Danmarks Breve

BREV TIL: Iver Vind FRA: Christian 4. (1639-01-14)

14. Januar 1639.
Til Iver Vind.
Ordre til Reparation af Skibet Lykkepotten. — B. A.

En befahling tiil Officerene paa floden, som fyndis paa Elffuen.

s. 137 1. Att Naar der Er En dychtig pladtz vdledt paa Reedthøffuelen 1 ) tiil att Offuerhale 2 ) Lyckepotten, att man derunder kan brynge En dychtig køl Och tage den derfraa, som ued Bremmerholmen derunder bracht Er,

Daa skall kaabysen med alle indbygninger y laasten vdriiffuis, Och ycke allene den løsse ballast, mens ochsa den, som ymellom bonden och fohringen 3 ) fyndis, vdtagiis.

2. Dy skall med ded første laade mig uyde, Om touuerckyd, som fyndis pa Skybid, Er Nock tiil att haale skybiid offuer med Och gørre vdlyggerne 4 ) ochsaa fast, som ded siig bør. Paa Reysse tackell haffuer dy sig inted att bekømmere.

3. Tiil wdliigger Och Skaarstytter 5 ) skall tagiis aff ded fiir tømmer, som ligger y haffuen. Kan Raer Och stenger gørre nogiid dertiil, Daa skall dy brugis dertyl.

Hadersleffhus den 14 Ianu: Anno 1639.

Udskrift: Iffuer wiind til hande.