Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-03-07)

7. Marts 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal sendes et Skib til Øsel for at meddele Anders Bille de indkomne Klager, angaaende hvilke han skal afgive sin Erklæring. — R. A.

I eg Er, gud werre loffuit, weel her ankommen Och achter, Om gud wiil, Om Otte slet formiddag at presentere mig pa Slottit. Imidlertyd skaldtu bestille, att En aff Piinasserne 1 ) gørris ferdig, som kan gaa henad Øssel med huys klachter 2 ), der Er indkommen Offuer Anders Bylle, at hand siig derpa Erkleerer, aldenstund tyden Er forløbben, som hans wedderpardt skulle haffuen tagen Steffning 3 ). Vale. Aff Rossenborg den 7 Martij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: A: M: M: Corfiidtz wl: