Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1638)

1638.
Kongens Randbemærkninger til forskellige Lister og Beregninger over Udgifter til Kost og Tæring ved Prins Christian (V.)s Hofholdning 2 ). — R. A. Overslag og Beregninger vedk. Prins Christian den 5tes Hof holdning.

Kortt Extragt Paa huis Besolding och Koestpennge, Som hans F: Naade Prindtzens Och henndes f: N: Prindzesindens Adeliche 1 amme franss uyn 2 dl. 112 ammer Riinsk wyn om Arid koster 3136 d.

s. 134 officerer och `hofftiennere Resterer till Paasche Anno 1638 114 ammer fransk uyn koster 1444 dl 1 ).

Disse Epterschreffne Hans F: Naade Prindtzen och hendis f: N: Prindtzesindens Adelig officerer, fruenthimmeret Och Andre dag lige opwarters schall Spiesses paa Nyekiøbing Slott och Icke Anderledes, Som epter følger.

Hoffmarschalchs thuende drenge. Hoffmesters drenng. To Cammer lunchers drenge. Staldmesters dreng. Renssbergers dreng. Harstalds drenng. Plattes drenng. Rosenkrandtzes dreng. disse skall Inted spissis 2 ).

Wed dett thriedie Boer Ehr epterschr.:
Hoff Marschalchs Staldrenng. Hoffmesters Stalddrenng. 2 Cammer lunchers Stalddrenge. Staldmesters Stalddrenng. Prindtzens Skredersuende. Prindtzesindens schredersuende. Fodermarschalchs Staldreng. — — — skall Inted spissis.
skall Inted spiissis, mens naar der Er nogid att sy, daa gar skreddersuenden til bordtz y borrestuen och faar 1 M. om wgen, Ellers bruger skredde ren suennen til andre folckis arbeiid 3 ).

s. 135 Offuer Slaug Paa Wgelig Wdspiisning Aff hans f: N: Prindtzens Wiinkielder paa Nyekybing Slott epter thilfeldig Fremmet Och des Tractament, Som Saaledes kunnde Medgaae etc. Skall saledis Regnis Om vggen.

Offuerslag Paa første: Naade Printzens, hindes første: N: Princessindens sampt deris gandsche hoffstattis vdspisning paa 1 Aarstid.

Specerie, Som thill forschrevne vdspissning will giøris fornøden. Skall settis Epther derriss Egen Indleg 1 ).