Danmarks Breve

BREV TIL: Ellen Marsvin FRA: Christian 4. (1618-08-15)

15. August 1618.
Til Ellen Marsvin.
Hun skal blive hos Kirstine Munk, til denne er blevet rask, og overvære Barnets forestaaende Daab. —. Neuhaus Bymuseum.

Keere Ellen, Ieg uille, attu saa lenge skulle bliffue huoss kyrsten, intill gud uill, att hun bliffuer til pass igen, Och eptherdi Barnit 1 ) tilkommendiss Søndag, som Er den 30 Hvius, skall kristniss, attu dag 2 ) med andre ted forhielper till funthen. Befhaalendess dig hermed gud. Datum

københaffuen den 15 Agusti Anno 1618.

Christian.

Udskrift: Ellen Marsuyn till
hande.