Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-05-25)

25. Maj 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Grev Valdemar Christians Rejse til Øsel skal fremskyndes. — R. A.

Chanseleren H: Christian Tommissen var En dag siiden huos mig pa frede:, huor uy inter Alia kam y Discurs om greffuens 3 ) Reiisse henad Øssel, huilcken ieg formendte at s. 179 kunde faa siin fremgang strax Epther Piindtze helligdage, huorymod hand mendte, at greffuen inted kunde bliiffue saa snardt ferdig med ded, hand skulle haffue med siig. Huorfor ieg gerne motte uyde, huad ded Er for tøy, som samme Reiisse kan forhaale. Io snarer hand kan komme derhen och komme hiid Igen, Io snarer kan han faa alting y En god Order. Tii huad hand faar inted med siig heerfra, ded kommer uel langsom Epther. Huad hand skall haffue herfraa, ded uyl gaa derhen, ymens ded kan skee uden faahre. Skulle ded inted komme herfra førend frøckernis Briillup 1 ) Er forby, Daa uyl ded uerre Ewentyrligdt 2 ). Vale. Rossenborg den 25 Maj Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt til hande.