Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1629?)

1629?
Optegnelse om en svensk Gesandts Audiens. — R. A.
(Gesanter aff Suerrig sa ded gode haab) 2 ). Gesanter aff Suerrig haffde audiens y gaar, och y dage talede ieg med hannem, sa ded gode haab, hand haffde førend hand kan conventus. Engeland formedelst NB død er mesten bleffuen til inted 3 ).