Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1637-09-01)

1. Septbr. 1637.
Til Korfits Ulfeldt.
Hans Steenwinkel skal sendes til Flækkerø for at syne Fæstningsværkerne. Kongen er utilfreds med den derværende hol s. 112 landske Bygmester, hvorfor en anden skal udføre det paatænkte Arbejde. — R. A.

Du skaldt forskycke M: Hans Stenuynckell med En aff Iachterne hennad fleckerøen, Att hand sammestedtz skall besehe der paa Skandtzen, huorledis dy Buer Skall slaas offuer fraa den høiie muhr henad klyppen 1 . Och Endog Ieg tydt och offte haffuer laadiid den hollender 2 ), som der waar, derom wyde min mehning, Saa kunde ieg dog Ingen weii komme med hannem, Huorfor Ieg Saa heldtz, at man kunde faa En anden dertiill, och sender Ieg herhuos affridtzen aff lensmandens lossomenthe y samme Skandtze, Saoch affridtzningen vngeferlig aff Buerne. Naar hand kommer hen paa pladtzen, Saa mercker hand well, huad meningen Er derpaa. Vale.

Glyckxborg den 1. Septem. Anno 1637.

Christian.

Udskrift: StadtholderenH: Corfiidtz wllefeldt tiil hande.