Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-01-02)

2. Januar 1642.
Til Korflts Ulfeldt.
Kongen har straffet Brevbæreren for en Pligtforsømmelse. Hamborgerne har anmodet om Forhandlingernes Genoptagelse, hvorfor de tilstedeværende Rigsraader maa blive et Par Dage endnu. — R. A.

s. 154 Den tiid tenne breffuisser for denne gang passerede heer Igennom, Da uylle hand Inted tage breffue med siig herfra henad danmarck, Huorfor Ieg lod passe pa hannem, dentyd hand nu kam fraa danmarck Igen, Och lod hannem siidde sa lenge y hulliit, Indtiil breffuen kam tilbage, huormed hand Nu gaar fram. Riigens Raad, som heer findis 1 ), war forløffuit at drage hiiem y Morgen. Mens Eptherdi dii Hamborger skreff y gaar Chanseler Rewendtlou tiil, att hand wylle holde an huos mig, Att tractationen ymellom mig Och dem motte Reassumeris 2 ), Daa bliiffuer dy heer Endnu En dag, thu Eller tree, gud giiffue, huad ded tager for En Ende. Vale. Aff Glyckxborg den 2 Ianuarij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfitz wlfeldt tiil hande.