Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-05-05)

5. Juni 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Frands Albrecht af Sachsen-Lauenborg er saaret. Der skal sendes Pander til Mølleaksler i Glückstadt Fæstning. Det mellem Kongen og Frederik Parsberg planlagte Mageskifte er ikke antageligt, hvorfor enhver skal beholde sit, og Jørgen Seefeld skal lade rejse et Gærde som Skel. Mejersken paa Frederiksborg skal tilholdes at lave Ost. — R. A.

Ded star, gud uerre loffuid, heer uel tiil, den Allerhøiieste hielppe framybedre Nadeligen. Ieg er kommen hid pa Post och achter, om gud uil, herfra henad Rensborg y morgen. Aff Auiserne 1 ), som denne post medbringer, Er at fornemme, At herdtzog frans Albrecht 2 ) haffuer faat thuende skud, Mens der taliis Inted om, Om dy suenske haffuer faat nogit med. Der er bestiildt huos Smidden pa holmen Nogle Pander 3 ) med dertil behørige tapper tiil nogle Mylle axeler her y festingen, Huilcke tiil landtz skal hiid sendis, Eptherhanden som dy blyffuer ferdig. Der ieg nu pa reissen uar pa Anderskou 4 ), da fornam Ieg, at ded s. 181 Skiiffte 1 ), som Er under henderne med frederich Passberg, inted gaar for siig, aldenstund ded er Ickun Otte garde, som begeris aff frederich Passberg, Och hand uyl haffue derudi med forstanden En haab garde, som liigger heer och der y landit, som mig inted tiiener, Tiil den Ende, at hand formedelst ded skiiffte kunde Erlange Sebygard med syn tilbehør, huortil fyskeriit allene Er bedre End aldt hans godtz. Huorfor ded er best, at Enhuer beholder siit, Och att der gørris Ett gerde ymellom oss, som landtzdommer uar befahlitt at lade forferdige 2 ), førend H: Mogens kaas 3 ) brachte samme skyffte pa banen. Samme gerde at forferdige y En hast skall Iørgen Seefeldt hiielppis med Nogiit folck aff Bremmerhollmen med Skoule och Spader, Naar du uyder derom faar Order. Hans wldrich gyldenløffue Skal befahlis, at hand tylholder Meiiersken, at hun gør Ost aff den Sure melck, Och siiden skal hoffmeistrinden befahliis pa frederigsborg at haffue opsiicht med Meiiersken, att ded ochsa skeer. Vale. Aff Glyckxborg den 5 Iunij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt til hande.