Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-02-25)

25. Febr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt. 3 )
Kongen udtaler sig om Rygtet om, at de kejserlige skulde have besat Warnemünde Skanse. Der skal sendes Soldatervaaninger m. m. til Christianspris. Nikkel Kock kan faa Bevilling paa Falkefangsten paa Island. — R. A.

Dyn skriiffuelse Er mig ydag tilhande kommen Och deraff forstanden, at Man formener, att dy keysserlige haffuer s. 161 occupent warneminde skandtze 1 ). Huilckit om sa Er, da er ded en stor trøst for alle kerlingerne y køben:, som herepther faar beder køb paa tystøl. Dy waniger, som Erre forferdigit tiil Soldaterne y Christianpriis 2 ), skall med ded første sendis derhen. Ded uar heel gaadt, at ded Commis hus, som bleff for nogen tiid siiden huggen til rette paa ladgarden ued frede:, ochsa kam henad Christianpriis, Paded at samme festing diste snaarer kan komme y Commissarier nis hender at holde den in esse 3 ). Festningen haffuer Ieg loffuit at bigge, mens Munitionen dertil faar commissarierne skaffe 4 ).

Huorledis ded skal hollis med Rebberbanen, som skall hen til glyckstadt, derpa uil ieg mig Erkleere, Naar gud uyl, ieg kommer tyl stede. Ded falckefangeri pa Issland, som Nyckel kock begehrer, ded kan hand bekomme for afgiift, som Iens Bolmeister 5 ) ded haffde. Ieg biier her s. 162 epther nogle breffue fra hamborg, som med gudtz hiielp kommer y morgen. Naar dy erre ygen expedierit, da uil ieg, Om gud uyl, begiiffue mig paa reissen henad køben: Vale. Hadersleffhus den 28 Februarij Anno 1642.

11

Christian.