Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1638-11-15)

15. Novbr. 1638.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Køb og Afhentning af en Skibsladning Skifersten gennem den engelske Agent i Hamborg Avery og om Køb af Zobelskind. Svenskerne tager fejl, naar de tror, at Kongen og Hertug Georg af Brunsvig-Lyneborg har truffet Aftale om gensidig Hjælp. Holmens Kirkes Midler skal ikke bruges til Byens fattige, saa lidt s. 125 som Pengene i Blokken paa Slottet. Kongen vil ikke give det ostindiske Kompagni de lovede Penge, før der er Brug derfor. Svenskerne er begyndt at genopføre Warnemünde Skanse. — R. A.

Wdaff dyn skriiffuelse haffuer ieg forstanden dyn mehning Om den Skeffuersten att hente, Huilcken dy[n] mening ieg Approberer. Naar Ieg Erfahrer, huad huer Riiss aff samme Steen koster, och huor mange Riiss skybid kan føre, daa uyl ieg gørre den anordning huoss Mon: Haauerj y hamborrig, att samme skiib kan strax faa syn lading ind, naar hand der kommer. Den vngeryske kyortel er heer ankommen. Købiid pa zaabeleren 1 ) er saa, at man siig deroffuer inted haffuer att grauere. Naar gud uyl, Ieg kommer tilstede, daa skal dy contandt bliiffue betalyd, Huilckiid med gudtz hiielp ieg habis att skulde skee, ded første den ryngiste Aparens er tiil att erlange En Roeliig wiinter. Dy suenske lader dem allerede mercke, att dette defension werck Er dem inted med, vden thuiffuel fordi att dy inted epther derris gode tycke kan Ruinere disse kuarther med Brunsuid(!) och Lyneborg. Dy Erre fuld och faast y den mening, att Ieg och Hertug Iørgen haffuer Accorderit med hynanden, att uy skal secundere hinander, der dog y al sandhed derom Icke bleff taliid Ett Ord 2 ).

s. 126 Den forrad, der Er huos holmens kyrcke, kommer byen inted ued. Naar derom gørris uyder anfoddering, daa skall suaris, Att byens Arme skal vnderhollis aff dy middel, som dy er vnderholdt mange Aar, førend holmens kyrcke uaar in Berum natura 1 ). Blocken pa slottid Er lyge saa lydt saat derhen, som den staar, fordi att ded, som derudi samliis, skulle komme byens fattige til beste, som holmens kyrckis Indkomst. Ded er best, at huer betler bliffuer Epther dy gamle Mandater y siit Sogen.

Den Summa penge, ieg loffuede tiil den Ostindianske vdredning, Er diig nocksom bekendt, huilcken ochsa skal uerre tilstede, naar behoff gørris. Mens eptherdi Crapey nylligen haffuer uerrid heer och wedderrad 2 ) att Rüste ud y Aar, Daa seer ieg inted, huortyl ieg skulle nu faa pengen fraa mig 3 ).

s. 127 Warnemynde skandtze angaendis 1 ) daa haffuer dii suenske aldt begii[n]dt at bigge den ygen Och fodderer Skyttid, som uar y samme ska[n]dtze, aff dy Rostocker, saframdt dy skall ycke stycke byen y Brand med andiid sliigdt mehre. Vale. Aff Glyckxborg y glyckstadt den 15 Nouem: Anno 1638.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt tiil hande.