Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-02-17)

17. Febr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen kan endnu ikke forlade Hertugdømmerne, da de hvervede Tropper stadig maa holdes samlede. Gottorperne søger at unddrage sig Indkvarteringen, hvorved Grænsen vilde blive blottet. De kejserlige vil sandsynligvis angribe Wismar og Stettin. Der var intet at svare paa Peder Vibes Brev. Der skal sendes 50 Ankre til Glückstadt. — R. A.

Endog ieg uell haffde tenckt, at man inted sa snardt haffde hafft behoff at tilsammenkalde ded geworben folck, aldenstund den Lamboiske Armej war slagen 1 ), Och den keiisserlige laa den Suenske sa Nar, Saa haffuer sliigdt dog slagiit mig feiil, Saat ieg y mueliger Iill haffuer madt kalle folckiit herud igen Och stille myn reysse ind, som ieg haffde for att gørre ind y danmarck. Tii ieg sa den Store disorder, dy gottorpiske sauel som dy andre haffde saat werckit y, Om ieg haffde begiiffuen mig herfra. Tii dii gottorpeske uylle gerne haffue triittou och Stenhorst frii for Indkuartering, huorudoffuer Enhuer haffde kund komme ind y landit, huem der uylle. Ieg uil dog inted habis, att dii keysserlige begehrer inted(!) fleere fiiender pa halssen, End dy haffuer, Isønderlighed mens dii Suenske Er dem Endnu sa neer ued handen.

Ded ladder sig ansee, at dii keysserlige uil tentere derris lycke pa Wysmar, Stetin och dy steeder, aldenstund garnisonen y dem Er faast ringe, Och Suensken ingen Skyb kan faa til att gaa heroffuer Igen.

Paa peder wybis breff uar inted at suare, aldenstund propositionen uar uel der, mens der uar inted derhuos, huad dy haffde Erkleerit siig derpa, ty io flere udskriifuinger der følger pa hiin anden, Io minder bliiffuer der tiilbage. Dii 50 Ancker med derris tilbehør skall sendis henad glyckstadt pa En aff dii Smacker, som siist bleff biigd, och strax s. 160 løbe tilbage igen. Vale. Aff Rensborrig den 17 febru: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.