Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-07)

7. Juni 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen har modtaget en skreven Bog og en Sølvæske. De Svenske har ikke haft Fordel af Frands Albrecht af Sachsen-Lauenborgs s. 182 Nederlag. Rygtet om Richelieus Død synes at være sandt. De kejserlige Hververe, som forgæves har søgt at faa deres Samlingsplads i Holsten, har ikke faaet een Mand af Grev Pentz’s aftakkede Regiment. Isak Föckler har vist sig at være Photinianer. — R. A.

Den skreffuen bag med den liiden sølff Eske haffuer Ieg Emphangen Och Nu, gud uerre loffuit, hiid ankommen y den forhabning, at ded med gudtz hiielp inted skal waare lenge heer. Ded continuerer med H: frans Albrechtz Nedderlag och dødelige affgang 1 ), mens dii Suenske haffuer ingen Sylcki spunden derued. Haffuer keysseren myst En god Offiserer, da haffuer dy Suenske myst En god wen y Cardinall Riitzely 2 ), som siigis uyst død at uerre, huilckiit ieg troer, fordi at M: Dauaus haffuer ladt mig siin abitum fra ham- borg ued M: sintroman 3 ) notificere.

Dii keysserlige werbers y hamborg lader siig forlyde att uille haffue derris loffpladtz y ded greffskaft holstein, Huorfor ieg haffuer skreffuit dem tiil, At, om ded skeer, daa 4 ) dy En wroelig sammelpladtz 5 ).

Dentiid ded folck aff greff Pendtziis Regiimendt bleff afftackiit, daa haffde dy keysserlige giiordt derris fadtziit 6 ) pa samme folck, Mens dii fyck Icke En mand, ty dy uaare meist danske och holsteiiner. Vale. Rensborrig den 7 Iunij Anno 1642.

Christian.

Ded Er gangen greff Pens Ilde med hans fornemme Theologo føchelero 7 ), y ded at hoffpredikandten y glyckstadt haffuer befunden hannem at uerre En foiitinianer, som huos ingen bør at tollereris.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.