Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1638-10-23)

23. Oktbr. 1638.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen sender sin Genealogi, som skal udhugges paa en Pyramide efter Tegning af Hans Steenwinkel. Kongen har overladt et Parti spansk Uld til Portugiserne, af hvem han havde faaet det. Nogle Skibe med engelske Tropper, lejede af en engelsk Greve til Støtte for Pfalzgreven, er kommet paa Weseren. Greven selv er tilligemed Prins Ruprecht o. fl. taget til Fange af de kejserlige. Svenskerne ligger i Nærheden, men maa sikkert snart trække sig tilbage. — R. A.

Herhuos fyndis udi Ett foder Indpackiid Myn genealogij, Som Ieg med stor wmag haffuer bracht tiil weye, Huilcken s. 121 du skaldt tylstille M: hans stenuynckel, att hand dertiil gør ett affriidtz paa En Pyramij, huorpaa densamme kan vdhugges saledis, att man nel kan see och lesse alting 1 ). Den catallogus, som fyndis paa dy keysser, och andiid, som man kan haffue vnderretning aff, Skall komme y pettiestalijt aff samme pyramij.

Ieg haffde achtiid att sette samme pyramj paa ded fundament, Som Er lagdt mydt for gangen op tiil Børssen, Mens ieg frychter, att dedsamme er for Ringe dertiil.

Der kam En Party Spansk wuld for nogen tyd syden herfra henad køben:, huilcken ieg nu ygen haffuer offuerladt tiil dy Portugiisser, som ieg den fyck aff, Sauydt som deraff endnu er beholden. Paa wesseren Er otte eller Ny skiib med Engelske Soldater ankommen, Som En Engelske greffue haffuer paa syn Egen pung bracht paa benen, Paldtsgreffuen tiil tyeniste, huilcke numehr er kommen for siildig y laauyd. Mens samme greffue kam tylig nock, aldenstund hand med Priindtz Rubberdt, generall feehrens och andre caualirer Erre fangen førdt tiil keysseren 2 ). Dy suenske ligger disse kuarter numer heel Neer, dog Er ded att formode, att ded uarer Inted lenge, aldenstund dy erre inted rett stercke Och nylligen faat hug aff dy keysserlige ued Bøydtzenborg, saat dy haffuer myst 500 heste 3 ). Skyller wor herre mig Engang s. 122 wed dem, daa skal ieg inted glemme att besette Radtzeborg, Som er nøggelen tiil disse kuarther. Vale. Aff Glyckxborrig y glyck:

Den 23 Octobris Anno 1638.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wllefeldt tiil hande.