Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-04-19)

19. April 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Det skal beregnes, om man kan begynde at lægge Fundament til de Huse, som skal bygges paa den udfyldte Plads ved Kongens Stald. Løngangen skal brolægges med de Sten, som ligger ved Havnen. Brolæggere skal sendes af Lensmanden paa Kronborg og Frederiksborg Hans Ulrik Gyldenløve. — R. A.

Epther som Ieg y disse dage haffuer besiiet den vdfiildte pladtz ued myn stal 1 ), och densamme mig kommer til stor contento tiil at bruge dertiil, som den destinerit Er, Paded nu dermed kunde gørris En begiindelse, sa uyt skee kan, Da skaldtu lade gørre offuerslag offuer ded, som y Sommer uyl med tiil S: Anne kyrckiis 2 ) Biignig, saat man deraff kan gørre siit facit 3 ), om pa samme fyldtte pladtz kan skee nogiit med at legge fundamenterne, som hussen skal sta. Och Eptherdi man formedelst den Store Støu, som ded smyddye gruss, som findis paa løngangen 4 ), forarsager, Naar man kører deroffuer, ysønderlighed Naar drenge och folck følgis med, Saat man faar Nesse och mund fuld aff den Sunde (!) materie, Huorfor samme gang skall beleggis med Broesteen, Epthersom ded dennom wiist bliiffuer. Huortil dy steene, som ligger offuer fra slottid ud med haffnen, skal brugiis, y huiis steed dii steene, som lensmenden paa Malmø, Lanskrone och helsingborre Er befahliid att skaffe, kan brugis.

s. 171 Och eptherdi her er mangel pa Broelegger, da skal Hans wldrich befahliis at skaffe dem aff Croneborg och frede: lehn hiid. Vale. Rossenborg den 19 Apri: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt tiil hande.