Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-04-27)

27. April 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Opgørelsen af, hvad Riget skylder Kongen, skal fremskyndes. Kongen vil ikke modtage Stædernes Gesandter eller andre i Audiens, førend dette er sket. — R. A.

Ded kunde y gaar y en hast inted falde mig Ind at suare dig derpa, at du mente, at Rügens Indkomst nocksom s. 172 kunde Naa tyl, Naar geelden uar betaliit. Paded Ieg nu sliigdt mich ochsaa kunde inbylde, at sliigdt skee kan, Da faar Ieg att uyde, quo Anno Rügens Indkomst haffuer kund Naa tiil, Saat Renteriit aff kammerit inted Er vndsaat. Naar Lyquidationen 1 ), som y werck Er, kommer herfor, daa skall alting well skycke siig, Pa huilcken der wiil driiffuis. Tii der tør ingen tencke, at ieg giffuer Steedernis gesandter 2 ) Eller andre Audiens, megit minder Expedition, førend Ieg Er klaar med samme Lyquidation. Forhalis den Nu, Indtill tyden kommer heran, at Ieg faar henad Holsten, daa uyl ieg ingen skiild haffue, om Stedernis abgesanter wforretter Sache kommer herfraa. Vale. Aff køben: Slot den 27 Apri: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wllefeldt tiil hande.