. A. Memoriall. Annlanngennde dend Biugning paa Annduorschouff Vedlagt findes en Grundplan (stærkt beskadiget) af Bygningerne ved Antvor

BREV TIL: af Slesvig-Holsten-Gottorp, Johan Frederik; FRA: Christian 4.; (1619-09-25)
25. Septbr. 1619 . Udkast til Svar paa det af Otto Schulte, Ærkebiskop Johan Frederik af Bremens Sendemand, stillede Forslag. Kongen har læst Brevene fra Hertug Frederik af Gottorp og Hertuginde Augusta samt Gesandtens Proposition. Han maa stille sig afvisende overfor deres Fors

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1621-09-24)
24. September 1621 . Der skal skaffes Tønder til Brug paa den store Ladegaard. — R. A. Skriffueren udi ted Nye Briggerss Se I, 170 Note 1. ) till københaffuen skall tilstille Wogenmeisteren En Lest nye tønder, huilcke skall leggiss Paa dy Rustuogne, som Erre henne epther huggen

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1621-12-20)
20. Decbr. 1621 . Paategning paa Steffen Rodes Regnskab for Kramvarer, leverede den kgl. Hofholdning 22. Juli 1620—18. Nov. 1621. — R. A., D. Kanc. Rentekammerafdeling, Diverse Akter og Dokum. vedk. Afregning og Kvittance III, Steffen Rode. Beslutingen aff Staffen Rodiss Om Stef

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1622-02-25)
25. Febr. 1622 . Til menige praktiserende Medici i København . Kongens Randbemærkninger til et Missive, hvorved det paalægges Lægerne at visitere Apotekerne og at besøge de fattige. — R. A., D. Kanc. Uindførte Koncepter til aabne Breve og Missiver Trykt (med Christian IV. s Rettelser)

BREV TIL: Lauritsen, Hans; Knudsen, Niels ; FRA: Christian 4.; (1623-07-01)
1. Juli 1623 . Til Skriveren og Fogeden paa Antvorskov . Dette Brev med Kommentar er tidligere trykt i Bd. VII S. 143 f. ) Om noget fra Oldenborg ankommet Kvæg, som foreløbig skal blive paa Antvorskov og der passes. — R. A., Bilag til Antvorskov Lens Regnskab 1623—24. Dette

BREV TIL: af Braunschweig-Wolfenbüttel, Frederik Ulrik; FRA: Christian 4.; (1624-02-10)
10. Febr. 1624 . Kongens Rettelser i Udkast til et Brev til Hertug Frederik Ulrik af Brunsvig angaaende dennes Broder Hertug Christian. Kongen kan ikke give ham Sysselsættelse hos sig, men vil betale ham de lovede Penge, hvis Sagen med Halberstadt Stift gaar i Orden. — R. A., T. Kanc. U.

BREV TIL: Brandenburg, Georg Vilhelm af; FRA: Christian 4.; (1625-03-20)
20. Marts 1625 . Til Kurfyrst Georg Vilhelm af Brandenborg . Kongen har af den engelske Gesandt erfaret den svenske Konges Tilbud til den engelske Konge. Da han selv har samlet en stor Troppestyrke, beder han Kurfyrsten om Raad i den foreliggende Situation. Han vil søge at paavirke Stem

BREV TIL: Brandenburg, Georg Vilhelm af; FRA: Christian 4.; (1625-03-22)
22. Marts 1625 . Til Kurfyrst Georg Vilhelm af Brandenborg . Kreditiv for den kgl. Afsending Gabriel v. Donop. — Preussisches Geh. Staatsarchiv i Dahlem, Berlin. Freundtlicher vielgeliebter vetter vndt Schuaager, kegenwertigen gabriell von Donap habe ich mit Werbung an E: L: a

BREV TIL: Brandenburg, Georg Vilhelm af; FRA: Christian 4.; (1625-04-02)
2. April 1625 . Til Kurfyrst Georg Vilhelm af Brandenborg . Kongen foretrækker Perleberg eller Lenzen som Sted for en Sammenkomst i Stedet for det af Kurfyrsten foreslaaede Zechlin. — Preussisches Geh. Staatsarchiv i Dahlem, Berlin. Freundtlicher vielgeliebter vetther vndt Sch

BREV TIL: af Brandenburg, Christian Vilhelm; FRA: Christian 4.; (1625-04-12~)
ca. 12. April 1625 . Til Markgrev Christian Vilhelm , Administrator i Magdeborg . Brevet har til Overskrift: „Copia Königs aus Denmahrks mitt eigen Handen gescribben ahn Administrator zu Halle. “ Hermed menes sikkert Administratoren i Magdeborg, som ogsaa i en sachsisk Arkivregistratu

BREV TIL: af Mecklenburg-Güstrow, Johan Albrecht; FRA: Christian 4.; (1625-06-14)
14. Juni 1625 . Til Hertug Johan Albrecht af Meklenborg . Meddelelse om, hvilken Stilling Fyrsterne under og efter Kredsdagen i Brunsvig har indtaget til Spørgsmaalet om den nedersachsiske Kreds’s Defension. Beretningerne om Tillys Planer er indbyrdes modstridende. Et Krigsforetagende

BREV TIL: af Sachsen-Weimar, Johann Ernst; FRA: Christian 4.; (1625-08-18)
18. August 1625 . Til Hertug Johan Ernst af Sachsen-Weimar . Dette Brev med Kommentar er tidligere trykt i Bd. VII, S. 144 f. ) Kongen ønsker at erfare Tilstanden i Fæstningen Stolzenau, som er blevet opfordret til at overgive sig. En Bøssemester kan undværes, men maa ikke rejse bort

BREV TIL: af Braunschweig-Wolfenbüttel, Frederik Ulrik; FRA: Christian 4.; (1625-09-17)
17. Septbr. 1625 . Til Hertug Frederik Ulrik af Brunsvig . Da Tilly har forladt Nienburg og sikkert vender sig mod Brunsvig, bør han vise megen Agtpaagivenhed. Kongen vil efter Evne hjælpe ham med sin Hær. — Staatsarchiv Hannover. Freundtlicher, vielgeliebther vetther vndt S

BREV TIL: af Braunschweig-Wolfenbüttel, Elisabeth; FRA: Christian 4.; (1625-09-19)
19. Septbr. 1625 . Til Hertuginde Elisabeth af Brunsvig . Kongen har paany taget Kvarter i Fæstningen Nienburg, som Tilly har maattet opgive. — Facsimile i Oncken, Allg. Geschichte, 3. Hauptabth. III-2, S. 296 Det oplyses smst. S. 664, at Originalen ejes af Forlaget G. Grotesche Verla

BREV TIL: Pogwisch, Sivert; vonœ Mitzlaff, Joachim ; FRA: Christian 4.; (1615-12-01)
1. Decbr. 1625 . Til Sivert Pogwisch og Joachim v. Mitzlaf . Kongen instruerer dem angaaende den Fremstilling, der skal gives Forsamlingen i Brunsvig af Forhandlingerne i Haag. — Afskrift (af „Königl. Mayt. eigen Handschreiben“) i Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden. Mein a

BREV TIL: Brandenburg, Georg Vilhelm af; FRA: Christian 4.; (1625-12-30)
30. Decbr. 1625 . Til Kurfyrst Georg Vilhelm af Brandenborg . Lykønskning i Anledning af det nye Aar og Kreditiv for Kongens Afsending Christen Thomesen Sehested. — Preussisches Geh. Staatsarchiv i Dahlem, Berlin. Freundtlicher, viilgeliibter vetter, Schuager vnd Bruder, Da es

BREV TIL: af Braunschweig-Wolfenbüttel, Elisabeth; FRA: Christian 4.; (1626-02-06)
6. Febr. 1626 . Til Hertuginde Elisabeth af Brunsvig-Wolfenbüttel . Kongen svarer paa hendes Anmodning til ham om at slutte Fred, at han ikke vil lade det mangle paa Fredsvilje, hvis Kejseren vil give tilstrækkelig Sikkerhed, og den oversachsiske Kreds vil staa ham bi. — Afskrift i Sä

BREV TIL: af Mecklenburg, Adolf Frederik; FRA: Christian 4.; (1626-02-10)
10. Febr. 1626 . Til Hertug Adolf Frederik af Meklenborg . Kongen har medgivet Hertugens Gesandt sit Svar paa hans Andragende. Han omtaler Christian af Brunsvigs Angreb paa Wallensteins Tropper og meddeler, at han vil begive sig til Wolfenbüttel. — Geh. u. Haupt. -Arch. i Schwerin.

BREV TIL: Sachsen, Johan Georg; FRA: Christian 4.; (1626-02-19)
19. Febr. 1626 . Til Kurfyrst Johan Georg af Sachsen . Kongen har anmodet de sachsiske Gesandter om at faa meddelt Kurfyrstens endelige Resolution, for at man kan komme til Ende med Forhandlingerne i Brunsvig. — Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden. Freundtlicher, viilgeli

BREV TIL: Sachsen, Johan Georg; FRA: Christian 4.; (1626-03-04)
4. Marts 1626 . Til Kurfyrst Johan Georg af Sachsen . Da han nu sikkert af sine Gesandter har faaet Besked om, hvordan det er gaaet med Forhandlingerne i Brunsvig, og det er blevet klart, hvad Ligaen har i Sinde, opfordrer Kongen ham til at støtte den gode Sag i Kampen for Guds Kirke

BREV TIL: af Braunschweig-Lüneburg, Georg; FRA: Christian 4.; (1626-03-08)
8. Marts 1626 Brevet er trykt efter Langebeks Afskrift i Bd. II, 8 f. under Dato 7. Marts, men er optrykt her, da Afskriftens Tekst paa adskillige Punkter afviger fra Originalens. — Ang. Kommentar henvises til II, 5 f. og 8. ). Til Hertug Georg af Lyneborg . Kongen bebrejder ham skarp

BREV TIL: Sachsen, Johan Georg; FRA: Christian 4.; (1626-03-09)
9. Marts 1626 . Til Kurfyrst Johan Georg af Sachsen . Kongen opfordrer ham paany til at støtte den evangeliske Sag, da det skyldes Modparten, at Forhandlingerne er strandede. — Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden. Freundtlicher, viilgeliibter vetther, Schuager, Bruder vnd g

BREV TIL: af Brandenburg, Christian Vilhelm; FRA: Christian 4.; (1626-05-09)
9. Maj 1626 . Til Kurfyrst Georg Vilhelm af Brandenborg . Kreditiv for Kongens Sendemand Sivert Pogwisch. — Preussisches Geh. Staatsarchiv i Dahlem, Berlin. Freundtlicher, viilgelibther Schuager vnd Bruder, da ess E: L: an allem wolergeen noch wol erginge, wehre solchess miir

BREV TIL: Brandenburg, Georg Vilhelm af; FRA: Christian 4.; (1626-05-17)
17. Maj 1626 . Til Kurfyrst Georg Vilhelm af Brandenborg . Kongen er villig til efter hans Anmodning at lade sine Soldater rømme Tangermünde, hvis han faar Sikkerhed for, at Modparten ikke vil benytte sig heraf til Angreb. Kreditiv til Kongens Sendemand til Brandenborg. — Preussisches G

BREV TIL: Brandenburg, Georg Vilhelm af; FRA: Christian 4.; (1626-05-24)
24. Maj 1626 . Til Kurfyrst Georg Vilhelm af Brandenborg . Kongen misbilliger Mansfelds Adfærd og agter at give Hæren andre Anførere. — Preussisches Geh. Staatsarchiv i Dahlem, Berlin. Freundtlicher, viilgeliibther vetther, Schuager vnd Bruder, da Es E: L: ahn allem wolergeen

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1626-05-26~)
Efter 26. Maj 1626 . Kongens Paategning (med Blyant) paa en Skrivelse fra Hertug Johan Ernst af Sachsen-Weimar angaaende Kaptajn Conrad v. Posera. — T. Kanc. I. A., Indkomne Breve til Christian IV, ordnede efter Afsenderne. Dass regimendt ist dem landtgraffuen zugesagdt, wan er

BREV TIL: von Bimbach, Johan Philip Fuchs; FRA: Christian 4.; (1626-06-05)
5. Juni 1626 . Til Johan Philip Fuchs . Kongens egenhændige Bemærkninger er en Efterskrift til en Skrivelse fra ham til Fuchs, dateret Wolfenbüttel 5. Juni 1626, i hvilken han opfordrer denne til sammen med Hertug Johan Ernst af Sachsen-Weimar at overveje, om Greven af Mansfelds Forehav

BREV TIL: af Mecklenburg-Güstrow, Johan Albrecht; FRA: Christian 4.; (1626-06-06)
6. Juni 1626 . Til Hertug Johan Albrecht af Meklenborg . Kongen beretter om Ærkebiskoppen af Bremens upaalidelige Adfærd. Da han, til Trods for givne Løfter, ikke har truffet de nødvendige Forholdsregler til Forsvar, har Kongen set sig nødsaget til at besætte Fæstninger og Pas i Bremen

BREV TIL: af Brandenburg, Christian Vilhelm; FRA: Christian 4.; (1626-06-17)
17. Juni 1626 . Til Markgrev Christian Vilhelm , Administrator i Magdeburg. Han bør give Agt paa Forholdene i Magdeburg og om muligt personlig indfinde sig i Byen. — Geh. Staatsarchiv, München. Freundtlicher, viilgeliibter vetther, Schuager vnd Sohn, E: L: Schreiben sub Dato

BREV TIL: af Brandenburg, Christian Vilhelm; FRA: Christian 4.; (1626-08-18)
18. August 1626 . Til Markgrev Christian Vilhelm , Administrator i Magdeburg. Det følgende er Kongens egenhændige Paategning paa og Efterskrift til hans gennem Kancelliet udfærdigede Skrivelse, dateret Wolfenbüttel 18. August 1626, til Administratoren, i hvilken han underretter denne om

BREV TIL: af Sachsen, Hedevig; FRA: Christian 4.; (1626-11-14)
14. Novbr. 1626 . Til Enkekurfyrstinde Hedevig af Sachsen. Kongen har erobret Hoya og er under Kampen blevet saaret i Armen. Hertugen af Gottorp vil, efter hvad Ægidius v. d. Lancken har meddelt, søge at formaa Kurfyrsten af Sachsen til at mægle Fred. Denne bør snarest muligt tage fat

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1626?)
1626 ? Kongens Paategning paa et udateret Brev fra Greven af Thurn. Om denne se II, 103. , ) — R. A., T. Kanc. I. A., Indkomne Breve til Christian IV, ordnede efter Afsenderne. Hiiruhm soll mit dem Graffuen ɔ: Grev Philip Reinhard af Solms, hvem Greven af Thurn i Brevet til C

BREV TIL: Sachsen, Johan Georg; FRA: Christian 4.; (1627-01-19)
19. Januar 1627 . Til Kurfyrst Johan Georg af Sachsen. Kongen anbefaler Ægidius v. d. Lancken, der drager til Sachsen i Hertug Frederik af Gottorps Ærinde, til Kurfyrsten og opfordrer indtrængende denne til at hjælpe med til at gøre en Ende paa Krigens Ulykker. — Sächsisches Hauptstaat

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-04-20/1627-04-22~)
Omkr. 20.-22. April 1627 . Om Lønning, Mønstring, Kommandosager og andre militære og finansielle Anliggender. Skrevet med Blyant. — R. A. Andtwordt auff windelsteins ahnbringen. A., Indkomne Breve) en Forespørgsel angaaende de Forholdsregler, der skulde træffes med Hensyn til Ga

BREV TIL: Sachsen, Johan Georg; FRA: Christian 4.; (1627-05-01)
1. Maj 1627 . Til Kurfyrst Johan Georg af Sachsen. Kongen takker for hans Brev og oversender samtidigt sine Fredsbetingelser med Ønsket om, at Kurfyrstens Bestræbelser for Fred snarligt maa lykkes, inden den fuldstændige Ødelæggelse vinder Overhaand. — Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dr

BREV TIL: af Sachsen, Hedevig; FRA: Christian 4.; (1627-05-01)
1. Maj 1627 . Til Enkekurfyrstinde Hedevig af Sachsen. Kongen henviser til sine, Kurfyrsten oversendte, Fredsbetin- gelser, som Kejseren ikke vil kunne indvende noget imod, og udtaler Haabet om at kunne naa til en Afgørelse med Ligaen. — Afskrift i Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresde

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-07-07)
7. Juli 1627 . Til Feldmarskalken . August (T. Kanc. I. A., Militære Bestallinger og Reverser 1610—59). ) Om Hvervning af Grevens Kompagni og om Forholdsregler til at afværge Fjendens Fremrykning. — Wien Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Ich wberskicke euch hiibei das begerthe Pat

BREV TIL: Lange, Gunde; FRA: Christian 4.; (1627-08-05)
Omtr. 5. August 1627 . Til Gunde Lange . Kongens Efterskrift til en Kancelliskrivelse, dateret Krempe 5. August 1627, til Gunde Lange om at skaffe hans Søster Enkehertuginde Augusta, hvem han har tilladt at logere paa Koldinghus, Vildbrad m. m. — R. A„ Koncepter til Jydske Tegn. (Afskri

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-12-09)
9. Decbr. 1627 . Ordre angaaende Kirstine Munks Afrejse til København og angaaende, hvilke Ledsagere hun skal tage med sig. — Neuhaus Bymuseum. Ordinandtz, huorepther folckit sig skall retthe. Fru kyrsten skal med god leilighed sig til køben: forføie imod den 17 Huius

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-12?)
Decbr. 1627 (?) Ang. Lønning til Rhingreve Otto Ludvig og Anvisning af et Kammer til ham paa Slottet. — Neuhaus Bymuseum. Er Riingreffuen Jvf. det foregaaende Brev. Dette Brev tilhører rimeligvis samme Tidspunkt. En Opgørelse over Rhingrevens og Kirstine Munks Ophold i Slutnin

BREV TIL: af Sachsen-Weimar, Vilhelm; FRA: Christian 4.; (1629-02-18)
18. Febr. 1629 . Til Hertug Vilhelm af Sachsen-Weimar(?) Brevet har ingen Udskrift, men er sikkert rettet til den regerende Hertug af Sachsen-Weimar, Vilhelm. Denne havde i Marts 1627 tilbudt at træde i Christian IV.s Tjeneste, en Plan, som dog ikke blev virkeliggjort (se II, 65), hvor

BREV TIL: Marsvin, Ellen; FRA: Christian 4.; (1629-10-01)
1. Oktb. 1629 . Til Ellen Marsvin . Kongen beretter om Branden paa Kronborg, om Børnenes Flugt derfra til Frederiksborg og om det yngste Barns Daab. Han har ladet hende kalde Dorothea Elisabeth, til stor Utilfredshed for Kirstine Munk, som sikkert i den Anledning vil blive meget umedgør

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1629?)
1629 ? Optegnelse om en svensk Gesandts Audiens . — R. A. (Gesanter aff Suerrig sa ded gode haab) De indklamrede Ord er skrevet øverst i en Linie for sig. ). Gesanter aff Suerrig haffde audiens y gaar, och y dage talede ieg med hannem, sa ded gode haab, hand haffde førend hand kan conv

BREV TIL: Günther, Frederik; FRA: Christian 4.; (1630-11-04?)
4. Novbr. (?) 1630 . Til Frederik Günther . Udkast til en Skrivelse til Hertugen af Gottorp angaaende den ved en Oversvømmelse i Svabsted Amt lidte Skade og den af Kongen indførte Øksentold. — R. A. Ahn den her: v: holstein. Weiill etzliche meiner vnthertanen ihm amb

BREV TIL: af Sachsen, Hedevig; FRA: Christian 4.; (1631-04-20)
20. April 1631 . Til Enkekurfyrstinde Hedevig af Sachsen. Kongen beder hende fremskynde Prins Christians Hjemkomst, da Tiderne er farlige. — Afskrift i Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden. Freundliche, hertzliebe Schwester. Do es dir noch wol gieng, so wehre solches mir ei

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632-10-03?)
Omtr. 3. Oktbr. 1632 . Kongens Paategning paa et af den engelske Gesandt Robert Sidney, Greve af Leicester, forebragt Forslag af 3. Oktbr. 1632. — R. A., T. Kanc. U. A. England, Akter vedr. det politiske Forhold til Danm. 1631—40. Propositio Som den Engelske gesanter p

BREV TIL: Ferdinand 2.; FRA: Christian 4.; (1633-03-28)
28. Marts 1633 . Kongens Tilføjelser til Koncept til en Skrivelse til Kejseren angaaende Aabning af Fredsunderhandlinger. — R. A., T. Kanc., Konc. til Ausländ. Reg. . . . . I det foregaaende takker Kongen Kejseren for dennes imødekommende Svar paa hans Forslag om at begynde Fred

BREV TIL: Vind, Jørgen; Beck, Steen; FRA: Christian 4.; (1633-12-06~)
Omtr. 6. Decbr. 1633 . Til Rentemestrene . Kongens Paategning paa Missive af 6. Decbr. 1633 til Rentemestrene angaaende Levering af Materiale til Sadelmageren paa Frederiksborg. — R. A., Missiver til Rentemestrene. Sadelmageren Paa frederixborrig Anders Døring (ell. Dyring),

BREV TIL: von Pentz, Christian; FRA: Christian 4.; (1636-07-20)
20. Juli 1636 . Til Christian Pentz . Kongens Svar paa Kejserens gennem Pentz overbragte Forslag om en nærmere Alliance, for hvilket han udtaler sin Taknemmelighed og sin Vilje til et fortsat godt Forhold. Han kan dog, af Hensyn til sine Naboer og Forbundsfæller, specielt Sverige, ikke

BREV TIL: Sachsen, Johan Georg; FRA: Christian 4.; (1636-07-27)
27. Juli 1636 . Til Kurfyrst Johan Georg af Sachsen. Da Kurfyrsten har bragt i Erfaring, at Christian IV har Planer om et Ægteskab mellem Hertug Frederik, Ærkebiskop af Bremen, og Dronningen af Sverige, erklærer Kongen, at der virkelig er sket Henvendelse herom til Oxenstierna, men at

BREV TIL: Ahlefeldt, Jørgen; FRA: Christian 4.; (1636-11-26)
26. Novbr. 1636 . Til Jørgen Ahlefeldt . Han skal lade nogle Strømper og Handsker til Kongen og Børnene forfærdige i Haderslev. — R. A. Du sollest miir Etzliiche Striimpphe vndt hendsken in hadersleben machen lassen, zue Paar strumpphe fuhr miich vndt zue paar hendtsken, Item

BREV TIL: von Pentz, Christian; FRA: Christian 4.; (1637-02-24)
24. Febr. 1637 . Til Christian Pentz . Paategning paa en kgl. Ordre, dateret Antvorskov d. 24. Febr. 1637, til Chr. Pentz til at lade Hans Leonhard Klein Klein var Christian IV.s Afsending ved Kurfyrstedagen i Regensburg, se Fridericia II, 29 og 33. ) tilsende gaa ind paa Chr

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1637-05-03)
3. Maj 1637 . Der skal indsendes en Afskrift af medfølgende Bilag. — R. A. Hiiuon Ist keyne Copia, vndt mus Erstes tages daruon Eiine Eingeskycket werden Denne Optegnelse fandtes blandt Hertugdømmernes Landdags- akter for 1637. Det Aktstykke, hvortil der sigtes, er rimeligvis K

BREV TIL: Carstensen, Jørgen; FRA: Christian 4.; (1637-06-01)
Omtr. 1. Juni 1637 . Kongens Paategning paa Renteskriver Jørgen Carstensens Regning for Varer, leverede af Børnehuset. — R. A. Afregninger III 12 (Jørgen Carstensen). Renthemeisteren skall denne Seddell besee først och vnderskriffue Regningen er udateret. Efter Kongens Paategni

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1637-08-25)
25. August 1637 . Til Korfits Ulfeldt . Ordrer angaaende Silke, som skal forarbejdes og farves paa Børnehuset, Garn, der skal sendes til Holland for at væves, og en Sekstant, der skal støbes om. Forleningsbreve for Niels Krabbe og Christen Bülow medsendes. Emdrup Sluse skal repareres. E

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1637-09-01)
1. Septbr. 1637 . Til Korfits Ulfeldt . Hans Steenwinkel skal sendes til Flækkerø for at syne Fæstningsværkerne. Kongen er utilfreds med den derværende hol landske Bygmester, hvorfor en anden skal udføre det paatænkte Arbejde. — R. A. Du skaldt forskycke M: Hans Stenuynckell

BREV TIL: Vind, Jørgen; Beck, Steen; FRA: Christian 4.; (1637-09-04~)
Omtr. 4. Septbr. 1637 . Til Rentemestrene . Kongens Paategning paa Missive til Rentemestrene af 4. Septbr. 1637 Missivet indeholder en Befaling til at akkordere med Jacob Madsen om at modtage Korn som Betaling for en Del af den Leverance, han har ydet. Jvf. IV Nr. 199. ) om Udbetaling

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1637-09-05)
5. Septbr. 1637 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har beordret et Antal Skibe til Glückstadt for at holde Hamborgerne i Ave og bevare Freden paa Søen. I Hamborg er der Uenighed mellem Borgmester og Raad og Borgerskabet angaaende Hævdelsen af Højheden over Elben. Der er sluttet Overenskomst

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1637-10-02)
2. Oktbr. 1637 . Til Korfits Ulfeldt . Skibskaptajn Markus White, som uden lovlig Anledning har skudt efter et svensk Orlogsskib, skal stilles for Retten og, hvis han ikke kan svare for sig, sættes i Blaataarn en Uge. — R. A. Epthersom denne Gapitein Marckus wiitt Om Markus W

BREV TIL: Brandenburg, Georg Vilhelm af; FRA: Christian 4.; (1638-01)
Januar 1638 . Til Kurfyrst Georg Vilhelm af Brandenborg . Kreditiv for Kongens Afsendinge Hofmarskalk Christian Ulrik Gyldenløve og Kammersekretær Fr. Günther. — Preussisches Geh. Staatsarchiv i Dahlem, Berlin. Freundtlicher, viilgeliibter vetter, Suager, Bruder vndt gefatter,

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1638-02-22)
22. Febr. 1638 . Til Korfits Ulfeldt . Ordrer angaaende Skibet „Rytteren“ og angaaende Levering af Uldlister. Kongen har opsat sin Rejse til København for at bruge Læge. Den polske Affære giver ikke Anledning til Ængstelse. Ordrer angaaende Udrustning af Skibe til Bekæmpelse af Fribytte

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1638-04-13)
13. April 1638 . Til Korfits Ulfeldt . Instrukser og Pas til Brug for Flaaden er Dagen før sendt ham til Itzeho. Kongen haaber paa et godt Udfald af sit Gesandtskab hos Gallas. I Bremen Stift er der foreløbig Stilstand. — R. A. Dyn Skriiffuelse sub Dato kolding Raadet var for

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1638-10-23)
23. Oktbr. 1638 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen sender sin Genealogi, som skal udhugges paa en Pyramide efter Tegning af Hans Steenwinkel. Kongen har overladt et Parti spansk Uld til Portugiserne, af hvem han havde faaet det. Nogle Skibe med engelske Tropper, lejede af en engelsk Greve t

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1638-11-10)
10. Novbr. 1638 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal tale med Johan Braem om et af den nederlandske Resident v. Cracau stillet Forslag angaaende Ordningen af Hvalfangsten ved Spitzbergen og Forhandlingen af Tran. For at skaffe bedre Orden i Hofholdningen paatænker Kongen at ansætte Johan Bl

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1638-11-15)
15. Novbr. 1638 . Til Korfits Ulfeldt . Om Køb og Afhentning af en Skibsladning Skifersten gennem den engelske Agent i Hamborg Avery og om Køb af Zobelskind. Svenskerne tager fejl, naar de tror, at Kongen og Hertug Georg af Brunsvig-Lyneborg har truffet Aftale om gensidig Hjælp. Holmens

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1638-11-21)
21. Novbr. 1638 . Til Korfits Ulfeldt . Sagen angaaende Warnemünde Skanse skal opsættes til Forelæggelse for Raadsmødet i Kolding. Banérs Hær er i en slet Tilstand. Om Prisen paa Salpeter og Krudt. De bremiske Gesandter er i Glückstadt, og Pfalzgreven ventes dertil. Forskellige Meddelel

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1638-12-04)
4. Decbr. 1638 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen udtaler sin Glæde over, at Flaaden er kommet vel hjem fra Østersøen. Meddelelse om Reparation af Skibene, om den svenske Told ved Warnemünde og om Fribytterne i Østersøen. Kæderne og Kontrafejerne er ankommet. Hannibal Sehested har sendt god

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1638)
1638 . Kongens Randbemærkninger til forskellige Lister og Beregninger over Udgifter til Kost og Tæring ved Prins Christian (V.)s Hofholdning De aarlige Udgifter ved Prins Christians Hofholdning beløb sig ifølge en Beregning fra ca. 1637—38 til 54 000 Rdlr., medens Indtægterne af hans Livg

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1638/1640?)
1638—40(?) Til Korfits Ulfeldt . Udskrift mangler, men Brevet har Ulfeldts egenhændige Paategning. ) En Pumpe til en Fiskedam skal forfærdiges og føres til Broen over den ny Vej, der gaar til Blovstrød. Om Reparation af Teglladen ved Frederiksborg, af Sangværket paa Frederiksborg Slot o

BREV TIL: Vind, Iver; FRA: Christian 4.; (1639-01-14)
14. Januar 1639 . Til Iver Vind . Ordre til Reparation af Skibet Lykkepotten. — B. A. En befahling tiil Officerene paa floden, som fyndis paa Elffuen. 1. Att Naar der Er En dychtig pladtz vdledt paa Reedthøffuelen Rethöwel, Ø ved Glückstadt. ) tiil att Offuerhale ɔ :

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1639-05-28~)
Omtr. 28. Maj 1639 . Kongens Rettelse af en Artikel (vedrørende Reduktion af Soldaterkompagnierne) i den kgl. Resolution af 28. Maj 1639 paa en fra den gottorpske Hertug oversendt Betænkning angaaende forskellige Fællesanliggender. — R. A., Regeringskanc. i Glückstadt, Gesammthaus Holstei

BREV TIL: Rantzau, Christian; FRA: Christian 4.; (1640-03-01)
1. Marts 1640 . Til Christian Rantzau (?). Chr. Rantzau var Amtmand i Rendsborg. ) Der skal holdes Kontrol med den af Skovfogeden paa Rendsborghus foretagne Skovhugst. — R. A. Weiil ich vernommen, das der waldtfogit das befehll, so führ Iahren ausgegeben, Das man Iehrlich souy

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1640-05-09)
9 Maj 1640 . Til Korfits Ulfeldt . Murmester Isak Rasmussen skal begive sig til Glückstadt for at mure en Bagerovn. — B. Bergius's Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Iissack Murmeister skall med En Suend begiiffue siig henad glyckstadt Och sammestedts muhre E

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1641-04)
April 1641 . Kongens Udkast til en Fremstilling af Kirstine Munks Forhold til ham og til hans heraf foranledigede Anklage mod Ellen Marsvin Forlægget er en af Rigsarkivet i 1899 erhvervet Original; den er omtalt som „Deduction A“ i Suhms nye Saml. I, 123. — Af denne Fremstilling findes to

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1641-08/1641-09)
August—Septbr. 1641 . Kgl. Resolution paa et Tilbud, dateret Glückstadt 5. Aug. 1641, af Albert Baltser Berns om Opførelse af et Tøjhus og Levering af Vaaben dertil i Glückstadt Albert Baltser Berns’s Tilbud gik ud paa Opførelse af et Tøjhus og et Krudttaarn samt Levering af Gevær til 12

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-01-02)
2. Januar 1642 . Til Korflts Ulfeldt . Kongen har straffet Brevbæreren for en Pligtforsømmelse. Hamborgerne har anmodet om Forhandlingernes Genoptagelse, hvorfor de tilstedeværende Rigsraader maa blive et Par Dage endnu. — R. A. Den tiid tenne breffuisser for denne gang passer

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-01-13)
13. Januar 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Om Kost og Logi i Sorø for Hertugerne af Glücksborg og Nordborg og Ulrik Chr. Gyldenløve. Kongen vil ikke have Jacob Sperling til Biskop. Det af Rigsraadet tilstaaede Pengelaan er ikke tilstrækkeligt. For at afhjælpe Kronens Finansnød vil det være

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-02-03)
3. Febr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal hverves Søfolk til Skibene. Afskaffelse af Lensmændenes Rostjeneste vil forbedre Finanserne og ikke skade Forsvaret. Kongen har forstrakt Enkedronningen af Sverige med 6000 Daler siden hendes Komme til Danmark. Han beklager sig over Kronens

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-02-17)
17. Febr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen kan endnu ikke forlade Hertugdømmerne, da de hvervede Tropper stadig maa holdes samlede. Gottorperne søger at unddrage sig Indkvarteringen, hvorved Grænsen vilde blive blottet. De kejserlige vil sandsynligvis angribe Wismar og Stettin. Der v

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-02-18)
18. Febr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen sender gennem Ulfeldt Peder Vibe Kopi af et Brev fra Kejseren, i hvilket denne gaar ind paa alle Kongens Forslag ang. Fredsunderhandlingerne. — B. Bergius's Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Herhuos haffuer du Et

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-02-25)
25. Febr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet mangler Udskrift, da et Stykke af Papiret er bortklippet. ) Kongen udtaler sig om Rygtet om, at de kejserlige skulde have besat Warnemünde Skanse. Der skal sendes Soldatervaaninger m. m. til Christianspris. Nikkel Kock kan faa Bevilling paa

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-03-07)
7. Marts 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal sendes et Skib til Øsel for at meddele Anders Bille de indkomne Klager, angaaende hvilke han skal afgive sin Erklæring. — R. A. I eg Er, gud werre loffuit, weel her ankommen Och achter, Om gud wiil, Om Otte slet formiddag at prese

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-03-07)
7. Marts 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen giver Ordrer angaaende Ulrik Christian Gyldenløves og de unge holstenske Herrers Ophold i Sorø. Johan Braem skal adspørges om Prisen paa Fløjl. — R. A. Du skaldt befahle fyolisten François de Francour, fhv. Violinist i det kgl. Kape

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-03-10)
10. Marts 1642 . Til Korfits Ulfeldt . En Æske med Diamanter skal forskrives fra Hamborg. — R. A. Iohan Bram skall forskriiffue fra Hamborg En Eske med demanter [sjtyckit paa fem Riixdaler. Aff københaffuen Slott den 10. Martij Anno 1642. Christian .

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-03-27)
27. Marts 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen udtaler sig om Værdien af indkøbte Diamanter og om Forberedelse af et Foretagende i Nordsøen. — R. A. Dyn Skriiffuelse med dy Offuerskiickede demanter haffuer Ieg denne morgen aff Ebbe wlfeldt Emphangen, Huorpa ieg dig inted forhol

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-03-29)
29. Marts 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Om Grundlæggelse af en Militærstation i Lapland med det Formaal at standse Russernes Fremtrængen paa Kola og lægge Told paa Skibsfarten til Arkangelsk. Der skal sendes Klæde til Frøkenernes Kudske. — R.. A. Wdaff dyn skriiffuelse, for nog

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-03-30)
30. Marts 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Om Forsendelse af Saakorn til Godserne i Meklenborg m. m. — R. A. Der skal imod Satyden sendis offuer tiil landte Meckelenborg 100 tønder Biig och 30 tønder Erther, Bønderne till ziibyll Och gallentyn Zibühl og Gallentin var to meklenborg

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-03-31)
31. Marts 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Han kan komme naarsomhelst for at tale med Kongen om den laplandske Ekspedition. — R. A. Vdaff dyn skriiffuelse Erfahrer Ieg, at du haffuer at tale med mig Om den Lappelandtzske Reiisse Jvf. ovenstaaende Brev af 29. Marts. ), Huorpa Ieg d

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-04-04)
4. April 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal sørge for, at der ikke bliver alt for mange Tafler, naar den svenske Enkedronning, Kongens Børn, de unge Herrer fra Sorø og Prinsen alle kommer til København. Dæmningen ved den Mølle, som ligger ved Gammel Vartov, skal gennembrydes for at s

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-04-08)
8. April 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Befaling til, at tyve af Holmens Folk næste Morgen skal møde Kongen ved Gammel Vartov. Ulfeldt skal komme til ham om Aftenen. — R. A. I morgen tylig Skal 20 aff holmens folck med En offiserer møde mig ued gammel waartou Och tage med siig 4

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-04-16)
16. April 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen sendte samme Dag et enslydende Brev til Christen Thomesen Sehested, V, 194 f. Se ogsaa Erslev II, 598 Note 5. ) Kongen paalægger ham skriftlig at tilkendegive sin Mening om, hvem der bør være Rigsmarsk i den afdøde Jørgen Urnes Sted. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-04-19)
19. April 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Det skal beregnes, om man kan begynde at lægge Fundament til de Huse, som skal bygges paa den udfyldte Plads ved Kongens Stald. Løngangen skal brolægges med de Sten, som ligger ved Havnen. Brolæggere skal sendes af Lensmanden paa Kronborg og Freder

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1642-04-20~)
Omtr. 20. April 1642 . Biskoppen og det theologiske Fakultet skal afgive Erklæring om et Andragende fra de tyske Borgere i Helsingør. — R. A., D. Kanc., Indlæg til Reg. og Tegn. 19. Apr. 1642. Herpa skal ycke allene Byspen, mens alle theologi Erklere siig, Om man med En god samu

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-04-27)
27. April 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Opgørelsen af, hvad Riget skylder Kongen, skal fremskyndes. Kongen vil ikke modtage Stædernes Gesandter eller andre i Audiens, førend dette er sket. — R. A. Ded kunde y gaar y en hast inted falde mig Ind at suare dig derpa, at du mente, a

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-05-17)
17. Maj 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Bartholomæus Haagensen skal anmodes om at skaffe Kalk. — R. A. Ieg behøffuer Nogen kaalck heer pa steeden, Huilcken ieg Endomstund inted haffuer kund Erlange aff Bartholomeus hogensøn Jvf. III, 65 Note 1. ), Huorfor du skaldt Erfahre, huorf

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-05-17)
17. Maj 1642 . Til Kortits Ulfeldt . Kongen giver Befaling angaaende Flaadens Bemanding med Officerer og udtaler sin Utilfredshed med den sidste Aftakkelse. Agenterne i Udlandet burde betales af Landkommissærerne. Der skal sørges for Kanoner til Fæstningerne. De bestilte Enebærstager ti

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-05-19)
19. Maj 1642 . Til Korfits Ulfeldt . De hos Simon de Pas bestilte Malerier til Kronborg Slot er ikke komne. Kongen udtaler sig om Afskedigelsen af Officerer til Flaaden og om Lønningen af Residenter og Agenter i Udlandet. — R.A. Ieg haffde uel mendt, at maluerckit her tiil Sal

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-05-20)
20. Maj 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Om Vandværket paa Kronborg. — R. A. Wdi myn siiste bleff 700 Render glemdt, som gørris fornøden heer at flii wanuerckiit med, som uyl bestillis, paded man kan faa wandiit herop Igen I Rentemesterregnskabet 1643/44 F. 223 er opført Arbejdslø

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-05-21)
21. Maj 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Om Arbejde paa Frederiksborg Slot. — R. A. Siiden at ieg skreff dig tyl om dii Plancker, som skulle brugis til den wand kumme, da haffuer Ieg hafft En aff dii skiibss tømmermend, som Er heer fraa køben:, huos samme kumme, Som formener, der

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-05-22)
22. Maj 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Simon de Pas skal have Betaling for Malerierne til Kronborg. Det er en Selvfølge, at Pinneberg Amtsregnskab skal revideres af Rentemestrene. Der skal indsendes Kalk fra Fakse. Om en Stenkulsgrube, som Kongen vilde have beset, da han var paa Kronborg,

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-05-25)
25. Maj 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Grev Valdemar Christians Rejse til Øsel skal fremskyndes. — R. A. Chanseleren H: Christian Tommissen var En dag siiden huos mig pa frede:, huor uy inter Alia kam y Discurs om greffuens Nemlig Valdemar Christian, som paa denne Tid nylig var

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-05-29)
29. Maj 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Den Herremand, der har været i Enkedronning Sophies Tjeneste, skal ansættes som Fiskemester i Stedet for den gamle Hanrej, der nu er det. — R. A. Den herremand Carl Joachim v. Karberg, der havde været Kammerjunker hos Enkedronning Sophie (

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-05-05)
5. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Frands Albrecht af Sachsen-Lauenborg er saaret. Der skal sendes Pander til Mølleaksler i Glückstadt Fæstning. Det mellem Kongen og Frederik Parsberg planlagte Mageskifte er ikke antageligt, hvorfor enhver skal beholde sit, og Jørgen Seefeld skal lade

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-07)
7. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har modtaget en skreven Bog og en Sølvæske. De Svenske har ikke haft Fordel af Frands Albrecht af Sachsen-Lauenborgs Nederlag. Rygtet om Richelieus Død synes at være sandt. De kejserlige Hververe, som forgæves har søgt at faa deres Samlingspl

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-08)
8. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Da Købmændene, som har bygget det ny Skib i Neustadt, hævder, at det er bygget efter Modellen, har Bygmesteren faaet Ordre til at begive sig til København og demonstrere, at dette er Tilfældet. Hvis Modellen ikke er fulgt, skal Fejlen rettes. Der ska

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-08)
8. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Da det sikkert er Skibsbygger Villads Christensen, som har forsømt at vaage over, at det ny Skib fra Neustadt blev bygget efter Modellen, skal han forhøres om dets Længde. — R. A. Epthersom dig bekendt er, at ded Nii skiib, som kam fra Niin

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-13)
13. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Pfuel har maattet opgive at hverve Tropper i Hamborg. Peder Vibe skal søge oplyst, hvor mange Folk der i Aar sendes fra Sverige til Tyskland. Den unge Marselis mener, at han ved det ny Skibs Bygning har ydet mere, end Kontrakten forpligtede ham til.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-13)
13. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Ulfeldt skal give Brevbæreren Penge til hans Rejse. — R.A. Denne Breffuissers Erriinde Er diig bekendt, Huorfor du hannem skaldt werre befodderlig, at hand kommer fordt, Huortiil hannem skall giiffuis Nogen penning, Epthersom man kan tenck

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-13)
13. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal sendes et Skib til Glückstadt for at føre d’Avaux til Frankrig. — R. A. Epthersom den fransøsiiske gesandter M: Dauaus haffuer laadt anholde huos mig Om Ett aff myne skiib, som hannem kunde offuerføre henad franckerige, Och ieg ha

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-17)
17. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen ønsker Besked om, hvad der mangler i Valdemar Christians Udstyr Der skal sendes Kvæg og Stude til Zibühl. Der skal sørges for Liberi til Hoffolkene til Døtrene Christianes og Hedevigs Bryllup. Bremerne har bemægtiget sig en Bro i Delmenhorst.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-20)
20. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal gøres fire store Egekister. Skrædderen skal sende Kongen hans Gyldenstykkes Klæder. — R. A. Du skaldt lade gørre fiihre store kyster, beslagen, aff gaadt wogenskod ɔ: ren Egeplanke. ), tiil at gemme Boeskab y, item Ett beslagen s

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-23)
23. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Et Skærmbræt og nogle Tapeter fra Frederiksborg m. m. skal tilligemed det hellige Vand sendes til Glückstadt. — R. A. Ded store bragit Skermbredt, du forehrede mig, item ded tapedtzerii, som findis pa frederigsborrig ladgard, Med ded tapet

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-23)
23. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Det Skib, der skal føre d’Avaux til Frankrig, skal forsynes med Saltmad og 01. Der skal sendes seks Par Pander til Glückstadt. Kongens Apoteker skal sættes i Blaataarn, hvis den Svaghed, som han har angivet som Grunden til, at han ikke er kommet til

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-24)
24. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen giver Besked om, hvorledes de russiske Gesandter, hvis Ankomst er forestaaende, skal behandles. Han ønsker at faa at vide, hvor meget Silketøj der mangler til Valdemar Christians Udstyr, da han vil købe det manglende i Hamborg, hvor der er be

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-27)
27. Juni 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Den hollandske Fregat, der har bragt Prins Christian til Hertugdømmerne, var provianteret med uspiseligt Brød. Der skal tages streng Straf over dem, der er Skyld heri. — R. A. Epthersom Prindtzen igar, gud werre loffuit, wel her Er anlangi

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-02)
2. Juli 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen billiger Hans Jacobsens Tegning af det nye Voldanlæg ved København, dog burde han hellere arbejde paa Christianopel. Kongen deler ikke Peder Vibes Forventning om, at den svenske Regering vil støtte Enkedronningen. Han sender en Prøve af det da

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-06)
6. Juli 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har modtaget Fløjl og Kæde m. m. Tapeterne skal ogsaa tilsendes ham, da Grev Valdemar Christian ikke har Brug derfor, saa længe Forholdene ikke er anderledes paa Øsel. Proviantskriveren burde have kasseret det brændte Brød og sat Bageren i Bla

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-06-10)
10. Juli 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Hans Bøjesen skal indfinde sig til Aflæggelsen af Kontributionsregnskabet for Kongen og Hertugen. Simon de Pas skal holdes til rigtig Levering af Malerierne til Kronborg. Der skal sendes Nikkel Kok en Jagt. Auersperg har gentaget sin Anmodning om, a

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-07-13)
13. Juli 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Mandskabet paa den hollandske Fregat har sikkert ikke uden Grund klaget over at have faaet brændt Brød. Om Modtagelsen af de russiske Gesandter. Kongen vil begive sig til København for snarest muligt at hjemsende dem. — R. A. Dyn skriiffue

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-07-18)
18. Juli 1642 . Til Korfits Ulfeldt (?) . Forskellige Ordrer om Indretningen af Skibet Trefoldighed. — R. A. Memorial Brevet har ingen Udskrift, men fandtes mellem Brevene til Korfits Ulfeldt. ) pa ded skiib, som kallis trefoldighed Jvf. Brevet Nr. 141. ). 1. Ded s

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-07-27)
27. Juli 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Da Kongen for nylig har fundet mange af Portene paa Vejen fra København til Frederiksborg oplukkede og Laasene borttagne, skal det befales Lensmændene paa København og Kronborg at undersøge Portenes og Laasenes Beskaffenhed og at forbyde Bønderne l

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1642-08-06)
6. August 1642 . Kongens Paategning paa Hans Ahnemøllers Omslag af 4. August 1642 over Tømmer til at bygge Dæmningen mellem den store Ladegaard og Blegehuset Jvf. Oluf Nielsen IV, 135, hvor denne Dæmning omtales, idet der 1656 holdtes Syn over den af en Kommission til Besigtelse af Vande

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-08-21)
21. August 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen er træt af Bryderierne med Enkedronningen af Sverige. Han ønsker at faa tilsendt en Bryggersvend. Om Forhandlingerne med Salvius og d’Avaux, som tøver med at svare. Kongen vil ikke overlade d’Avaux Skibe til hans Hjemrejse. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-09-01)
1. Septbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal udnævnes en Præst ved Børnehuset. Det er ikke muligt at skaffe en Guldkæde eller et Kontrafej til Marselis. Kongen deler ikke den svenske Enkedronnings Haab om et godt Resultat af den brandenborgske Sendefærd til Sverige. Peter Vibe ønske

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-09-10)
10. Septbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har under sit Ophold i Ballum beset List Havn, som skal udstyres med Søtønder m. m. De til Listerdyb udkommanderede Skibe skal overvintre ved Rømø. Kongen har her fundet en fortræffelig Plads til Anlæg af en befæstet By. Marsken i samme Eg

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-09-12)
12. Septbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal sendes et Skib til Christianspris til at overføre de unge sachsiske Fyrster til Lolland. Ordrer angaaende Forsendelse af Hør, Levnedsmidler og Hamp til Haderslev og Glückstadt. Kongen ønsker en Afskrift af, hvad Fiskemesteren paa Frederi

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-09-13)
13. Septbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal sørges for Klædninger til de unge holstenske Hertuger, som er paa Sorø, og for sort Tøj til Lakejerne. Markus Whitte bør snarest komme til Listerdyb for at opkræve Told ; en Del Skibe, som ligger ved Højer og derfra skal sejle til Hollan

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-09-18)
18. Septbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Det paatænkte Byanlæg og Digearbejde ved Ballum kan ikke blot tjene til Forsvar af Riget og Hertugdømmerne, men ogsaa til økonomisk Fordel for Kongen. Der skal derfor med første aabent Vand bringes Tømmer dertil fra Norge paa de to største Koffar

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-05)
5. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil ikke give en højere Pris for Bly end 10 Rdl. Skippundet. — R. A. Ieg kan faa Bly nock Skippundit for 10 R: daler, naar Her mangler Ordet: ieg. ) uil betale ded med contant penning, Huorfor Ieg achter inted at giiffue mehre derf

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-08)
8. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Ingeniørens Anmodning om Grund til at bygge sig et Hus indenfor det ny Befæstningsværk skal afslaas, da Huset kan blive afhændet til fremmede, som ikke er under Holmens Jurisdiktion. — R. A. Dentiid Ieg uaar Nu siist huos ded Nii werck He

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-08)
8. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil have Besked om en Baad, som ikke er paa sin Plads paa Holmen. — R. A. Ieg uar stackiit siiden pa Holmen Och spurde Epther En Espiing), som forgangen Sommer seglede med mig Op ad Bergen Christian IV sejlede 14. Juni 1641 til Be

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-09)
9. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal sendes en Jagt til Heiligenhafen for at vente paa Ærkebiskoppen af Bremen. — R. A. Der skal En lacht henad Hellighaffuen Och ware Paa myn søn Bisskoppen aff Brehmen. Aff køben : Slott den 9 Octo: Anno 1642. C

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-10)
10. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har været paa Ibstrup, hvor der skal træffes forskellige Forholdsregler i Anledning af den svenske Enkedronnings Ophold her. — R. A. Ieg haffuer werrit heer Paa hussit Och befunden alting at uerre y temmelig order, Mens der uill a

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1642-10-17)
17. Oktbr. 1642 . Forskrift for Affattelsen af de af Toldskriverne skrevne Sedler, som hver Dag skal sendes op paa Slottet. Saadanne bør ogsaa indføres i Norge. — R,. A. Dy seddeler, Som huerdag Skal sendis Op pa Slottiid, skal pa Epther følgende Maner Styleriit(!) Ann

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-18)
18. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal læse medfølgende Instruks og meddele, hvad han maatte have at indvende derimod. Marekatten er ifærd med at blive ladet. — R. A. Herhuos haffuer du dyn Instruction Ulfeldts Instruks til hans Sendelse til England er trykt V, 256-5

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-19)
19. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kreditiv for Ulfeldt til hans Sendelse til Karl I af England. — Han skal forestille den engelske Konge, at Christian IV.s Tilbud om Hjælp er ærligt ment, og minde om, at der til Gengæld af Oberst Cochran er lovet ham en fast Plads i England. — R.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-20)
20. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Ulfeldt skal meddele Kongen Oberst Cochrans Svar og give Besked om, hvor meget Guld han behøver til Hjemrejsen fra England. — R. A. Epthersom Ieg inted thuiffler, at du Io haffuer Erfahrit M: Cocherons Resolution pa ded, som ieg begehrer

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-21)
21. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen begærer hans skriftlige Udtalelse om sin vedlagte Proposition til Rigsraadet, som vil blive forelagt under hans Sendelse til England. — R. A. Eptherdi du med gudtz hiielp med ded første begiiffuer dig henad Engeland, Och ieg achte

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-22)
22. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen sender 1500 Dlr. Oberst Cochran bør give Sikkerhed for sit Løfte om, at Kongen skal faa Newcastle som Pant for sin Hjælp til den engelske Konge. — R. A. Dii femten hundrit daler y Rossonobel haffuer Her er glemt et Ord, vel: ieg.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-24)
24. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil beholde og betale for Hampen. Ulfeldt kan medtage Marekatten til England. — R. A. Den Hamp, som Er kommen y Sundit Jvf. Brevet af s. D. V, 259. ), uyl Ieg beholde och betale den med guld, Om ded skøndt skønt ɔ; end. ) inted ua

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-26)
26. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Da hans Ophold i England rimeligvis vil trække i Langdrag, bør der eftersendes et Skib med Proviant. — R. A. Saframdt ded skiib, som dig fører offuer til Engeland, skulle bliiffue y wynter der y landit, som wden thuiffuel skeer, Da uyl d

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-26)
26. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal afgive sin Betænkning om medfølgende Skrivelse, før Kongen renskriver den. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Dette herhuoss føiiede Muligvis Instruksen for hans Sendefærd til England, se V, 256

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-28)
28. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil have Besked om Grunden til, at Materialskriver Gotfred Mikkelsens Dreng sidder i Taarnet. — R. A. Ieg haffuer y disse dage glemdt at tale med dig Om godtfred Myckelsøns dreng, som sydder y taaniit, at Ieg kunde Erfahre arsagen

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1642-10-28)
28. Oktbr. 1642 . Til Korfits Ulfeldt . Den købte Humle skal betales af Rentemestrene. — R. A. Ded køb, som der Er giiordt med N: om den Hummel, dermed Er [ieg] Afrevet. ) uel tilfriidtz, om hand skall søge siine penge huos Rentemeister[ne] Afrevet. ), mens aff Cammeret Vel Ko

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-01?)
Januar 1643 (?) . Til Korfits Ulfeldt . Kongens Afskrift af Paragraf 5 af den i Knærød 20. Januar 1618 afsluttede Fredstraktat. — B. Bergius's Afskr., Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Anlangende den Irring och disputation om Tolden, derom Er uy saledis forliigdt, At

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-02-06)
6. Febr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Hofmesterinden skal begraves i den tyske Kirke. — R. A. Eptherdi Ieg Erfarer, at Hoffmeistrinden Fru Sophie Hedevig v. Blixen, Hofmesterinde for Christian IV.s Døtre, døde 3. Febr. 1643 og blev begravet i St. Petri Kirkes Kor (L. Bobé, St.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-02-12)
12. Febr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet har ingen Udskrift, men fandtes mellem Brevene Til Korfits Ulfeldt. ) Kongen giver Befaling til Udrustning af en Eskadre til Ekspeditionen mod Hamborg. — R. A. Tiil dette Eptherfølgende skal Ordineris skiib Nemlig

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-02-16)
Den første Del af dette Brev (indtil „Naar hand nu kommer“) er trykt V, 327 f. under Datoen 15. April efter Langebeks Afskrift, som er taget efter en Original hos Klevenfeldt. Denne Original havde ikke blot anden Dato end den her aftrykte, men ogsaa andet Segl, nemlig (ifølge Paategning) e

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-02-18)
18. Febr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Om et Brev, som Kongen har sendt Kansleren, og som skal tilbagesendes ham. — R. A. Ded breff, ieg talede om y dag, som ieg mente at haffue sendt Chanseleren, ded fandt ieg inde y myt Rundel, dentiid ieg giick fraa dig, huilckit Ieg siiden

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-02-20)
20. Febr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Om Udmøntning af et Sølvservice, arvet efter Kurfyrstinde Hedevig af Sachsen. — R. A. Epthersom M: Lyttikou Hans Siegfried von Lüttichau, tidligere Hofmarskalk hos Kurfyrstinde Hedevig, se V, 195, Note 4. Angaaende Ordningen af Boet efter

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-02-20)
20. Febr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt (?). Brevet har ingen Udskrift, men fandtes mellem Brevene Til Korfits Ulfeldt. ) Hans Ulrik Gyldenløve kan af forskellige Grunde ikke bruges som Kommandant over Artilleriet under den paatænkte Ekspedition mod Hamborg. Karen Andersdatter, der har maa

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-02-26)
26. Febr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Pladsen ved Børsen, hvor det ny Boldhus skal opføres, skal ryddes. Der skal sendes to Pramme til Abrahamstrup efter Ved. — R. A. Eptherdi tyden Er nu Om til førstkommende Paske, att Bolmeisteren ɔ: Jean Dajon, se III, 256, Note 1. ) ma bl

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-03-12)
12. Marts 1643 . Til Korfits Ulfeldt (?). Brevet har ingen Udskrift, men fandtes mellem Brevene Til Korfits Ulfeldt. ) Ordrer angaaende Opførelsen af en Bro ved Laholm Slot. — R. A. Meiister Hans Ohnemøller skal med ded første begifue siig henad Laholm Slott Och samme stedtz

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-03-25)
25. Marts 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal forfærdiges en Kobberpande, hvis Blypanden ikke er tilfredsstillende. De, der har Vagten paa Flaaden, forsømmer deres Pligt. — JR. A. Ieg drager Nu henad frede:, Om gud wiil, Och kommer hiid ygen tilkommende vgge. Imidlertyd kan

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1643-04-02)
2. April 1643 . Korfits Ulfeldts, af Kongen skrevne, edelige Revers som Rigshofmester. — R. A. Aller Nadigste Herre Och konning. Epthersom E. k. M. Nadigst haffuer Betroid mig Corfidtz wlfeldt tiil at werre Rügens Hoffmeister Ulfeldt udnævntes til Rigshofmester d. 2. Apr. (Birke

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-04-03)
3. April 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Det tillades Niels Nelausen at opholde sig i København, imod at hans Moder gaar i Borgen for, at han ikke har noget at gøre med Karen Andersdatter. — R. A. Du skaldt lade Marren H: Nyllaus Maren Jensdatter, g. m. Slotspræst Nelaus Povlsen,

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-04-06)
6. April 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Ordrer om Udrustning og Transport af Kongens Mandskab og Følge til Glückstadt. Sangværket paa Frederiksborg Slot skal gøres i Stand. Det skal paalægges Johan Brockenhuus at stille Valdemar Christian tilfreds i Anledning af den Fornærmelse, han har t

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-04-07)
7. April 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal fastsættes en Dag, paa hvilken Adelen med sin Rostjeneste skal møde i Kolding. Om de Sager, Fr. Günther skal lade trykke. — R. A. Eptherdi dig bekendt Er, At Ieg wiil bruge Adelen med derris Rostiieniste tiil myn Opuardting, Och d

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-04-10)
10. April 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Befaling til at lade udfærdige en Bestalling for Nikkel Kocks Medhjælper og til at skaffe et Kontrafej af Kongen til Peter Marselis. — R. A. Dyn skriiffuelse Om Nyckel kockis Adiutant Muligvis er her Tale om Simon Jonassen, der under 13.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-04-11)
11. April 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Kurfyrstens Gesandt kan faa Audiens i København, hvor ogsaa Enkedronningen af Sverige vil indfinde sig. — R. A. Wdaff dyn skriiffuelsse fornemmer Ieg, at du uylle [vide], om den gesandter Hans Siegfried v. Lüttichau, om hvem se Brevet af

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-04-23)
23. April 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Rigens Profos skal holde sig rede til at følge med paa Ekspeditionen mod Hamborg. — R. A. Aldenstund Rügens profos Sebastian Heussler, se V, 427 og 493. Han var 26. Sept. 1641 blevet antaget som Generalgevaldiger (Regeringskanc. i Glückst

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-04-29)
29. April 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Befaling til at forhandle med Major Kretz om Antagelse af en Ordonnans. — R. A. Med Maior Cresse ɔ: Bendix Kretz, se V, 286, Note 2. ) skaldtu tale, huad hand begehrer till besolding om maneden for En Opuardther tiil at forskycke, huor be

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-05-07)
7. Maj 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har ladet den hamborgske Syndikus Broderus Paulli arrestere. Hamborgerne vil rimeligvis slutte Forlig. Der er endnu ikke kommet Bud fra Rigsadmiralen. — R. A. Ieg Er, gud uerre loffuit, wel hiid ankommen och pa Reiissen fadt den hambo

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-05-21)
21. Maj 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Beretning om det gunstige Forlig med Hamborg. Befaling angaaende Betalingen for Kongens Rytterstatue og angaaende det konfiskerede Salt. Der skal forfærdiges Vogn, Seng og andet Udstyr til Hertug Frederik og hans Brud. Peter Paynck skal undervise den

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-05-26)
26. Maj 1643 . Til Korfits Ulfeldt Jvf. Brevet af samme Indhold til Peder Vibe V, 343 f. og den her givne Kommentar. ). Om Forholdet til Sverige. — R. A. Wdi Peder wybis siiste skriiffuelse fandtis der mange kuindter Griller, Rænker. ), som Inted megiit haffde

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-05-31)
31. Maj 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Forholdet til Hamborgerne er i Bedring. Ulfeldt har antagelig modtaget Patenterne mod Brug af falske Certifikater. Ordrer angaaende Arbejder paa Kronborg og Glücksborg. Simon de Pas skal betales for Malerierne til Kronborg. Salthandlerne kan faa over

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-06-04)
4. Juni 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Den franske Gesandt Saint-Romain er hos Kongen. Mandaterne om Hestetolden kommer med næste Post. Naar Flaaden er kommet tilbage fra Elben, skal der aflægges Regnskab for de affyrede Skud, da der er sket Misbrug med Anvendelsen af Skytset. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-06-04)
4. Juni 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Ordre angaaende Forfærdigelsen af en Vandledning til Sølvbrønden paa Frederiksborg Slot. Kongen vil fra det røde Kammer paa Københavns Slot have tilsendt nogle Smykker, som skal foræres Hertug Frederik og hans Brud. — R. A. Denne Breffuisse

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-06-14)
14. Juni 1643 . Til Korfits Ulfeldt . De tre konfiskerede Skibe skal sælges. Til Fart paa Spanien kan Kongens egne Skibe bruges. Nogle Trompeter, der findes paa Københavns Slot, skal monteres og sendes Kongen. — R. A. Dyn skriffuelse sub Dato den 10 Huius Er mig ydag aff Poste

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-06-22)
22. Juni 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Ordrer angaaende Klæder til Hoffolkene m. m. i Anledning af Hertug Frederiks Bryllup. Kongen vil i Kolding tale med Ulfeldt om Valdemar Christians Rejse til Moskau. Der bør skaffes Penge til at betale Udgifterne ved Gesandtskabet til Osnabrück. — R.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-07-23)
23. Juli 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Opførelsen af Huse udenfor Østerport skal udsættes, indtil Kongen har afstukket Gaderne. — R. A. Der Ieg y gar drog aff haffuen ud pa Holmen, Da saa ieg, at dy y haffuerne vdenfor Østerpordt Østerport laa omtrent midt paa det nuværende Kon

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-07~)
Omkr. Juli 1643 . Kongens Paategning paa Zarens Resolution (i Oversættelse) af 9. Juli 1643 Zarens Resolution indeholdt en Besvarelse af de fra Kongens Side stillede Betingelser (ang. fri Religionsøvelse, Underhold m. m. for Valdemar Christian) for Ægteskabets Indgaaelse. ) vedrørende Æg

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-08-12)
12. August 1643 . Til Korfits Ulfeldt (?). Brevet har ingen Udskrift, men findes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Ordrer angaaende en Vogn og Heste, som skal sendes Kongen af Polen, angaaende en Vogn til Hertug Frederik, Afsendelse af hans Seng og af Musikanter til Glückstadt, Besigtelse

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-08-15)
15. August 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Der er kommet Efterretning om, at Svenskerne er slaaede. Der skal opsættes en ny Bagerovn i Provianthuset. Slotsskriveren maa ikke overtræde sin Beføjelse og ikke have noget at gøre med Køkkenskriveren eller Udspisningen paa Slottet, endnu mindre

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-08-20)
20. August 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Alt staar vel til. Der skal hentes Tømmer fra Norge til Glückstadt. Musikanterne skal indøve tyske Danse (til Hertug Frederiks Bryllup) uden vidtløftige Koloraturer. Der er kommet en würtembergsk Hertug og en italiensk Greve. Kongens Gesandter (ti

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-08-29)
29. August 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen sender 1000 Rosenobler samt et Mandat til Tolderne i Sundet om Beslaglæggelse af Yarer, der skal til England. Det skal foreholdes Peter Marselis, at hans private Anliggender i Hamborg ikke maa blive til Hindring for Valdemar Christians Rejs

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-09-04)
4. Septbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen er tilfreds med det fra Zaren overbragte Tilbud. Valdemar Christians Afrejse skal fremskyndes. Der vil udkræves rummelig Skibsplads til Overførelse af ham og hans Følge. De bestilte Baadsmandsklæder maa ikke glemmes. — R. A. Huad

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-09-11)
11. Septbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har modtaget Brev og Tintøj fra Ulfeldt. Det gaar langsomt med Valdemar Christians Afrejse. I Stedet for Laurits Ulfeldt kunde Sivert Urne ledsage ham. Ordre angaaende Ladning og Mandskab paa de konfiskerede engelske Skibe. — R. A.

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1643-09-18)
18. Septbr. 1643 . Toldrulle Trykt i Forordn, og Recesser udg. ved V. A. Secher V, 389 93, efter samtidigt Tryk. — Toldrullen er sendt Korfits Ulfeldt med en Følgeskrivelse af s. D., trykt Egh. Breve V, 396. ). Aff Eptherskreffuen ware, Som y den forrige tolrulle sub dato køben:

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-09-24)
24. Septbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen sender Kvittering for de fra Tolderne i Sundet modtagne Penge. De engelske Indløsningspenge kommer ham i høj Grad tilpas ; dog vil det blive vanskeligt at bestride denne Sommers mange Udgifter. — R. A. Ret som Ieg haffde luckt my

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-09-28)
28. Septbr. [1643] Dateringen 1642 maa være Fejlskrivning for 1643, bl. a. paa Grund af Omtalen af de 150 000 Rdl. engelske Indløsningspenge og Tituleringen af Korfits Ulfeldt som Rigshofmester. ). Til Korfits Ulfeldt . Kongen udtaler sig om forskellige i Korfits Ulfeldts Breve omtalte

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-09-28~)
Efter 28. Septbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Den anklagede Præst bør straffes med Døden og ikke slippe med Landsforvisning. — B. Bergius’s Afskr., Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Ieg sender diig herhuos Biispernis dom Offuer den Skeelm Bispernes Dom over den for K

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-10-03)
3. Oktbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Om Udsendelse af den ny Toldrulle og om Forsinkelse af Fredsunderhandlingerne i Osnabrück, fordi Gesandterne lader vente paa sig. Statholderen i Norge kan begive sig til Danmark. — R. A. Dy tolruller ͻ: Toldrullen af 18. Septbr., se Nr. 2

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-10-08)
8. Oktbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Om de Heste, der skal foræres Storfyrsten af Rusland, om medicinsk Vand fra Greven af Oldenborg og om Prinsens Ansøgning om Forøgelse af hans Underhold. — R. A. Epthersom du lodtz mig siist forsta, at der fattedis nogle tecker til dy hest

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-10-11)
11. Oktbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Valdemar Christian bør tiltræde sin Rejse til Rusland snarest muligt. Spørgsmaalet om det konfiskerede engelske Gods skal drøftes i Odense. Kongen kan ikke betale Gesandtskabet til Osnabrück eller Restancerne af Christianspris. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-10-23)
23. Oktbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal lade Mogens Kaas vide, om Kornet fra Nyborg Len skal sendes til København. Flaaden skal være vel forsynet og rede. Kongen har forlangt en Fortegnelse over Søfolkene af Rigsadmiralen. Der skal sørges for Forraad af Tømmer til Vagthuse paa

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-10-23)
23. Oktbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Efterskrift om Udbetaling af Penge til Holmens Folk og om det konfiskerede engelske Gods. — R. A. Ret som Ieg haffde afferdigit Hans Boysen, da kam Posten med dyn skriiffuelse, huorudi du begerer 30 000 dl. till Holmens folck, huylcke du

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-11-02)
2. Novbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Meddelelse om den polske Gesandt, som er undervejs, og om den engelske Afsending Poley, der ikke har kunnet give Besked om Aarsagen til Krigen mellem Kongen og Parlamentet. — R. A. Alting Star, gud uerre loffuit, heer wel, Den allerhøiies

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-11-06)
6. Novbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Brevbæreren, som staar i Begreb med at sejle til England, skal hjælpes med Udrustning til sine Skibe. En paa Københavns Slot arresteret Englænder kan efter hans Begæring overlades ham, hvis det kan ske uden Skade. Oberst Mackay skal have 500 Dlr. —

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-11-06)
6. Novbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Den af ham sendte Fortegnelse over Pengene i Toldkisten stemmer ikke med det Beløb, som skulde være der ifølge Toldsedlerne, efterat de til forskellige Udgifter anvendte Beløb er fradraget. Kongen sender ham derfor Toldsedlerne til Gennemsyn. — R.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-11-12)
12. Novbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil selv sørge for Indkøb af Vin. Ulfeldt skal gøre Rede for Uoverensstemmelsen mellem Toldindtægten og det paa Hvælvingen i Kronborg indsatte Pengebeløb. Dette vil ikke kunne dække de mange forestaaende Udgifter. Kongen sender en Fortegnel

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-11-14)
14. Novbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal sendes Kongen Fløjl til en Vinterklædning. Den polske Gesandt er kommet til Haderslev. — R. A. Der fiindis huos knud Christensen Klædekammerskriver, se V, 25. ) vden thuiffuel graadt fløiiel, som Er giiordt y Børnehussit, huoraf

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-04)
4. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Den for Utugt anklagede Præst i Aarhus, som Lensmanden Erik Grubbe har sendt til København, skal sendes tilbage. Hans Beskyldning mod Erik Grubbe for, at denne ikke har villet tillade ham at stille Borgen, er blevet afvist af Lensmanden. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-07)
7. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Kaspar Herbach skal gøre de Instrumenter, der skal staa paa Rundetaarn, færdige, saavel som Vandtrykket paa Frederiksborg. Til at arbejde paa Vandværket her skal der sendes Kongen en sagkyndig Mand. — R. A. Dette herhuos føiiede breff ska

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-09)
9. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal forsøge at faa Vinhandlerne til at sætte Prisen ned ved at tilbyde dem Fribreve. Prinsens Læge har forsømt sin Pligt. — R. A. Epthersom du Nu siist Pa køben: Slot Lodtz mig forsta, At wiinhandelerne der y Staden Inted uylle Selge

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-08)
8. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . De to Lensmænd, Hans Ulrik Gyldenløve og Niels Vind, bør komme overens om, hvor Vejen mellem Frederiksborg Slot og Roskilde skal gaa. 30 Mand med Hakker og Spader skal sendes til Frederiksborg, hvorhen ogsaa Hans Ohnemøller og Philip Bornemann skal

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-11)
11. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . En Søn af Snedkeren paa Kronborg skal have Ansættelse som Dreng hos Proviantskriveren. — R. A. Den Snecker Hans Barchmann, se III, 183. Morten Mikkelsen var Proviantskriver (Lind S. 114). ), som waarer Hussiit heer, haffuer beedit mig, a

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-13)
13. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Om en Projektmager Conrad Ham Philus, hvem han skal paalægge at indsende sit Forslag skriftligt til Kongen, idet denne lover at holde det hemmeligt og at brænde det straks efter Læsningen. — R. A. Der findis En Ewentyrer y køben: Conrat

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-14)
14. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Om Penge til Peder Vibe og om Køkkenskriveren, som bør aflægge nøjagtigt Regnskab, da det er vanskeligt at kontrollere hans Ærlighed. — R. A. Herhuos haffuer du 110 Roso: at Emphange, som Peder uybe skal haffue tyl hans gode wen, hand ha

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-17)
17. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Om Fordeling af de fra Kronborg sendte Penge og om Transporten af de Penge, der skal bruges ved Omslaget. Tolderne i Øresund forsømmer at tage Opgæld af underlødig fremmed Mønt. Der skal forfærdiges nogle Egetræsborde. — R. A. 19

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-19)
19. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Leonhard Blasius skal bese Nørreport, som trænger til Reparation. — R. A. Nu Ieg drog herud, da bleff Ieg waar, At saframdt Stenhuggeriit pa Nørre Pordt Icke med ded første bliiffuer hyolppen, Da skeer der Skade pa samme Pordt, Huorfor M

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1643-12-27)
27. Decbr. 1643 . Ordre angaaende Brevbæreren, som er gammel nok til at gøres værgagtig. Kongen vil forlade Frederiksborg samme Dag. — Neuhaus Bymuseum. Eptherdi Ieg kommer y Erfahring, at denne breffuisser Er liige game[l] ued dy andre, som du fyst Order pa at gørre werachtig,

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-31)
31. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Om en Brevbærer, hvis Rejse bliver forsinket, fordi han skal hverve Ryttere undervejs. Anders Billes Brev til Torstenson bør trykkes paa flere Sprog. — R. A. Epther som Ieg Recommanderede dig denne breffuysser y myn siiste skriiffuelse N

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643-12-31)
31. Decbr. 1643 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal til Bülk Havn ved Christianspris sendes to Skibe, som skal krydse i Farvandet der og spærre Udsejlingen fra Kiel for Torstenson. — R. A. Denne Breffuisser kam denne tyme til mig Igen fra gottorp, Som kan berette dig tylstanden s

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-01-01)
1. Januar 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal skaffe Ulrik Christian Gyldenløve en foret Hue og seks Par Handsker. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskabsnkademiens bibliotek, Stockholm. Eptherdi Ieg kam sa hastig fraa frede:. att Ieg inted kunde faa En foderid hue giiordt tiil

BREV TIL: Reventlow, Ditlev; FRA: Christian 4.; (1644-01-02)
2. Januar 1644 . Til Ditlev Reventlow . Anvisning paa 4000 Dlr., som skal udbetales Jørgen Kaas. — R. A. Vnser deudtsker Chanseler vndt Amdtman auff dem hausse Hadersleben sol Iørgen kaas ͻ: Jørgen Hansen Kaas til Hastrup, Ritmester ved det fynske Rytteri. Brevet er paategnet

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-01-04)
4. Januar 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongens Svar paa Malte Juels og Ebbe Ulfeldts Andragende er vedlagt. Der skal sørges for Logi til den fra Norge ventede Møntmester. Fribytterne skal gøre sig rede snarest muligt og skal svare Kongen en Tiendedel af deres Udbytte. Den polske Gesandt

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-01-08)
8. Januar 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Skibet, som skal føre den polske Gesandt over, skal gøres færdigt. Der skal skaffes Penge og Kanoner til at sende Baudissin, som skal hverve Folk til et Indfald i Lifland, hvorom Kongen gennem Gesandten har gjort den polske Konge Tilbud. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-01-11)
11. Januar 1644 . Til Korfits Ulfeldt . . Brevet har ingen Udskrift, men findes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Albert Baltser Bernts har faaet tilfredsstillende Svar paa sin Fordring og desuden Ordre paa Levering til Glückstadt. Fribytterskibene bør løbe ud snarest muligt. To Orlogsskibe

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-01-14)
14. Januar 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet har ingen Udskrift, men findes mellem Brevene til Uolfeldt. ) Sejermageren i København skal gøre et lille Ur til Kongen. En Befaling angaaende Udrustningen af Trefoldigheden og en Seddel til Dr. Peter Paynck er vedlagt. Forskellige af Adele

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-01-17)
17. Januar 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal indenfor Københavns ny Befæstningsværk afstikkes en Lejr, hvortil der kan overflyttes 10 000 Mand af de hvervede Tropper, saasnart de kan undværes paa Fyn. Der skal sendes en dygtig Officer til Kronborg. — R. A. Epthersom ded uy

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-01-18)
18. Jan. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen giver Besked om de Kompagnier, der skal sendes til Skaane. Paa Fyn hersker der stor Ængstelse blandt Befolkningen. Torstenson bliver rimeligvis ikke længe i Jylland. Rytteriet er tilintetgjort. Skaane vil ved Hjælp af Flaaden kunne sikres mod

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-01-25)
25. Januar 1644 . Til Korfits Ulfeldt Brevet mangler Udskrift, men findes mellem Brevene til Ulfeldt. Det er, naar undtages den midterste Del, ordret enslydende med Brevet af 14. Januar, hvortil der henvises. — Jvf. iøvrigt Bemærkningerne til Brevet af 16. Febr. 1643. ).

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-01-26)
26. Januar 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal sørges for at have tilstrækkelig mange skriftlige Løsen rede, hvorfor Samlingen paa Rosenborg skal kompletteres. Fynboerne er fulde af Frygt for Fjenden. Kongen vil ikke give Rente af det Sølv, hvormed Undersaatterne skal forstrække ham t

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; Vind, Jørgen; FRA: Christian 4.; (1644-01-28)
28. Januar 1644 . Til Korfits Ulfeldt og Jørgen Vind . Kongen begærer en skriftlig Betænkning af Korfits Ulfeldt og Jørgen Vind m. fl. Rigsraader om Tilstedeligheden af at holde et Grænsemøde med Svenskerne og samtidig føre Krig med dem. — R. A. Eptherdi her fyndis dii, som fo

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-01-31)
31. Januar 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet mangler Udskrift, men fandtes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Kongen sender Manifestet i Anledning af det svenske Overfald. Der gaar Rygter om Spioner og Forrædere, der sidder som Fanger paa Blaataarn. Niels Trolle kan ikke undslaa sig ved at

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-02-01)
1. Febr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet har ingen Udskrift, men fandtes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Hannibal Sehested bør ikke forlade Norge. Kongen har tilskrevet Rigsadmiralen om at foretage et Angreb paa Skibene ved Stettin. Der bør ikke gives Rente af det laante Sølv. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-02-02)
2. Febr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Hofmønsterskriver Hans Bøjesen skal levere 50000 Dlr., som skal sendes til Hamborg for at bruges til Hvervninger. Ulfeldt vil faa Ordre af Kancelliet til at hæve en Sum Penge af Landekisten. — R. A. Epthersom denne tydtz tiilstand wdkreffu

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-02-08)
8. Febr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet mangler Udskrift, men fandtes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Om Afsendelsen af Overskænken til General Baudissin. Kongen har begivet sig til Føns for at sætte Mod i Befolkningen, som venter snarlig Invasion af Torstenson. Han sender en Kopi af

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-02-12)
12. Febr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Det norske Jærnværk kan skaffe det fornødne Jærn, naar det maa leveres i Norge. Fjenden er ikke stærk i Jylland, efter hvad der berettes af svenske Fanger. — R. A. Aff denne Breffuisser Erfahrer du, at Iernuerckit y Norrie Ejdsvold Jærnvæ

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-03-01)
1. Marts 1644 . Til Korfits Ulfeldt Da der kommer mange Fanger, som skal forhøres, er det nødvendigt at have en Auditør, hvortil Borgmester Reinhold Hansen midlertidigt kan bruges. — R. A. Du uest dig Nocksom At Errindre, huad du talede med mig Om Borgemeister

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-03-19)
19. Marts 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet mangler Udskrift, men fandtes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Kongen har været i Proviantgaarden og i Bryggerset, hvortil der skal bestilles Fade. Huderne af det ballandske Kvæg, som bruges paa Holmen til Maanedkost ved Mikkelsmesse, skal here

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-03-29)
29. Marts 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Ordrer angaaende Tømmer, der skal føres med paa Skibene (til Elfsborg), og om de Huse, der efter Leonhard Blasius’s Tegning bygges bag den kongelige Stald, beregnede paa Transport ad Søvejen til Bestemmelsesstedet. — R. A. Memoriall.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-04-11)
11. April 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Der arbejdes paa at befæste „Gothenbrille“. Et af Louis de Geers Skibe har vist sig i Havnen, men sejlede straks bort igen. Der skal sendes Proviant til den norske Armé og til „Gothenbrille“. Kongen har forgæves ventet paa Undsætning af den norske

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-04-23)
23. April 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil gaa til Angreb, naar Skibet „Stumpede Dorethe“ er kommet, og derpaa efter Ove Gjeddes Ankomst søge til Østersøen. Der skal samles saa mange hvervede Tropper som muligt til at bemande Flaaden. Hisingen kan forsvares med norske Tropper. Or

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-04-25)
25. April 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen haaber at tvinge Göteborg til Overgivelse eller i alle Tilfælde at kunne spærre Vejen for Louis de Geers Flaade. Sidste Nat gjorde Svenskerne et Udfald fra Göteborg, men led blodige Tab. — R. A. Endog heer Er Inted falden for, siid

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-04-30)
30. April 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil, for at holde Øje med de Geers Flaade, begive sig til Flækkerøen, hvortil skal sendes en Del af Flaaden. Der skal sendes Penge til Dr. Langermann og 30 000 Daler til Hertug Frederik til Hærens Underhold. — R. A. Ieg haffuer aff

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-05-03)
3. Maj 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Skibet „Stumpede Dorethe“ er nu ankommet. Korfits Ulfeldt og Ditlev Reventlow skal paa Kongens Vegne svare den kejserlige Gesandt, at han helst vil have Kejserens Hjælp i Meklenborg. Der skal sendes Penge til Dr. Langermann og Hans Leonhard Klein. Ove

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-05-08)
8. Maj 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil ikke have sendt nogen Orlogsskibe til Undsætning, da disse skal blive hos Admiralen, som skal sørge for Flaaden i København, medens Kongen selv vil sejle i Retning af Helgoland for at spejde efter Louis de Geers Flaade. Den første svenske F

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-05-26)
26. Maj 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil blive liggende ved Flækkerø for at holde Øje med Louis de Geers Flaade, som er medtaget efter den sidste Træfning, og vil derefter, naar de Geers Flaade har vist sig intet at kunne udrette, sejle ad Sverige til. Rigsraadet skal foreslaa en

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-06-03)
3. Juni 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen udtaler sin Glæde over Overfaldet paa Svenskerne ved Kolding. Den vigtigste Opgave er at holde Øje med den svenskhollandske Flaade, hvorfor han endnu ikke kan vende tilbage til København. Ved Træfningen i Listerdyb tilføjede han den fjendtlige

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-07-02)
2. Juli 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Efter Gaarsdagens Kamp med Svenskerne er Kongen sejlet med Flaaden til Lollands Albue, hvortil der skal sendes et Skib med Tømmer til Reparation af de beskadigede Skibe. — R. A. Epthersom Ieg y gaar fechtede med Suensken, Saat der bleff ble

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-07-10)
10. Juli 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal sørges for Flaadens Proviantering for det Tilfælde, at den svenske Flaade løber ud, idet Kongen da vil følge den forbi Bornholm. Der skal ogsaa skaffes Proviant til de Landgangstropper, som Kongen vil tage ombord. — R. A. Med denn

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-08-03)
3. August 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen udtrykker sin Harme over Peder Galt, som ikke har efterkommet den ham givne Ordre, hvorfor Ulfeldt skal lade ham sætte paa Blaataarn. Efter Erik Ottesens Udnævnelse til Admiral krydsede den svenske Flaade frem og tilbage, hvorpaa den om Natt

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1644-08-07)
Efter 7. August 1644 . Den kejserlige General Gallas’s Skrivelse skal henlægges til Efterretning. — R. A. Danske Kanc. Indlæg til Reg. og Tegn., 7. August 1644. Disse breffue Er kammen fra H: Corfiidtz wllefeldt Och skall henleggis tiill Eptherretning Dette er skrevet paa en Sed

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-08-23)
23. August 1644 . Til Korfits Ulfeldt Brevet mangler Udskrift, men fandtes mellem Brevene til Ulfeldt. ). I Anledning af, at de adelige Skibskaptajner ikke har villet dømme Peder Galt, fordi han er af Adel, skal det tilkendegives alle adelige, som søger Kongens Tjeneste

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; Sehested, Christen Thomesen ; FRA: Christian 4.; (1644-08-28)
28. August 1644 . Til Korfits Ulfeldt og Christen Thomesen Sehested . De skal, hvis Prins Christian agter at begive sig til Hæren i Skaane, paalægge ham at meddele Kongen, hvorledes hans Økonomi i saa Tilfælde skal ordnes, da Kongen ikke kan underholde hans Folk baade i Skaane og Københ

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; Sehested, Christen Thomesen ; FRA: Christian 4.; (1644-08-29)
29. August 1644 . Til Korfits Ulfeldt og Christen Thomesen Sehested . De skal forespørge hos Marsken, om Soldaterne har Skærf med de rigtige Farver. — R. A. Hoffmeisteren Och Chanseleren skal Erfahre huos Riigens Maars, Om woriis Soldater Er saledis forsiiet med feldttegen Ell

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-09-04)
4. Septbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil tage Ulfeldts Anmodning om at tildele de to Brockenhuuser Len under Overvejelse. — R. A. Dyn skriiffuelse Er mig y gar tilhande kommen, Huorudi du Intersederede for dy thuende Brockenhusser, At den Ene, som haffuer Lehn, matte

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-09-07)
7. Septbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har ved natlig Rekognoscering undersøgt Stillingen ved Malmø, hvis Besætning snarest mulig bør forstærkes. — R. A. Eptherad Ieg ygar, Gud uerre loffuit, weel och lyckeligen uar hiid ankommen, Da begaff ieg mig y Nat herfra ud y Ma

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-09-08)
8. Septbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Malmøhus skal forstærkes med Tropper fra København. — R. A. Eptherdi heer formenis, at der Er Ett antal Soldater, som hører under falck lycke Och Hundermarck, y københaffuen, Daa skall diisamme hiidsendis Falk Lykkes og Johan Hundermark

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-09-10)
10. Septbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Da Kongen vil lade de danske Tropper, som er rykket ud af Malmø, slaa Lejr overfor Svenskerne, skal der sendes Tømmer hertil. — R. A. Eptherdi uy Erre Nu Ryckt y marcken Och achter Nest gudtz hiielp att camppere strax optiil fiinden, do

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-09-12)
12. Septbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Brødet skal, paa Grund af Utilfredshed med dets Størrelse, for Fremtiden fordeles efter Vægt. — R. A. Eptherdi der klagis Offuer Brødiit, at ded indted Er numer aff den Størrelse, som ded uar først, och ded begeris, at dii matte annamme

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-09-15)
15. Septbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen tvivler om, at den af Ulfeldt til Generalgevaldiger foreslaaede Person er egnet hertil. Ordre til at oversende Krudt og Bly. Der skal skaffes Dr. Peter Paynck Vand fra St. Helene Kilde. Rytteriets mislykkede Foretagende skal forelægges en

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-09-21)
21. Septbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet mangler Udskrift, men fandtes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Der skal sendes Skibe til Middelfart for at forhindre, at de tilbagevendte Fjender sætter over til Fyn. Der skal sendes Krudt til Malmø. — R. A. Epther som her bliiffuer

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-09-29)
29. Septbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal skaffes Vaaben til Bønderne. — R. A. Eptherdi uorris fodfolck fast Igennom bencken ɔ: i det hele taget, gennemgaaende. ) Er ilde forsørgit med sydgeuer, da uyl der tenckis pa, at man skaffer En hab bønder Øxer och striidtzhamme

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-09)
Septbr. 1644 . Dette Brev er formodentlig skrevet fra Malmø, hvortil Kongen var kommet 6. Septbr. 1644, se Brevet af 7. Sept. Da den unge Christoffer Schwencke ikke betegnes som Arkelimester, hvortil han udnævntes 30. Septbr. fse Brevet af 31. Dec.), er Brevet rimeligvis skrevet før denne

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-10-10)
10. Oktbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil i Løbet af tre Dage gaa mod Fjenden. Ulfeldt skal sørge for Forsendelsen af et. Brev til Hannibal Sehested. Der er antaget en Rigens Profos. En af Fjenden bygget Bro er i Nat ødelagt af de danske. — R. A. Epthersom Ieg habis N

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-10-13)
13. Oktbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Det skal befales Hofprædikanten at begive sig over til Kongen. — R. A. Eptherdi Ieg habiis Nest gudtz hielp med ded første at fa leiilighed til at komme herfra Jvf. Brevet af 16. Oktbr. (V Nr. 447), ifølge hvilket Kongen vilde bryde op m

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-10-23)
23. Oktbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil have at vide, om han har givet Otte Thott Tilladelse til saa lang Tid at være borte fra sit Len og opholde sig paa Malmøhus. — R. A. Du uest dig vden thuiffuel Nock som at Errindre, At der bleff Engang taliit Om Otte tott pa k

BREV TIL: af Danmark-Norge, Frederik 3. ; FRA: Christian 4.; (1644-11-01)
1. Novbr. 1644 . Til Hertug Frederik , Ærkebiskop af Bremen. Brevbæreren skal foruden Brevet overbringe Hertug Frederik en vigtig mundtlig Meddelelse fra Kongen. — R. A., Regeringskanc i Glückstadt, Militaria, [Nr. 20]. Freundtlicher Herdtzliiber Sohn, weiil ich dissen Briiffz

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-11-02)
2. Novbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Paa Grund af Udspredelse af alle Slags Meddelelser ved visse Folk i København skal Posten undersøges i Køge for at opdage Ophavsmændene hertil. — R. A. Eptherdi Man formercker, att der fyndis dy heer y byen, som communicerer allehande Paa

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-11-08)
8. Novbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Da han fraraader at udnævne Christoffer Hansen til Borgmester, vil Byskriver Søren Christensen, som har faaet de fleste Stemmer, være at foretrække. Til at bruges som Raadmand har Laurids Hammer faaet de fleste Stemmer. Lensmanden paa Københavns Sl

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-11-08)
8. Novbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal, da han ikke anser Byskriver Søren Christensen for egnet til Borgmester, anbefale en anden hertil. At en Mand driver stor Handel, skal ikke kunne fritage ham for at tage imod Borgmesterstillingen. — R. A. Ieg haffuer aff dyn skri

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-11-12)
12. Novbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Da Kongen har meddelt Prins Christian, at han ikke kan fortsætte med at give ham samme Understøttelse som hidtil, skal Ulfeldt lade Prinsen vide, at ogsaa de saakaldte Haandpenge er indbefattede heri. — R. A. Epthersom Ieg y disse dage h

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-11-25)
25. Novbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal forhøre sig om en Hollænder til at forpagte Kongens Ladegaard. — R. A. Eptherdi der taliis megit Om Nogle Hollender Hollænderne var især Mejeriforpagtere hos Adelen i Hertugdømmerne. ), som forpachter Adde[le]ns garde her y land

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-11-25)
25. Novbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Ved Fordelingen af Udskrivning af Baadsmænd i Norge maa Nordlandene, som har mistet mange Søfolk, fritages. — R. A. Epthersom du for Nogen dage siiden sende mig En Zeddell pa dy steder y Norrie, som du formener at kunde Badtzmen[d] forsk

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-11-30)
30. Novbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Om Flaaden ved Wismar og om Skibe. — R. A. Wdi myn siiste Skriffuelse Er inted taliid om fladen y Suerrig, menss om den wed wyssmar Den svensk-hollandske Flaade var før November Maaneds Udgang sejlet til Wismar for at søge Vinterhavn. ).

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-12-03)
3. Decbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Da Rigsraadet har besvaret Kongens Forslag om en anden Ordning af Lensvæsenet med en Henvisning til, at noget saadant tidligere har været drøftet uden Resultat, meddeler Kongen ham, at dette ganske vist er Tilfældet, men at Rigsraadet ved samme Lej

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-12-04)
4. Decbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har ladet Prins Christian vide, at han ikke længer kan holde Hus ogsaa for ham, hvorfor der skal sørges for Vogne til hans Tøj. — R. A. Eptherdi den dagelige husholding falder mig sa tung, att ieg den huercken kan eller wiil lenger

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-12-04)
4. Decbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Et Rygte om, at fire svenske Skibe er sejlede gennem Sundet og ligger ved Landskrone, skal nærmere undersøges. — R. A. Der Er kommen En tyl byen, som giiffuer for, att der Er gangen 4 Suenske skiib her Ig[e]nnom och ligger for landtzkrone

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-12-10)
10. Decbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet har ingen Udskrift, men fandtes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Kongen sender ham en Skrivelse fra Oberst Henderson til Ditlev Reventlow. — R. A. Huad den Oberste Hendersen Oberst Henderson sendtes af Christian IV til den engelske

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-12-21)
21. Decbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal undersøge, om en af Kongen afskediget skotsk Oberst stadig opholder sig i København, skønt han har angivet at ville sejle til Danzig. — R. A. Der war En gammel Skodtske Oberster Muligvis Thomas Lyon, som ifølge kgl. Befaling af

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-12-25)
25. Decbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Om noget medicinsk Vand, som skal sendes Kongen, og om Reparation af en Bro ved Slottet. Peder Vinstrup skal begive sig til Frederiksborg til Nytaar. Ulfeldt skal sende Kongen et Skippund Voks. — R. A. 23 Aff dyn skriffuelse, s

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-12-30)
30. Decbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Brevbæreren, med hvem Kongen har akkorderet om et nyt Arbejde, skal udlevere det Kontrafej af Kongen, som er betalt. Endvidere skal han have Betaling for Kongens Rytterbillede. Der skal gives Besked om Bredden af det Lærred, som kan væves i Børneh

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1644-12-31)
31. Decbr. 1644 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen ønsker Besked om, hvor mange Skibe der kan skaffes til Flaaden. Han udtaler sig om Uddannelse af Søfolkene, især til Fyrværkere, om Brugen af medicinsk Vand og om den Kur, der skal foreskrives ham af de københavnske Læger. Kronborg er ikke

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-01-08)
8. Januar 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet mangler Udskrift, men findes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Kongen har modtaget hans Skrivelse angaaende Forhandlingerne med de nederlandske Gesandter, som aabenbart begynder at blive kloge paa Svenskerne. Ditlev Reventlow har sikkert sendt C

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-01-15)
15. Jan. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Som Svar paa Ulfeldts Spørgsmaal meddeler Kongen, at der til Foraaret skal udrustes en Flaade paa 36 Skibe, at han, saasnart han kan komme til København, vil ordne Forholdene i Børnehuset, og at Pengene til Underhold af Rigsraadets Fredsforhandlere

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-05-28)
28. Maj 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal overveje Midler til at skaffe Balance mellem Rigets Indtægt og Udgift. — R. A. Eptherdi man y mange made Erfahrer, Att Riigens Indkomst indted kan tiilstrecke tiil vdgiifften, daa skaldt du sauel som dy andre y tyde tencke pa mydde

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-08-28)
28. August 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Om Processen mod Byfogeden og Indsættelse af en ny Borgmester efter Reinhold Hansens Afsættelse. Leonora Christina har ingen Del i, hvad denne har gjort sig skyldig i. — R. A. Ieg haffuer aff dyn skriiffuelse forstanden, at processen ymo

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-09-01)
1. Septbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal paalægge Borgmestrene at fuldføre Værket udenfor Nørreport, for at Porten, efter Befolkningens Ønske, kan blive lukket op igen. — R. A. Epthersom Ieg stackit siiden uar y Nørrepordt och uysede ingeniøren myn mening, huorledis de

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-09-18)
18. Septbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil give ham midlertidig Orlov fra hans Embede, saa at han kan søge Rekreation i Frankrig eller andensteds. — R. A. Ieg haffuer aff dyn skriiffuelse forstanden dyn Begering, Huorpa Ieg dig inted forholder, At Ieg Endnu Er y densa

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-09-28)
28. Septbr. 164 5 Til Korfits Ulfeldt . Kongen har flere Gange talt med Rigsraadet om den af de la Thuillerie foreslaaede Alliance med Frankrig og vil nu afkræve det en skriftlig Betænkning. Den kejserlige Resident og den franske Gesandt er interesserede i Rytteriets snarlige Aftakkelse

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-10-01)
1. Oktbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Om Vanskeligheden ved at faa en Oversigt over Kronens Indtægter og Udgifter af Rentemestrene. Kongen kan paa Grund af Pengemangel intet foretage sig med Wandsbeck. Der kan endnu en Tid lang skaffes Mønt. — R. A. At der gørris en uyss desi

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-10-07)
7. Oktbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil overlade det til Rigsraadet at skaffe en Foræring af passende Værdi til den franske Gesandt og Midlerne hertil. — R. A. Wdaff dyn skriiffuelse haffuer Ieg forstanden dig at uerre y den mening, At den forehring Jvf. Brev af s.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-10-08)
8. Oktbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Naar Valdemar Christians Gods er belagt med Indkvartering af Rytteri, er Skylden Kommissærernes, som har faaet Befaling til at raade Bod herpaa. Om Køb af et Smykke. — R. A. Aff dyn skriiffuelse greff woldemar Christians godtz angaendis,

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1645-10-12~)
Omtr. 12. Oktbr. 1645 . Paategning paa en Skrivelse I Skrivelsen gøres Rede for Udbetaling til Oberstlieutenant Buchwald (rimeligvis Heinrich v. Buchwald) af 150 Rdl. i Gagetillæg. ) fra Georg Reiche, dateret Glückstadt 12. Oktbr. 1645. — R. A., T, Kanc. I. A., Indkomne Breve.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-10-24)
24. Oktbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet har ingen Udskrift, men findes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Spørgsmaalet om, hvor Valdemar Christian skal tage Tjeneste, bør nu afgøres. — R. A. Huad greff woldemar Christians Marskalck Adam Henrik Pentz (IV, 343). ) y dag mig pa

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-10-27)
27. Oktbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Det vil være at foretrække for Valdemar Christian at gaa i kejserlig Tjeneste. — R. A. Ieg haffuer forstanden dyn begehring, At ieg uylle lade dig forsta myn mening, huord ɔ: hvort, hvorhen. ) ded syndtis mig best, att greff woldemar Ch

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-10-28)
28. Oktbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Om Lønningen af den franske Badskær i Kongens Tjeneste. Brevbæreren skal tale med ham om Valdemar Christian. — R. A. Huad du haffuer tracterit med den fransøssiske Badtsker, ded haffuer Ieg forstanden Och forholder dig derpa Indted, at d

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-10-30)
30. Oktbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Om Vanskeligheden ved at antage Johan v. Galen i kgl. Tjeneste paa Grund af manglende Midler til hans Lønning. Rigets Finansnød bør afhjælpes, men en Del af Rigsraadet mangler Forstaaelse heraf. — R. A. Huad du haffuer taliit med Iohan v

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-10-31)
31. Oktbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Om det Smykke og de Heste, som skal foræres den franske Gesandt. — R. A. Eptherdi den fransøssiske gesandter kommer hiid och Valedicere mig, Och Ieg Endnu indted haffuer bekommen ded Smycke, som hannem Skall forehris, Huorfor du skaldt m

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1645-11-27)
27. Novbr. 1645 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen udtaler i ironisk Form sin Misbilligelse af, at Leonora Christina, trods hans gennem Ellen Marsvin meddelte Forbud herimod, har besøgt sin Moder, og erklærer, at han fastholder sin mod Fru Kirstine rettede Anklage. — Prokurist T. Troensegaa

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1646-01-21)
21. Januar 1646 . Kongen udtaler sin Misbilligelse af sin Datter Sophie Elisabeths og hendes Søstres Opsætsighed overfor hans Forbud mod, at de maa have Samkvem med deres Moder. — Neuhaus Bymuseum. 24 Pa frøcken Sophiis skriiffuelse Er dette miit suar, at Naar hun førs

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-04-27)
27. April 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Til Forbedring af Kronens Indtægter bor Planen om en Afløsning af Bøndernes Ægt med Penge genoptages, dog saaledes at Rigsraader og Landkommissarier ikke faar noget at beklage sig over med Hensyn til Kørsler. — R. A. Epthersom der bleff y

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-04-28)
28. April 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen sender Udkast til en Proposition til Rigsraadet. Forhandlingerne med Hollænderne har intet hermed at gøre. — R. A. Herhuoss haffuer du vdkastiid pa ded, som pa Rossenborg skal proponeris Rügens Raad, Huylcket du skaldt lesse och mi

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05?)
Maj (?) 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Overbringeren af Brevet skal drage Salen paa Københavns Slot og derefter sørge for Forsendelsen af Tapeterne til Flensborg. — B. Bergius's Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Denne breffuisser Er befahliit at begiiffue sig

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-02)
2. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen kan ikke give Besked om et Smykke, da han ikke kender dets Pris. B. Bergius's Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Dette haffuer Ieg besiiet och funden vnderskedtlige steene derudi Jvf. Brevet af 4. Maj Nr. 326. ), Och

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-04)
4. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil have Besked om, hvorvidt Borgmestrene i København i Henhold til hans Tilbud vil opføre Volden mellem Rosenborg og Nørre Runddel i Stedet for Værket udenfor Nørreport. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-04)
4. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Om Opførelsen af det ny Værk ved Rosenborg. Kongen er ikke tilfreds med et af Gabriel Marselis leveret Hattebaand. Der skal sendes Tapeter og Sølvtøj m. m. til Flensborg og sørges for Skueretter. — R. A. Aff dyn skriffuelsse mig ygar tylskii

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-05)
5. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal tilkendegive Borgmestrene i København, at deres Skarpretter ikke maa gaa den af Kongen antagne Skarpretter i Næringen i Christianshavn og Kongens inden- og udenbys Boder. Christianshavns Borgmestre skal skaffe ham en Bolig. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-06)
6. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen afslaar hans Andragende om at lade en Person slippe for at staa offentlig Skrifte. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Dyn intecessional skriiffuelse paa den forrige Bysskop aff skanis Den tidligere Bi

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-05)
5. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Hofapotekeren skal levere den finere Konfekt til Barselhøjtiden og Apotekeren i Glückstadt den tarveligere. Kongen vil efter et Besøg paa Kronborg blive paa Frederiksborg til Lørdag for ikke ved sin Nærværelse at blive til Hinder for, at Forhandlinger

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-06)
6. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . De aftakkede Soldater paa Kronborg bør have den Løn, der skyldes dem, for at de kan blive bortsendt, og Garnisonen kan blive bragt ned paa sit tidligere Antal. — R. A. Dy Soldater, heer pa Hussit En tydlang werrit haffuer Och afftackit Erre,

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-09)
9. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Han maa tænke paa Udvej til at skaffe Penge, da Kongen straks maa have Midler til at dække Udgifterne ved Prins Christians forestaaende Barselhøjtid. — R. A. Du ued dig uden thuiffuel uel at Errindre, at Ieg stackit siiden begerede at uyde a

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-09)
9. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Om Pengelaan og om 30 000 Dlr. til de aftakkede Soldater paa Kronborg. — R. A. Naar Ieg bekommer dy fem tussind daler, du skriiffuer Om, da uyl Ieg syge dig myn mening Om dy andre penge, du skriiffuer Om. Huad dy, som dem vdlaaner, begerer f

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-10)
10. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . For Fremtiden maa ingen andre end Baadsmænd faa Bolig i Baadsmændenes Boder, da Kongen plages med Anmodninger af sine egne Folk om at faa Adgang hertil. — R. A. Ieg haffuer Nu En tydlang mechtig werrit Offuerløben aff mytt folck, som haffue

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-12)
12. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Om Guldholdigheden af det norske Erts. — R. A. Christoffer gøies Erdtz Er mig tilhande kommen, Och habis ynden ymorgen afften at uyde, huad ded holder Om det norske Erts se VI, S. 5, Note 2 og S. 177 f. Jvf. Brock, Rosenborg I, 56 f. og Wi

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-14)
14. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Mikkel Skov, der har gjort god Tjeneste som Løjtnant ombord paa Kongens Skib, er med Urette blevet afskediget efter Krigen med Svenskerne og bør antages igen. Det samme gælder en anden af dem, som tjente paa Kongens Skib under Krigen. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-20)
20. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Raaderne skal holdes til at møde flittigere til Rigsraadsmøderne paa Raadstuen. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Eptherdi Ieg Erfahrer, att En dell aff Radiit Indted sa flytig søger Radstuen Rigsraadet va

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-20)
20. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Rigsraadet skal erklære sig angaaende en stor Sum Penge, som er blevet opsagt gennem en Omslagsforvalter fra Kiel. Kongen vil endvidere blandt andre Sager henstille til Raadets Overvejelse, hvorvidt man i Tilfælde af en Alliance med Frankrig og Neder

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; Sehested, Christen Thomesen ; FRA: Christian 4.; (1646-05-21)
21. Maj 1646 . [Til Korfits Ulfeldt og Christen Thomesen Sehested .] Brevet har ingen Udskrift, men er antagelig rettet til Rigshofmesteren og den kongelige Kansler, maaske ogsaa til Rigsmarsken og Rigsadmiralen (Anders Bilde og Ove Gjedde). ) De skal ved første Raadsmøde iværksætte For

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-21)
21. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har tilskrevet Kansleren og Rigsmarsken om Sagen med Hannibal Sehested. Han vil næste Dag tale med Valdemar Christian. — R. A. Ded, som du skreffuest om Hanibal Sested angaendis, ded Er befahliit Chanseleren Och Rügens Maars, Huorfor

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-21)
21. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen sender ham Kopi af hans Instruks som Gesandt til Nederlandene. Ifølge Martin Tanckes Rapport er Stemningen der ikke længer svenskvenlig, hvorimod man forbereder et Gesandtskab til Danmark og vil give efter i Toldspørgsmaalet. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-21)
21. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Ordre til at lade den Murmester, som har opført et Hus til Afholdelse af Gudstjeneste paa Christianshavn, tiltale paa Grund af daarlig Udførelse af dette Arbejde. — B. Bergius's Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Den Murem

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-23)
23. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen udtaler sin Billigelse af, at han og Valdemar Christian lader noget Sølv udmønte i Daler. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Epthersom Ieg haffuer fornommen, at greff Woldemar Christian Och du haffuer

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-26)
26. Maj 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har i Lyngby undersøgt de Grøfter, hvorfra Københavns Vandforsyning udgaar, og fundet, at de bør renses. Kansleren fraraader at anmode Rigsraadet om skriftlig Votering angaaende Alliancen med Nederlandene og mener endvidere, at Sagen med Milit

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-05-25~)
Maj [efter den 25.1 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen har talt med Kansleren om Forhøjelsen af Hannibal Sehesteds Sæde i Raadet. Meddelelse om en af Rigsadmiralen paatænkt Byttehandel med Jern. — R. A. Du uest dig nochsom at Errindre, at der bleff ygar talid om Hanibal Seest

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1646-05/1647-10)
Maj—Juni 1646. Juli—Oktbr. 1647 . Kongens Paategninger (stammende fra forskellige Tidspunkter) paa Koncepten til Korfits Ulfeldts Instruks for hans Gesandtskabsrejse til Nederlandene og Frankrig Om Instruksen se VI, 171, Note 1. Om Gesandtskabet i Almindelighed se Traktater IV, 523 ff. )

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-06-04)
4. Juni 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil, som Middel mod sin Pengenød, rejse et rentefrit Laan paa 6000 Dlr. bos enhver Lensmand. — R. A. Epthersom bekendt Er, y huad besuerlig tylstand ieg Er geraden y(!) bade for den wformodlige offuerfald och sa for myn foriige geld

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-06-04)
4. Juni 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Brevbæreren beklager sig over at være blevet forurettet ved den med ham gjorte Afregning. Kongen vil have Underretning om Antallet af Kronens og Gejstlighedens Bønder paa Sjælland og Lolland-Falster. Han vil næste Søndag drage til København. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-06-05)
5. Juni 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Om Bøndernes Løskøbelse fra Vornedskabet og Indbetaling af Pengene i Kongens Kammer. — R. A. Epthersom dig bekendt Er, at Ieg haffuer god forhabning tyl at Erlange en Summa penge for Bøndernis friihed Jvf. Brevet af 29. April VI Nr. 178 og

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-06-08)
8. Juni 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen sender ham „det hellige Hoved“. Om Kongens Hensigt at rejse til Norge saa tidligt, at han kan bese Bjærgværket før Herredagen. — B.Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Herhuos haffuer du ded hellige hoffuit

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1646-06-29)
29. August 1646 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen er tilfreds med, at Nederlandene ifølge Ulfeldts Skrivelse begynder at faa det rette Syn paa Svenskerne. Rejsen til Norge er forløbet godt. Christoffer Gjøes Guld viste sig at være blandet med Jernmalm, men Kongen har taget noget andet nors

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1647-02-11?)
Omtr. 11. Febr. 1647 . Paategning paa en Opgørelse, dateret København 11. Febr. 1647, af Mester-Tømmermand Hans Ahnemøller over Omkostningerne ved en Genopførelse af det paa Tryggevælde nedbrændte Hus. — R. A., D. Kane., Indlæg til Reg. og Tegn. Dette skal Otte kraag Otte Krag v

BREV TIL: Ravn, Claus Iversen; FRA: af Danmark og Norge, Christian 4.; (1647-05-02)
2. Maj 1647 . Til Byfogeden i København. Biskop Morten Madsens Enke skal indtil videre holdes i Arrest. — R. A. Byfogeden y københaffuen Claus Iversen Ravn (O. Nielsen, Kjøbenhavns Hist. III, 256). ) skall bemechtige sig D: Morten, som war Bysskop y Aars, hans kuynde Nemlig Enk

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-10/1647-11)
Oktbr.—Novbr. (?) 1647 . Til Korfits Ulfeldt . Efterskrift om den russiske Gesandts og hans Følges Rejse. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Wdi myn forrige Offuerskiickede forreheseddel ͻ: Fourerseddel. ) Er den Muskouyterske gesandter De russ

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-11-23)
23. Novbr. 1647 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal samme Dag indfinde sig hos Kongen tilligemed Rigsmarsken, Rigsadmiralen og Statholderen i Norge. — B. A. Eptherdi Ieg med dyn Person, Riigens Maars, Riigens Admirall Och Stadtholderen y Norrie haffuer at tale, Som mig Macht pa l

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-11-24)
24. Novbr. 1647 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen vil slutte Kontrakt med en Mand, der gennem Ulfeldt har gjort Tilbud om at udvinde Guld af Erts. Han skal derfor give Besked om Størrelsen af den Kedel, der skal bruges hertil. - R. A. Epthersom du lodtz mig forsta Nu siist, du wa

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-11-29)
29. Novbr. 1647 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet har ingen Udskrift, men findes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Der er ikke tilstrækkelig Kontrol med Møntmesteren, da Møntskriveren er afskediget, og der ikke er nogen Wardein. — R. A. Epthersom Ieg fornemmer Skriiffueren udi Myndth

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-12-08)
8. Decbr. 1647 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet har ingen Udskrift, men findes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Om Behandlingen af det guldholdige Erts. Ulfeldts Medhjælper herved skal have Vibeke Kruses Kammer overladt. — R. A. Siiden Ieg kam hiid y afftis, da talede ieg med Iørge

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-12-10)
10. Decbr. 1647 . Til Korfits Ulfeldt . Brevet har ingen Udskrift, men findes mellem Brevene til Ulfeldt. ) Følgeskrivelse ved en Redegørelse for Oppebørslen af Sundtolden før Krigen og nu. — R. A. Herhuos haffuer du den Rette beskaffenhed om tollen y Sundit at Emphange, huorl

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-12-19)
19. Decbr. 1647 . Til Korfits Ulfeldt . Dette Brev og alle de følgende har ingen Udskrift, men findes mellem Brevene til Ulfeldt, til hvem de ogsaa i Kraft af Indholdet maa anses for at være skrevne. ) Kongen vil have opsat en Pukmølle for Enden af Løngangen ved Tøjhuset. Den skal drive

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-12-21)
21. Decbr. 1647 . Til Korfits Ulfeldt . Om den Mølle, som Hans Ahnemøller skal opføre ved Løngangen, og om Betalingen herfor. — B. A. Epthersom Ieg dig myn mening Om den Mølle, Ieg uyl haffue biigd ued den lange gang til køben: Her mangler Ordene : har tilskrevet eller lign. S

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-12-21)
21. Decbr. 1647 . Til Korfits Ulfeldt . Da den sidste Smelteovn ikke har kunnet holde, skal der mures en ny. Prins Christians Tøj skal sendes til Frederiksborg. Opgørelsen over hans Efterladenskab burde fremskyndes, for at den sachsiske Gesandt kan blwe hjemsendt. — B. A. Vaff

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-12-23)
23. Decbr. 1647 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen ønsker den hurtigst mulige Tilendebringelse af Skifteforretningen efter Prins Christian. Om Opførelse af en ny Mølle og en ny Smelteovn og om Guld- og Sølvholdigheden af den norske Erts. — R. A. Huiss som dig fra Nykøbing Er tilha

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1647-12)
Decbr. 1647 . Denne Datering er paategnet Brevets Bagside af Korfits Ulfeldt. ) Til Korfits Ulfeldt . Optegnelser angaaende Tøjhusbygningen. — R. A. Herhuos skulle uerre bredden aff Muren for sig selffuer saoch høgden aff muren fraa lofftit tiil gullit, dersom der som o: der h

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-01-04)
4. Januar 1648 . Til Korfits Ulfeldt . Det gejstlige Gods, som nu er bortforlenet til en Hob lumpne Kompaner, bør lægges under Kronen, hvorved dens Pengenød vil kunne afhjælpes. — R. A. Epthersom du dig uden thuiffuel uel Errindrer, Huad Ieg Senisten wiitløfftigen talede med d

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-01-04)
4. Januar 1648 . Til Korfits Ulfeldt . En i København bygget Baad skal føres til Frederiksborg. Ulfeldt skal forsøge at afhænde Børsen til en af Kreditorerne. Kancellisekretær Philip Bornemann skal begive sig til Frederiksborg. — R. A. Wogenmeiisteren skal befahliis at skaffe

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-01-05)
5. Januar 1648 . Til Korfits Ulfeldt . Søren Hellekande skal gøre Regnskab for Anvendelsen af det til Prins Christians Baderejse rejste Pengelaan. Pukmøllen skal lægges paa det af Kongen befalede Sted og ikke, som foreslaaet af Hans Ahnemøller, i Valkemøllen paa Vandkunsten. — R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-01-08)
8. Januar 1648 . Til Korfits Ulfeldt . Kongen ser gerne, at Antallet af Baadsmænd indskrænkes, saaledes som han gentagne Gange forgæves har befalet. Tøjhusets Reparation bør fremskyndes. Kongen vil selv gøre et Afrids af Spærværket. — R. A. At man Io haffuer mehre folck, End m

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-01-10)
10. Januar 1648 . Til Korfits Ulfeldt Brevet mangler ligesom de foregaaende og efterfølgende Udskrift, men er sikkert til Korfits Ulfeldt, da det findes blandt hans Breve. Det er tidligere trykt under Dato 1647—48 VI, 358—60, men med en Del Afvigelser, hvorfor man har an

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-01-14)
14. Januar 1648 . Til Korfits Ulfeldt . Regler for Ordningen af Husholdningen paa Rosenborg, hvor der skal være en særlig Kok, og for Forsyningen med Proviant og Drikkevarer ved Proviantskriver Morten Mikkelsen, Fiskemesteren paa Kronborg m. fl. Der maa kun udskænkes Ø1 til Slottets egn

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-01-17)
17. Januar 1648 . Til Korfits Ulfeldt . Om Toldsatserne paa Jern og Trælast i den norske Toldrulle og om Arbejdet paa Tøjhusets Genopførelse. Kongen er utilfreds med den sachsiske Gesandts Adfærd under Forhandlingerne. — R. A. Epther diin Errindring haffuer Ieg ladit skriffue

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-01-21)
21. Januar 1648 . Til Korfits Ulfeldt . Forhandlingen med den sachsiske Gesandt, som opholder sig paa Kronborg, er forhaabentlig snart afsluttet. De svære Kanoner paa Kronborg bør, for at formindske Omkostningerne ved Salutering af forbisejlende svenske Skibe, afløses af lettere Kanoner

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-01-25)
25. Januar 1648 . Til Korfits Ulfeldt . Han skal gennemføre den af Kongen befalede Ordning, hvorefter Arbejderne i Pukmøllen skal staa under Tilsynsmanden paa Smeltehuset og intet have med Holmen at gøre. Jørgen Prytz’s Lønning skal fastsættes, og der skal sørges for Boliger til Folken

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-01-26)
26. Januar 1648 . Til Korfits Ulfeldt . Jørgen Prytz skal, saavelsom de andre, der ansættes ved Smeltehuset, betales af Kammeret, der ogsaa afholder Udgifterne ved det norske Guldværk. Der skal sørges for Skibe til at transportere Ertsen. — B. A. Aff dyn skriiffuelse Och af ke

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-02-08)
8. Febr. 1648 . Til Korfits Ulfeldt . Der skal indsættes en ny Kammerjunker til Afløsning af Kaj Lykke, da denne ikke har sat igennem hos sine Forældre, hvad han har lovet Kongen. Kongens Kammer paa Rosenborg skal opvarmes før hans Komme dertil. — R. A. Epthersom dig bekendt E

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-02-13)
13. Febr. 1648 . Til Korfits Ulfeldt . I Anledning af Axel Urups, gennem Ulfeldt indgivne Begæring svarer Kongen, at der allerede er skrevet derom til Rigsmarsken og Krigskommissærerne, men at Kansleren og de andre Raader har krævet Udsættelse hermed til efter Mødet i København. - R. A.

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1648-02-25)
25. Febr. 1648 . Til Korfits Ulfeldt . Residenten i Nederlandene, Martin Tanckes Efterfølger skal komme og lade sig forestille for Kongen. Der maa gøres en Ende paa Sagen med Kaj Lykke. — R, A. Epthersom dig bekendt Er, at Residenten Tanche Er afftackit, och En anden y hans st

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1626/1632)
BREVE OG OPTEGNELSER FRA UVIS TID Hvor andre Indicier mangler, er Aaret 1632 ligesom i Bd. VII (se S. V) brugt som Tidsgrænse, idet Kongen omtrent fra dette Aar anbringer Kommaer mellem hvert Ord. ). 1626—32 . Optegnelse om Kongens Syn paa Rothenburg d. 8. Decbr. 1625. -

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1630/1631~)
ca. 1630—31 Kan med nogen Sandsynlighed henlægges til ca. 1630—31, da der i kgl. Patent af 17. Maj 1631 henvises til den udstedte Ordre om Slusens Anlæggelse. ). Udkast til Ordre til at udbedre Digerne og anlægge en Sluse ved Bokhorst. Tømmeret hertil skal tages fra Haale Skov. — R. A.

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632~)
Før 1632 . Koncept til en Stævning til Herredag, — R. A. Wy Chri: etc. helsse dig oss Elske: etc. Wyder, att for Her mangler Ordet: os. ) haffuer berettit oss Elske: (dy contenta), huorfor wy Byde och befhale Rettet fra: befahle. ) dig, attu retter Dyn leylighed derepther, attu

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648~)
1632—48 . Kongens Randbemærkning til en Liste over Toldsatser Ifølge en Paategning var denne Liste indsendt fra Gottorp, men blev ikke gennemført. ) ved Ind- og Udførsel til og fra Hertugdømmerne. — R. A„ T. Kanc. I. A., Orig. Akter og Afskrifter ang. Forhandlinger med Hertuglinierne, nav

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1632/1648~)
1632—48 . Optegnelse, i hvilken Kongen udtaler sin Utilfredshed med den gottorpske Hertugs Holdning. Kongens Indtægt af Tolden kan gaa lige op imod hans i Anledning af Femern lidte Tab. — R. A. Das der herdtzog sich nit Accommodiren wiil in dem, was godt zur Ehren vndt den armen

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1632/1648~)
1632-48 . Til Korfits Ulfeldt . Seddelen har ingen Udskrift, men er opbevaret mellem Brevene til Korfits Ulfeldt. ) Seddel med Ordrer angaaende Malerier paa Frederiksborg. — R. A. 1. Der skal gørris Rammer til dii konterfeiier, der staar y wynterstuen, item til dy stycker y w

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1637/1643~)
1637—43 . Til Korfits Ulfeldt . Efterskrift angaaende Tilsendelse af Klæde. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Der skall, saa Snardt skee Kan, Sendis Ett ganske Stycke guldt Kleede hiid. Datum ut in literis Da dette Brev og de to følgende er ad

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1637/1643~)
1637—43 . Til Korfits Ulfeldt . Det skal undersøges, om Isen endnu kan bære ved Dragør. — B. Bergius\'s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Postscriptum Brevet tilhører muligvis Vinteren 1639—40, da Kongen var optaget af at befæste Dragør (IV, 273 og 283). ).

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1637/1643~)
1637—43 . Til Korfits Ulfeldt . Efterskrift angaaende noget Smedearbejde. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Smidden y den Store Smiddie Sikkert Smedien paa Bremerholm. Fra 1638 var Hans Ulriksen Svitzer Mestersmed her (Lind S. 360). ) skal sen

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643/1648~)
1643—48 Dette og det følgende Brev er adresserede til Ulfeldt som Rigshofmester og maa derfor henføres til Aarene fra og med 1643, April. ). Til Korfits Ulfeldt . Efterskrift angaaende Farvning af et Parti Klæde i København. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stock

BREV TIL: Ulfeldt, Corfitz; FRA: Christian 4.; (1643/1648~)
1643—48 . Til Korfits Ulfeldt . Raadet vil ikke afgive nogen Erklæring førend efter afholdt Møde. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm. Ieg haffde Radiit huoss mig Och uylde Erfahre aff dennom derris mening, mens dy vndskylde sig, att dy indted si

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1627-07-22)
EFTERSLET. 22. Juli 1627 . Om Drikkepenge til Tjenestefolkene paa Wandsbeck. — R. A., D. Kanc., Rentekammerafd., Pakken: Diverse Efterretninger vedk. Rigets og Kongens Indtægter og Udgifter VII. Diverse til Rentemesterregnskabet Nr. 7. 20 dlr. sollen gegeben wer

BREV TIL: Friis, Christen; FRA: Christian 4.; (1631-07-15)
15. Juli 1631 . Til Christian Friis . Da Kongen af Raaderne har modtaget afvisende Svar paa sit Forslag om, at disse fremtidigt skulde indgive deres Betænkninger skriftligt hver for sig, erklærer han at ville bøje sig for Raadets flerstemmige Afgørelse. Raadets Andragende vedrørende et

BREV TIL: Winstrup, Peder Pedersen; FRA: Christian 4.; (1637-10-05)
5. Oktbr. 1637 . Hofprædikant Peder Winstrup . Kongen sender Peder Winstrup Stephan Klotz’s Betænkning angaaende Holger Rosenkrantz’s Bog med Befaling til at forelægge den for de teologiske Professorer. Han er enig med Klotz i dennes Gendrivelse af Rosenkrantz’s Lære om Menneskets Retfæ

BREV TIL: ukendt FRA: Christian 4.; (1641-03-04~)
Efter 4. Marts 1641 . Paategning paa en Skrivelse af 4. Marts 1641 fra Hertugerne Johan Christian, Ernst Günther, Georg Frederik og August af Sønderborg angaaende deres Successionsret til Grevskabet Pinneberg. Kongen henviser til den herom afsluttede Delingstraktat. — R.A., Regeringskanc.

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene