Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-04-04)

4. April 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal sørge for, at der ikke bliver alt for mange Tafler, naar den svenske Enkedronning, Kongens Børn, de unge Herrer fra Sorø og Prinsen alle kommer til København. Dæmningen ved den Mølle, som ligger ved Gammel Vartov, skal gennembrydes for at skaffe Lersøen Afløb. — R. A.

Epthersom den Suenske dronning, greff woldemar Christian med frøckerne 3 ) Nu kommer henad køben:, tiil huilcke s. 168 dy vnge herrer 1 ) fraa Soer ochsa kommer, Da skaldtu med Offuerskencken 2 ) gørre den disposition, at ded kan Naa tiil, Saat uy faar Icke alfor mange taffeler A part. Tii mart skall ellers wmueligdt faa ded, man dertil haffuer fornøden, Naar Prindtzen kommer dertil. Vale. Aff frede: den 4 Aprilis Anno 1642.

Christian.

Der fiindis En mølle ued ded gamle wartou 3 ), som gaar aff ded wand, som kommer aff Leersøe, som den gammel hanrey imaginerer siig att uylle lade løbe aff Och achter Icke, den demning impedierer sliigdt. Huorfor du skaldt ordinere folck dertyl, som icke allene hugger hans demning ygennom, Mens ochsaa Rømmer grøfften op indtil Søen, som skall affladis 4 ), Tii Ieg holdte mig ded for, den tyd Ieg tiillod, att den mølle der motte settis, att Naar samme søe skulle affladis, daa skulle hans dam opkastis, Sauydt fornøden waar.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt till hande.