Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1638/1640?)

1638—40(?)
Til Korfits Ulfeldt. 2 )
En Pumpe til en Fiskedam skal forfærdiges og føres til Broen over den ny Vej, der gaar til Blovstrød. Om Reparation af Teglladen ved Frederiksborg, af Sangværket paa Frederiksborg Slot og af Plankeværket om Dyrehaven. De paa Frederiksborg Ladegaard nedlagde Huse skal føres til Christianspris. — R. A.

Memoriall.

1. M. hans Ohnemøller skal forferdige En Pumpe tiil at bruge y En fyskedam aff den størrelse, som den Siiste uar, som bleff huggen Paa holmen, tiil huilcken der ochsa skal gørris En Rende Och aldtsammen aff Eeg.

Naar samme pumppe med syn Rende Er ferdig, daa skal den føris hen tiil den broe, som Nylligen Er giiordt pa den Nii weii hen ymod Blasterrød, huor Renden skal leggis myt vnder broen Och Pumpen settis miit for broen, saat naar man uyl slaa sammestedz En dam ymellom dy thuende Backer, som Broen ligger Imellom, Saat broen siiden s. 136 kommer aff ueiien, Och Peelene vnder broen kommer y demningen at staa 1 ).

2. Tegellaaden ued frederigsborg skall Repareris aff ded tømmer, som der kam aff ded tørre hus, som stod ued den Mosse ued Hiirsholm.

3. Miin Segermager skal holdis tiil att Reparere ded uerck pa frederigsborrig, som leeger Saalmer 2 ).

4. Dii lange lyster, som Er skaaren pa holmen aff Egiiplancker, skall føris hen til frede: Och der befestiigis pa Planckeuerckit om dyrehaffuen, Huortiil skall diidhen sendis sa mange aff dii Spegger, som Er bestil huos Smidden pa holmen, som behoff gørris, Och ded med ded første.

5. At Erfahre, huor dii husse Erre bleffuen, som bleff Nedertagen pa frede: ladgard Och wmhuggen, at man dem tiil Christianpriis kunde bruge 3 ).

Item huor den Rebberbane Er bleffuen, som skulle henad glyckstadt.