Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1622-02-25)

25. Febr. 1622.
Til menige praktiserende Medici i
København
.
Kongens Randbemærkninger til et Missive, hvorved det paalægges Lægerne at visitere Apotekerne og at besøge de fattige. — R. A., D. Kanc. Uindførte Koncepter til aabne Breve og Missiver 1 ).

Christian den fierde med gudz Naade Danmarchis, Norgis, Wendis och gottis Koning.

Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at efftersom wy Naadigst nogen tid forleden eder samtlig paalagt och befahlitt haffuer Apotecherne her vdi wor Kiøbsted Kiøbenhaffn nogle gangge Aarligen at s[c]hulle besøge o[c]h forfare, huorlediss de wnderholdis 2 ), huilchet wy forfarer iche at effterkommiss, Daa wille wy o[c]h hermed Naadigst befahler, Attj saadant endelig fremdelis epterkommer... Haffuendis tillige Jndseende, at Aarligen Ny Taxt bliffuer giort o[c]h Trycht, Synderlig epterdj wy Naadigst forfarer i den førige Taxt een deel saaledis at were Anslagen, at det halffparten beder Kiøb i det Ringgeste kand haffuis til hamborg...

Dernest efftersom Oss wnderdannigst tilkiende giffuis, at een deel aff Eder sigh Schulle weigre Fattige folch at besøge for den Betalling, vdi woris Forordning formeldiss, Och som i ellers som rette Medici billigen plichtig ere, Daa Bede wy Eder i lige maader o[c]h endeligen wille, (Attj saadant som billigt effterkommer 4 )Paa det wy fremdelis s. 55 woris wndersaatters Klage (dem belangende iche skulle høre o[c]h der offuer foraarsagis med saadant Indseende att haffue) 1 ). Dermed scheer wor willie. Befahlendis Eder Gud. Skreffuit Paa wort Slott Kiøbenhaffn den 25 Februarij Anno 1622. Wnder wort Zignett.

och andenstedtz 3 )

andenstedtz att saa mange, Medicinam bruger, skall uerre for Plichtid dennom att besøge, som ted begerendis Er med tilbørlig straff ymod Eder icke skulle corrigere.