Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-04-16)

16. April 1642.
Til Korfits Ulfeldt. 2 )
Kongen paalægger ham skriftlig at tilkendegive sin Mening om, hvem der bør være Rigsmarsk i den afdøde Jørgen Urnes Sted. — R. A.

Epthersom gud y himmelen haffuer heeden kalliit H: Jørgen wrne fordom Danmarckis Riigis Maars, Och uy y denne besuerlige tiid Inted lenge Sliiggen Offiserer kan uerre foruden, Da skaldtu Epther den Eed, du os med foruandt Est, Lade oss dyn mening Skriifftlig forsta, Huem diig synis tiil samme Bestilling at uerre Capabile, Oss och dette konnigrige tiil Ehre och tiieniste. Vale. Aff køben: Slot den 16 Aprilis Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt tiil hande.