Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-05-29)

29. Maj 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Den Herremand, der har været i Enkedronning Sophies Tjeneste, skal ansættes som Fiskemester i Stedet for den gamle Hanrej, der nu er det. — R. A.

Den herremand 3 ), som før haffuer tiiendt frummoder Salig, haffuer Ieg Siiet ydag y kyrcken Och kender ham s. 180 heel well. Hand war wel Liid af frummoder Saliig Och tiienliger for En fyskmeister End den gammel haanreii, som nu Agerer fyskemeister offitium, Huorfor den samme, som haffuer tiiendt frummoder saliig, skall bestiillis for fyskmeiister tiil frederigsgorrig(!) Och giiffuis den Besolding, som altyd dy andre giiffuen Er. Vale. Aff københaffuen Slott den 29 Maj Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.