Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-05-17)

17. Maj 1642.
Til Kortits Ulfeldt.
Kongen giver Befaling angaaende Flaadens Bemanding med Officerer og udtaler sin Utilfredshed med den sidste Aftakkelse. Agenterne i Udlandet burde betales af Landkommissærerne. Der skal sørges for Kanoner til Fæstningerne. De bestilte Enebærstager til den store Dyrehave er ikke komne. — Frederiksborg Museum (Fotografi i Rigsarkivet).

Epthersom Man nu Er geraden y dy tancker, at man inted behøffuer fleere Orloff skiib at haffue ferdig vden 18. da behøffuer man Ickeheller fleere Capiteiner End tiil sa mange skiib. Pa dy sma skiib som trost och Markatten och ded slags skiib Pleiiede man udi dy forrige tyder ingen Luthenandter at bruge. Der bleff en Lythenandt Nu siist aftackiit, som er aff Malmø 1 ), den samme skal igen antagis och En anden derymod afftackiis. Dentyd den siiste afftackning skedde, da uyste Enhuer att siige, dentiid ded uar skeed, Att man haffde skiildt siig ued dy beste Och beholdt dy uerste, der man dog med fliid bespurde siig Om Enhuers Valitet 2 ).

M: hans Ohnemøller skal komme hiid och tage maliit med siig aff ded støcke Eegii tre, som ieg for nogen tyd siiden lod slebe ud pa pladtzen, som Baaden pleiier at staa under dy huelffuingerne 3 ).

M: Tanche 4 ) y Nedderland plager mig continuerlig om forbedering pa hans besolding, der hand dog haffuer 1000 s. 174 daler aff mig om ariit. Sligge personer burde bylligen at betalis aff commissarierne 1 ).

Ieg tencker, at Støckerne tiil Chriistianoppell, Christianstad och Chriistianpriis bilfuer(!) uel dennegang gleemdt Och icke uden faahre. Att gørre siit fadziit 2 ) pa Arsenalit, ded gaar inted an, ty nar flaaden skall wd for aluor, Och køben:, som den Nu foruydis, skal besettis, som ded behøffuis, da uyl der inted bliiffue mange tiilbage.

Der bleff forgangen Aar nogle tussind lechtir och Enneber stager bestiildt til den store diirehaffue, huoraff der Endnu icke Er kommen En, udaff huad arsag, ded motte Ieg uel uyde. Vale. Frederigsborrig den 17 May Anno 1642.

Christian.