Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1638-02-22)

22. Febr. 1638.
Til Korfits Ulfeldt.
Ordrer angaaende Skibet „Rytteren“ og angaaende Levering af Uldlister. Kongen har opsat sin Rejse til København for at bruge Læge. Den polske Affære giver ikke Anledning til Ængstelse. Ordrer angaaende Udrustning af Skibe til Bekæmpelse af Fribytteri og Smugleri i Farvandene ved Fladstrand, Norge og Als. — R. A.

Dyn skriffuelse sub dato den 15 Huius er mig y aftis til hande kommen och deraf contenta forstanden, Huorpa ieg diig inted forholder, Att den stragkølle 1 ) under Riiteren for lethed skiild kan uerre aff fuur. Dy lyster aff wuld uyl uerre mange tussynd allen, huorpa du skaldt faa Order, Naar gud uyl, ieg kommer tiil steede. Pa mandag først kommendis drager ieg, om gud uyl, henad glyckstad och habis med gudtz hiielp att uerre y samme vgge heer ygen och beginde myn reiise offuer til køben : 2 )

Ieg haffde uel før begiind samme Reiisse, haffde ieg icke saat mig for først at bruge Docteren. For Pohlen 3 ) haffuer ded ingen Nød med gudtz hiielp, Om man gaar den weii, som begiindt er, och tager ingen Snaack derfor.

Der skall strax Riistis en galley ud, som med ded første skal henad flaadstrand u[n]der Iudtlandtz kost och uare sammestedtz pa dynkerckerne, at dy aff samme pladtz inted gør den søefarende mand skaade, som nu en tydlang skeed Er.

Dy fleeste gaaleiier och sma skiib, forhanden Er, skal Rystiis tiil att bruge y Sommer lans Norrie 4 ) Och der(!) s. 119 thuende hen y beldt, ty ded meyste, der skeer, ded skeer aff uorrig(!) Egne. Der skal ochsa en Iacht med 4 eller 5 mand forskyckis henad fyn thuerdt offuer fraa Alssen, huor dy sniiger adskyllig waare offuer uden toll 1 ). Paa dy andre skyb, som skal uester pa, Nemblig Lyndormen, dy thu løffuer, Stockfysken, Lammid och gabriiel, uyl ieg gørre anordning, Naar gud uyl, ieg kommer tiilstede.

Vale. Aff Hadersleff den 22. Februarij Anno 1638.

Christian.

Dy Lyster aff wuld uyl halffparten uerre Ett fyngerbredt smaler, End dysse Er, Och skal uys offuerslaag gørris, huad samme lyster kan koste ymod sadanne lyster, bliiffuer Skarren aff wadmel eller gemen kleede.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wllefeldt tiil hande.