Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-03-27)

27. Marts 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen udtaler sig om Værdien af indkøbte Diamanter og om Forberedelse af et Foretagende i Nordsøen. — R. A.

Dyn Skriiffuelse med dy Offuerskiickede demanter haffuer Ieg denne morgen aff Ebbe wlfeldt Emphangen, Huorpa ieg dig inted forholder, Att demanterne erre dii penning weerdt, nar man regner dem ygennom banken 1 ), den Ene den anden tiil hiielp, ty dii erre flux 2 ) wliige.

Hanibal Seested kommer y morgen henad køben: Och haffuer befahling at tale med dig om greff woldemar Chri- stians dondt 3 ).

Saframdt der skall y Sommer skee nogiit y Norsøen 4 ), som Ieg haffuer taliit med dig Om, Da Er ded høy tiid, att man tager ded for, som dertil uys(!) fornøden gørris. Vale. Aff frede: den 27 Martij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt tiil hande.