Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-05-19)

19. Maj 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
De hos Simon de Pas bestilte Malerier til Kronborg Slot er ikke komne. Kongen udtaler sig om Afskedigelsen af Officerer til Flaaden og om Lønningen af Residenter og Agenter i Udlandet. — R.A.

Ieg haffde uel mendt, at maluerckit her tiil Sallen, som huos Simon d. pass bestyldt Er, Skulle uerre kommen med den flade, som nu her y sundit fyndis, epthersom loffuit uar, Mens ded slog feiil, Huorfor du huos samme de pass skaldt laade fornemme, huorfra sliig manchament kommer 3 ).

s. 175 Ded Blockhus, som forgangen Sommer bleff lagdt her y sundit, Saoch Broekarren 1 ) her om hussiit uyl med Peele forbedris.

Nar ieg Erfahrer, huilcke capiteiner och Luthenandter best kan mystis, da skal dy inted lenge bye epther derris affskeen. Den siiste afftackning skedde epther skiipper Rassmussis 2 ) beretning om derris Erfahrenhed, Tii Eriick Ottensøn 3 ) uar pa dii tyden eller giiorde sig siig. Naar M: Tancke y Nedderland och M: wiibe y Suerrig Och dii andre Enhuer pa sit sted bliffuer betalit aff commissarierne, da skal dii megit bedre uerre at contentere end nu, ieg betaler dem, huos mig formener dy altid at Erlange nogiit ued intercessionales. Ieg Er liige saledis plagit med Raask 4 ) y hamborg som med Tancke y Nedderland om hans besolding. Vale. Aff Croneborg den 19 Maj Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.