Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-02-03)

3. Febr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal hverves Søfolk til Skibene. Afskaffelse af Lensmændenes Rostjeneste vil forbedre Finanserne og ikke skade Forsvaret. Kongen har forstrakt Enkedronningen af Sverige med 6000 Daler siden hendes Komme til Danmark. Han beklager sig over Kronens slette finansielle Stilling, hvorpaa der bør raades Bod ved en fast Ordning. Paa Grund af de svenske Troppebevægelser i Nordtyskland har han maattet udsætte sin Afrejse fra Hertugdømmerne. — R A.

s. 157 Wdaff dyn skriiffuelse haffuer ieg forstanden, At dy unge herrer med Wldrich Christian 1 ) erre kommen hen tiil Soer. Angaendis Søefolckit, som y ar skulle werbiis, Da haffuer du lenge siiden Erfahrit myn mening derom, Att der skulle uerre 22 lemppelige skiib ferdig 2 ), huortil folcken skulle werbiis, sauydt myne egne inted kunde ded forrette. Saframdt nu dertiil findis penning, som du skriiffuer, da kan werbingen anstillis, nar den skal. Naar gud uyl, ieg kommer tilstede, da uyl ieg Erkleere mig bade om lehnens heeste 3 ) Och andiit sliigdt, som Nu y En hast inted kan skee. Ded er ieg uys pa, at nar Ieg Arliigen ded Nyder, som ieg myster for samme hestiis skiild, da haffuer ieg mehre at leffue aff, End ieg nu haffuer, Och nar nogiit pa kommer, da kan ieg skaffe Riiget tregange sa mange heste, som dy heste kan uerre. Ty worris hiidtziighed er mig uel bekendt, wii snacker och tracterer uel En par gange med hinanden, førend uy sydder tiil hest.

Nar ieg skal hiielppis, da er ded inted giiordt med lehnens forpachting, Mens Cronens Indkomst, med huad naffn den ochsa neffnis kan, wiil stødis sammen y en deii, Och siiden derfra tage Cronens ordinarij vdgiifft, som inted kan forbygaes, item myne handtpenge, Och siiden deele resten, som den best kan Na tiil, yblandt dem, som mig Och disse Riiger kan gørre størst tyeniste 4 ). Sa lenge ded inted skeer, mens ieg tager snack derfor, som hiidindtil skeed Er, Da bliiffuer ieg uel Johannes in eodem 5 ) och slemmer huer dag.

Enckedronningen aff Suerrig 6 ) vndte ieg gerne nogle penning, Om leg haffde dem siielff, hun haffuer faat 6000 s. 158 daler aff mig, siiden ieg beuylgede, at hun motte komme ind y Riigit. Naar dy 30000 daler, som kam aff tolkysten ued S: Anne broe 1 ), kommer dery Igen, Och Soldaterne til fodtz bekommer dii thu manidtz sold, man dem skyldig Er, Och den Manidtz sol, som tiil Riitheriit landt er, bliiffuer kordtiid y den store Summa, du formener at uerre for han- den, Sa uyl Erfahris, huad man beholder tiil offuers til at werbe badtzmen for, item til at affbetale holmens folck, item dy y Smiddien, dii y Archeliit, Briggers Och bagers med tiil førstkommende Paske, Och man Sa skall haffue skiiben pa gang, huorhen enhuer skall. Naar disse Maneders soldt, som sagdt er, giiffues Soldadesken, Sa gaar dii y En anden Maanit, førend pengen ankommer, Och førend dy Naar derris gamel kuarter, Och uden betaling kan man inted lade dem Marsere nogenstedtz. Ded er inted ded første, at man haffuer forblendiit myne Øiien med En handful aff penge Och offuer taliit mig at lange huer skylling her(!), ieg haffde.

Commissarius wllefeldt 2 ) Er denne tyme myne vndersater y fyrstendommen 30000 daler skyldig fraa y fyor och lenger siiden, huorom ieg dageligen offuerløbis.

Ieg haffde uel forhabtis, at ieg nu haffde kundt begiifue mig henad Riigiit Igen, ded uar ochsaa aldt befahliit, at Vnionens hiielp 3 ) skulle begiiffue siig Enhuer y siit gammel kuarter ygen. Mens nu Erre dy contramanderit aff arsag, at dy Suenske, som inted er dy keysserlige Bastant, tager derris Mars langs Elffuen henad Hiitziger 4 ), Som Er den rette weii ygennom Meckelenborg ind att Pommeren. Vale.

Glyckxborg Den 3 Februarij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.