Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1638-04-13)

13. April 1638.
Til Korfits Ulfeldt.
Instrukser og Pas til Brug for Flaaden er Dagen før sendt ham til Itzeho. Kongen haaber paa et godt Udfald af sit Gesandtskab hos Gallas. I Bremen Stift er der foreløbig Stilstand. — R. A.

Dyn Skriiffuelse sub Dato kolding 2 ) den 10 Huius Er mig y dag til hande kommen, Huorpaa Ieg diig Inted forholder, att all fornødenhed til floden bade aff Instruction Och Passer y gaar fraa Itzehou erre dig tilskyckid 3 ).

s. 120 Myne gesanter, som bleff Sendt hen tiil gallas 1 ), Er Inted endnu kommen tilbage ygen, Mens ded hoger mig uell, att hand lader beuage 2 ) sytt folck for dennom, som werber for mig til heest och til fodtz.

Wdi ded styfft Brehmen haffuer dy giiordt styllestand, indtil dy Erfahrer, huad for En Resolution myne gesanter faar huos gallas. Ieg habis, att gud y himmelen Skycker well aldting saledis, som ded hans gudommelige Maiestad gefellig Er. Vale. Glyxborch udi glyckstad den 13 Aprilis Anno 1638.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H. Corfiidtz wllefeldt tiil hande.